دانلود پایان نامه

و حساسیت را خواه جنبه مثبت داشته باشد، خواه جنبه منفی، از طریق انتخاب عبارت مربوط به پدیده و یا موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد(منصورفر،1387).
جدول3-2 طیف لیکرت پرسشنامه پژوهش
بسیارزیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیارکم
گزینه انتخابی
5
4
3
2
1
امتیاز
جدول 3-3 متغیرها و سوالات مربوط به هریک را نشان می دهد.
جدول 3-3 متغیرها و تعداد سوالات مربوط به هر یک از آن ها
متغیر مورد بررسی
تعداد سوالات (شماره سوالات)
مدیریت جانسین پروری
بعدتعیین خط مشی
بعد ارزیابی کاندیداها
بعد توسعه کاندیداها
بعد ارزیابی نظام جانشین پروری
32
12 (1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12)
4 (13،14،15،16)
8 (17،18،19،20،21،22،23،24)
8 (25،26،27،28،29،30،31،32)
نمونه ای از پرسشنامه این پژوهش در پیوست شماره 1موجود است.
3-6-2- روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده است. روایی محتوایی به این مطلب اشاره می کند که سؤال های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آنها تهیه شده اند. اصطلاح روایی محتوایی به درجه ای از منطقی بودن که یک آزمون به نظر کسانی که به آن جواب می دهند می رسد گفته می شود. بدین منظور ابتدا پرسشنامه به تعدادی از صاحب نظران و استادان مربوطه داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و در خصوص ارزیابی هدف مربوط به نظرخواهی شد و با اصلاحات جزئی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. جهت اندازه گیری روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شده است.
3-6-3- تعیین پایایی پرسشنامه
منظور از پایایی این است که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.
فرمول مورد استفاده برای محاسبه آلفای کرونباخ :
k : تعداد گویه‌های پرسشنامه
: واریانس هر سوال
: واریانس مجموعه سوالات
جدول3-1: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ارزیابی عملکرد جانشین پروری
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
810/0
32
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در مدیریت ، تحقیقات اغلب با سؤال و فرضیه شروع می‌شوند. فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق‌،‌ همان فنون تخمین آماری هستند . بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سؤال گذر کرده، به مرحله فرضیه می‌رسند . فرضیه حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است . فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه‌ها ، ‌فنون «آزمون فرض آماری » هستند .
پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود داده های این پرسشنامه ها ،‌جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش های مختلف آماری ، استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی( شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و … ) و فنون آمار استنباطی شامل آزمون تییک طرفه است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS18 بوده است .
3-8- خلاصه و جمع بندی
در این فصل، پس از ارائه مقدماتی درباره پژوهشهای علمی و لزوم انجام آنها به توضیحاتی در رابطه با نوع پژوهش پیش رو پرداخته شد. سپس جامعه آماری، نمونهگیری و فرمول مورد استفاده بیان گردید. هم چنین روش های گردآوری اطلاعات مرور شده و بیان گردید که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش چه روشهایی را برای جمعآوری اطلاعات برگزیده است. هم چنین توضیح کاملی در رابطه با پرسشنامه تدوین شده به عنوان ابزار مهم گردآوری اطلاعات در این پژوهش ارائه گردید . درپایان نیز توضیحاتی در مورد روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شد .
فصل چهارم
تحلیل داده ها

4-1-مقدمه
معمولابررسی وسنجش کل جامعهی پژوهش یا عملی ومقرون به صرفه نیست یا غیرممکن است بنابراین پژوهشگردرصدی ازاین جامعه رابه عنوان نمونه انتخاب می کندو مطالعهی خود را روی آن انجام داده وبعد نتایج خود را به جامعه تعمیم میدهد. به سخن دیگر، پژوهشگرجامعه را از نمونه استنباط میکند وبه همین دلیل ازآمارههایی استفاده میکند که استنباط جامعه راامکان پذیرسازد. کاربرد نام آماراستنباطی نیزبه همین دلیل است آماره ای استنباطی برای برآورد جامعه وفرضیه آزمایی به کارگرفته می شوندودراین راستابه بررسی روابط بین متغیرها ، تفاوت موجود بین گروها یا آزمودنیهای مورد مطالعه وتاثیرمتغیرمستقل بروابسته می پردازند.
4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی
در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته میشود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی‌های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می‌شود. در این تحقیق جنسیت، تحصیلات و وضعیت سابقه کاری عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- جنسیت پاسخگویان
جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
66
7/91
7/9
زن

6
3/8
100
مجموع
72
100

 
 
 
در شکل زیر توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان نشان داده شده است.
شکل (4-1) نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
با توجه به جدول و نمودار فوق مشاهده میشود، بیشترین فراوانی پاسخگویان 7/91 درصد متعلق به مردان و کمترین فراوانی2/8 درصد را زنان تشکیل می دادند.
4-2-2-مدرک تحصیلی پاسخگویان
جدول(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی

تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
دیپلم و کمترازدیپلم
10
9/13
9/13
فوق دیپلم
13
1/18
9/31
لیسانس
38
8/52
7/84
فوق لیسانس و بالاتر
11
3/15
100
مجموع
72
100
در شکل زیر توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان نشان داده شده است.
شکل(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مدرک تحصیلی
با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع مدرک تحصیلی در پاسخگویان بیشترین فراوانی مربوط به مقطع لیسانس 8/52 درصدو کمترین میزان 9/12 درصد متعلق به مقطع دیپلم و کمتر از دیپلم بوده می باشد.
4-2-3- سن پاسخگویان
جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن
سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
20الی25
2
8/2
8/2
25الی30
22
6/30
3/33
30الی45
41
9/56
3/90
بالای45سال
7
7/9
100
مجموع
72
100
در شکل زیر توزیع فراوانی سن پاسخگویان نشان داده شده است.
شکل( 4-3) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سن
با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع سن در پاسخگویان افراد با سابقه کاری بین 30 الی45 سال 9/56 درصد را تشکیل می دهد.
4-2-4- سابقه کاری پاسخگویان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری
سابقه کاری
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتراز5سال
16
2/22
2/22
بین 5الی10سال
30
7/41
9/63
بین10الی15سال
8
1/11
75
بالای15سال
18
7/9
100
مجموع
72
100
در شکل زیر توزیع فراوانی سابقه کاری پاسخگویان نشان داده شده است.
شکل( 4-3) نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری
با توجه به جدول و نمودار فوق وضعیت توزیع سابقه کاری در پاسخگویان افراد با سابقه کاری بین 5 الی10 سال 7/41 درصد را تشکیل می دهد.
4-3- آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:
قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمونهای مقایسهای لازم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم. در صورتیکه متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمونهای پارامتری توصیه میشود و در غیر اینصورت استفاده از آزمونهای معادل غیر پارامتری، مدنظر قرار خواهد گرفت. لذا فرض ها به شرح زیر می باشند:
فرض صفر: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است.
فرض مقابل: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست.
جدول4-4: بررسی توزیع نرمال متغیر های پرسشنامه ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف)
متغیرهای تحقیق
پارامترهای نرمالb
آماره Zکالموگروف اسمیرونف
سطح معناداری
میانگین
انحراف معیار
خط مشی
9167/23
274968/3
289/1
072/0
ارزیابی کاندیدا
8750/25
79376/3
486/1
064/0
توسعه کاندیدا
0833/23
58302/3
299/1
068/0
ارزیابی نظام مدیریت
41167/25
93163/3
367/1
058/0
از آنجایی که متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش از نوع فاصلهای – رتبهای میباشند، و از طرفی به کمک روش آزمون کولوموگروف- اسمیرنوف (جدول4-4) مقدار سطح معناداری برای متغیرهای مستقل و وابسته همگی بالاتر از 05/0 بدست آمد با توجه به بزرگتر بودن p-value فرض (نرمال بودن توزیع) رد نمیشود بدین جهت توزیع داده های مورد استفاده نرمال میباشند. از اینرو از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردید.
4-4-آزمون فرضیات
4-4-1- آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بدین صورت بیان شده است که«تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است».
که به منظور آزمون این فرضیه ‌به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفته است
:تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است
نقیض ادعا 3≥
ادعا 3
این فرضیه با بهره گرفتن از آزمونمیانگین یک جامعه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4-5 نشان داده شده است. در این آزمون فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطای 05/0 مورد بررسی قرار می گیرد .
جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون t برای فرضیه‌ی اول
متغیر
درجه آزادی
t
استیو نت
سطح معنی داری(p)
میانگین
انحراف معیار
حد پایین
حد بالا
تدوینخط مشی
71
7/1
000/0
9896/2
40/0
91/81-
1/82-
جدول بالا با توجه به مقدار درجه آزادی71 ، تی استیونت 7/1 و منفی بودن حدود بالا و پایین نشان می‌دهد که میانگین تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروریکمتراز مقدار فرض 3 بوده که این مقدار بدست آمدهبرابر با 9896/2 می‌باشد در نتیجه فرض پذیرفته می‌گردد یعنی فرض رد می‌شود از اینرو با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر 000/0 می‌باشد و در سطح اطمینان 95/0 درصد می‌توان ادعا کرد که تدوین خط مشی های مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفته است
4-4-2 )آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بدین صورت بیان شده که «ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است» که به منظور آزمون این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفته است
:ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است
نقیض ادعا 3≥
ادعا 3
این فرضیه با بهره گرفتن از آزمونtتک نمونه‌ای مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4-6 نشان داده شده است.
جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون t برای فرضیه‌ی دوم
متغیر
درجه آزادی
t
استیو نت
سطح معنی داری(p)
میانگین
انحراف معیار
حد پایین
حد بالا
ارزیابی کاندیداها
71
46/1
000/0
2344/3
47/0
65/81
87/81
نتایج آزمون تییک طرفه برای ارزیابی کاندیدا های مدیریت جانشین پرورییعنی فرضیه دوم با مقدار درجه آزادی71، و مقدار تی استیونت 46/1 و مثبت بودن مقادیر حدود بالا و پایین تاییدی بر بالا بودن مقدار میانگین از فرض 3 خواهد بود کهارزیابی کاندیداها مدیریت جانشینپروریبا مقدار 2344/3 و بالا بودن آن مقدار از آزمون 3 در سطح معناداری 000/0 ، با سطح اطمینان 95/0 درصد می‌توان ادعا کرد که ارزیابی کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.
4-4-3 -آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بدین صورت بیان شده است که« توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است»که به منظور آزمون این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری، (نشان دهنده ادعا) و (نشاندهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفت
ه است.
:توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام گرفته است.
نقیض ادعا 3≥
ادعا 3
نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4-7 نشان داده شده است.
جدول 4-7: نتایج حاصل از آزمون tبرای فرضیه‌ی سوم
متغیر
درجه آزادی
t
استیو نت
سطح معنی داری(p)
میانگین
انحراف معیار
حد پایین
حد بالا
توسعه کاندیداها
71
55/1
000/0
8854/2
44788/0
0/82-
21/82
جدول بالا نشان می‌دهد که میانگینتوسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروریبرابر با 8854/2 می‌باشد که از مقدار آزمون 3 کمتر می‌باشد و همچنین با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر 000/0 می‌باشد و در سطح اطمینان 95/0 درصد می‌توان ادعا کرد که توسعه کاندیداها مدیریت جانشین پروری به گونه ای مطلوب انجام نگرفته است.
4-4-4 -آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم بدین صورت بیان


دیدگاهتان را بنویسید