دانلود پایان نامه

ارباب رجوع” ، (2.33 از 10)، کمترین امتیاز را بین معیار های مطرح شده در گزارش اکومونومیست دارد؟ به علاوه، بر اساس همین گزارش ، نمره ایران در زمینه دیدگاه و سیاست دولت در مورد فناوری اطلاعات (3 از 10) و در مورد زیر ساخت های فنی و ارتباطی (3.20 از 10)، بسیار کم به نظر می رسد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران در سال 2010 در زمینه دولت الکترونیکی، با کسب امتیاز 0.4067 از 1 در جایگاه 102 جهان قرار گرفت. در این گزارش معیار دولت الکترونیکی از سه عامل “خدمات الکترونیکی”، ” زیر ساخت های فنی و مخابراتی” و ” نیروی انسانی” تشکیل شده است که در دو عامل اول، نمره خوبی به دست نیاورده است.
(2010 ، EIU) همچنین ایران از نظر سرعت و کیفیت اینترنت در جهان در سال 2011 از بین 172 کشور که توسط موسسه نت ایندکس (2010) بررسی شد، با متوسط 0.48 مگابیت بر ثانیه در جایگاه 167 بعد از کشور لبنان قرار گرفت. نرخ نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران (43.2% و فقط 0.6 % اینترنت پرسرعت) به دلیل کمبود پورت ADSL در مخابرات، بسیار پایین است . این موضوع نشان دهنده ضعف زیرساخت های فنی و ارتباطی در ایران است
در زمینه اظهارنامه الکترونیکی، عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی، نداشتن مراکز داده پردازی قوی برای دریافت و پردازش اظهارنامه الکترونیکی در سراسر کشور و همچنین پهنای باند کم باند اختصاص داده شده به سرور مرکزی امور مالیاتی، نشانه های دیگری از ضعف زیر ساخت های فنی و ارتباطی مرتبط با اظهارنامه الکترونیکی می باشد. بنابراین، به نظر می رسد ایران پتانسیل خوبی از نظر عوامل فرهنگی و اجتماعی و نیروی انسانی دارد، ولی ضعف زیر ساخت های فنی و ارتباطی، بر کارایی و سهولت استفاده از اظهارنامه الکترونیکی تاثیر منفی دارد. به عبارتی، به نظر می رسد عامل زیر ساخت های فنی و ارتباطی نقش موثری در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی از طریق عوامل سودمندی و سهولت استفاده در ایران بازی می کند.
از طرف دیگر، طبق گزارش اکونومیست امتیاز ایران در پارامتر مسائل قانونی 2.40 از 10 می باشد که بسیار مایوس کننده به نظر می رسد. عدم تصویب و قانونی شدن امضای الکترونیکی به معنای واقعی، از جمله بزرگترین مشکلات تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و به ویژه اظهارنامه الکترونیکی است و الکترونیکی کردن کامل خدمات دولت بدون اجرایی شدن کامل امضای الکترونیکی ، امری محال به نظر می رسد. در نتیجه، به نظر می رسد مسائل قانونی مرتبط با دولت الکترونیکی، سهولت استفاده و سودمندی ( صرفه در زمان و هزینه) مرتبط با بهره گرفتن از اظهارنامه الکترونیکی و در نتیجه پذیرش آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در تیرماه 1389 برای اولین بار در ایران پیاده سازی شد. این فرایند در شکل 3 نشان داده شده ایت (2010) با بررسی فرایند این سیستم، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد پذیرش این سیستم توسط پرداخت کنندگان مالیات را با موانعی مواجه می کند، که به شرح زیر است:
حذف نشدن مراجعه حضوری به اداره مالیاتی که علت اصلی آن عدم استفاده از امضای دیجیتال می باشد(که نقش عامل انتظار کارایی و اتظار تلاش را پررنگ می نماید)؛
حذف نشدن مراجعه حضوری به بانک که علت اصلی ان عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی می باشد(که نقش عامل انتظار کارایی و انتظار تلاش و مباحث فنی – زیر ساختی را پررنگ می نماید)؛ و
عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی که علت اصلی آن عدم دسترسی به سابقه مالیاتی سنوات قبل مودیان مالیاتی به خاطر یکپارچه نبودن بانک اطلاعاتی مرکزی سازمان مالیاتی و بانک اطلاعاتی محلی ادارات مالیاتی استان ها است( که نقش عامل مباحث فنی-زیر ساختی را پررنگ می نماید)
همچنین با بررسی بیشتر این سیستم در هنگام استفاده از ان، موارد مهم دیگری نیز توجه را جلب نمود:

توانایی پایین سرور مرکزی سازمان جهت تخصیص کد رهگیری به ویژه در ساعات شلوغی (که نقش عامل مباحث فنی-زیر ساختی و انتظار تلاش را پررنگ می نماید)؛
عدم استفاده از انگیزاننده های لازم جهت استفاده از اظهارنامه الکترونیکی(که نقش عامل انتظار کارایی را پر رنگ می نماید)؛
عدم امکان استفاده از کد رهگیری برای دسترسی مجدد به اطلاعات اظهارنامه و ویرایش یا چاپ آن
نمودار 2-3 فرایند تکمیل اظهارنامه الکترونیکی
3.2 پیشینه پژوهش
1.3.2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور
لی و همکارانش در سال 2005 مطالعهای تجربی در خصوص تأثیر سوابق کیفی بر پذیرش سیستمهای پرداخت الکترونیکی مالیات از سوی مالیات دهندگان انجام دادند. این مطالعه براساس داده های جمعآوری شده از 141 مالیات دهند‌ه با تجربه در تایوان، پذیرش و تأثیر سوابق کیفی بر ادراک سودمندی مالیات دهندگان (PU) و ادراک سهولت استفاده (PEOU) از سیستم ارزیابی سنجیده شده است. نتایج نشان داد: اول اینکه ثابت شد که مدل پذیرش فناوری(TAM) مدلی معتبر جهت بررسی پذیرش سیستم پرداخت اینترنتی مالیات از سوی مالیات دهندگان میباشد. همچنین، برای مالیات دهندگان ادراک سودمندی سیستم (pu) بیشتر از ادراک سهولت استفاده(PEOU) بر مالیات دهندگان تأثیر گذاشته تا از این سیستم مالیات الکترونیکی استفاده کنند. دوم اینکه، مواردی مانند کیفیت سیستم اطلاعاتی(ISQ) ، کیفیت اطلاعات (IQ) و همچنین ادراک اعتبار سیستم (PC) ، به صورت مثبت بر سودمند نشان دادن سیستم تأثیر میگذارد. سوم اینکه، کیفیت اطلاعات(IQ) برادراک سهولت استفاده(PEOU) تأثیر مثبت میگذارد (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).
پژوهشی دیگر که در سال 2006 توسط چانگ و همکارانش باعنوان: شاخصهای پذیرش خدمات دولت الکترونیک، مسأله سیستم پرداخت و ثبت اینترنتی مالیات با بهره گرفتن از مدلی تئوریکی که براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) بود به انجام رسید. فرضیه مدل تئوری رفتاربرنامه ریزی شده (TPB) در این تحقیق توسعه داده شده بود تا پذیرش کاربران را ارزیابی نماید. یافتههای تحقیقات پذیرش کاربر مؤید این مطلب است که: هنگامی که کاربران با بسته نرم افزاری جدیدی رو به رو میشوند، فاکتورهای متعددی بر تصمیم آنها مبنی بر چگونگی و زمان استفاده از آن تأثیر میگذارد (چانگ و همکاران، 2005).
پژوهشی دیگر در سال 2003، توسط اداره ملی مالیات کشور تایوان (NTA) و همکاری آقای چائو و همکارانش تحت عنوان: شاخصهای پذیرش روش های پرداخت الکترونیکی مالیات از سوی مالیات دهندگان صورت گرفت. اگرچه تایوان، جهان را به درصدی از توصیههای خدمات دولت الکترونیک رهنمون میسازد، اما تنها 35 درصد ساکنان آن به سایتهای دولتی دسترسی دارند، این آمار در دانمارک 63 درصد، نروژ 62 درصد و فنلاند 59 درصد میباشد.
پژوهشی که در ژوئن 2003 توسط الیزابت و فومیکوهایاش با عنوان پرداخت های مشتری و پذیرش تکنولوژی صورت گرفته اشاره نمود که با بهره گرفتن از نظرسنجی و جمع آوری داده ها به ارائه راهکاری در جهت گسترش استفاده از POS در مراکز فروش پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که تمایل در استفاده از ابزار پرداخت الکترونیک نسبت به ابزار سنتی بیشتر می باشد(ملکی نجفدر و همکاران، 1391).
در پژوهشی دیگر، توسط( شین ویوآنهانگ ،2006) تحت عنوان: پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران، مورد سیستم اسناد الکترونیکی انجام گرفت که به این نتیجه دست یافتند که قبل از اینترنتی کردن خدمات دولتی سنجش تمایل کاربران به پذیرش خدمات الکترونیکی ضروری به نظر میرسد (شین و همکاران، 2006)..
2.3.2 پیشینه پژوهش در ایران
مشکی و همکاران (1391) مدلی ساختاری را برای اخذ مالیات الکترونیکی ارائه دادند و عوامل مؤثر بر تمایل مشتریان به استفاده از خدمت اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی را به این صورت شناسایی کردند: انتظار تلاش، تأثیر اجتماعی و انتظار کارایی. هم‌چنین نتایج این تحقیق نشان داد که مباحث فنی – زیر ساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظار کارایی اثر مثبت و معنی داری دارد.
ملکی نجفدر و همکاران(1391) به بررسی عوامل پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات پرداختند و دریافتند که این پذیرش با متغیرهای سهولت استفاده از خدمات اینترنتی، سودمند بودن استفاده از سیستم اینترنتی، دسترسی به امکانات تکنولوژیکی و ویژگی های جمعیت شناختی مؤدیان رابطه مسقیم دارد (ملکی نجفدر، 1391).
طیب‌نیا و همکار،(1388) به بررسی مالیات‌ستانی الکترونیکی در ایران پرداخته است و پیشنهاد استفاده از یک پایگاه الکترونیکی امن مبادلاتی را داده است که در آن ضمن ارائه امنیت به کاربران و مبادله کنندگان، از آنان مالیات اخذ شود.
پژوهش دیگری که توسط عبدی، روحانی، لطفی صورت گرفت مدل جامعی را پیشنهاد دادند که در این مدل ضمن بررسی نظریه‌های عملکرد منطقی، انتشار نوآوری، رفتار برنامه ریزی شده، مدل پذیرش فناوری و نظریه شناخت اجتماعی، مجموعه ای از مؤلفه‌های مشابه شناسایی شده و در نهایت یک مدل نهایی شامل هفت ¬مؤلفه طراحی گردیده است. این مؤلفه‌ها عبارتند از : 1-کارایی مورد انتظار 2- تلاش مورد انتظار 3- تأثیر اجتماعی4- شرایط تسهیل کننده 5- نگرش 6- توانایی‌های شخصی 7- تشویق توضیح این که مدل مورد نظر در این قسمت تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است (ملکی نجفدر، 1391).
در مقاله‌ای که توسط شایسته و همکار (1388) با عنوان بررسی فرآیند پرداخت مالیات درایران و راهکارهایبهبود آن انجام گرفت به این نتایج دست یافتند که فرآیند پرداخت در ادارات امور مالیات
ی یکی از مهمترین فرآیندهای مالیاتی و اطلاعاتی است که تسهیل و کاهش زمان آن باعث کاهش زمان وصول مالیات و همچنین رضایت مودیان و تکریم ارباب رجوع خواهد شد. در این مقاله سعی شده است با ارائه وضعیت موجود و بررسی مشکلات وضعیت فعلی به ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود و تسهیل فرآیند پرداخت ارائه شود و سیستم مطلوب پرداخت معرفی گردد.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

1.3 مقدمه
هدف تمام علوم ، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند.این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، 1378: 9) از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. (خاکی،1379).
2.3 روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است زیرا کاربرد تئوری‌ها را در جهان شناسایی کرده و آن را برای حل مسائل سازمانی به کار برده است. و از نظر استراتژی پیمایشی است در استراتژی پیمایشی محقق رفتار را در جامعه توصیف می‌کند و از دستکاری متغیرها اجتناب می‌کند. هم‌چنین تحقیق حاضر از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی است. داده‌های تحقیق در پیمایش از طریق پرسشنامه طراحی شده جمع‌آوری خواهد شد. روش اجرای طرح تصادفی است زیرا داده‌های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه به شکل تصادفی بین اعضای جامعه تحقیق جمع‌اوریشده است.
جامعه و نمونه آماری
1.3.3 الف- جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر، مومنی، 1383، ج 1) .
جامعه آماری در این تحقیق کلیه مؤدیان مالیاتی مراجعه کننده به اداره امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره) می‌باشد.

2.3.3 ب- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. (سکاران، 1381) یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد را نمونه گویند. (آذر، مؤمنی، 1383) .
جامعه آماری تحقیق ادارات امورمالیاتی بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. و نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. داده‌های مورد نظر با بهره گرفتن از پرسش نامه با طیف 5 مقوله ای لیکرتی در سال 1392 جمع آوری شده است . این پرسش نامه بین مؤدیان مراجعه کننده این واحد‌ها توزیع شد تا با شناسایی عوامل موثر و معنی دار تعیین و معنی داری اثر‌ها بررسی و مدل نهایی معلوم شود.
در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر که همان بندر امام خمینی (ره) است محدود در نظر گرفته شده است، و جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از جدول مورگان استفاده گردیده است(مومنی ، 1386:193). با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان به دست آمده است:
N= 1000n= 278
جدول مورگان در ادامه به نمایش درآمده است:
جدول 3-1جدول مورگان (منبع: کرجسی و مورگان، 1970)

 
 
4.3 متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امر ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
1-4- متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4- متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد (بازرگان، سرمد، حجازی،1380).
متغیرهای مستقل تحقیق انتظار عملکرد،، انتظار تلاش، نگرش نسبت به استفاده از فناوری، اثر اجتماعی، شرایط تسهیل کننده، خود کارآمدی، اضطراب، نیت رفتاری برای استفاده است. هم‌چنین متغیر وابسته تحقیق پذیرش استفاده از مالیات‌ستانی الکترونیکی است.
5.3 روش نمونه‌گیری
در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در این نوع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می‌شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است.
6.3 روش های جمع‌آوری اطلاعات
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
1.6.3 الف- مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.
پرسشنامه مذکور شامل 2 بخش عمده می‌باشد :
نامه همراه
در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و


دیدگاهتان را بنویسید