دانلود پایان نامه

مجلات، طرحهای پژوهشی و بانکهای اطلاعاتی اینترنتی برای تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری استفاده شده است.
3-8. ابزار گردآوری اطلاعات
به دلیل نوع تحقیق و پیچیدگی نمونه آماری، برای دسترسی سریعتر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شده، که عملیات مربوط به روایی و پایایی بر روی آن انجام گرفته است.
3-8-1. پرسشنامه
پرسشنامه شیوهای برای بدست آوردن اطلاعاتی خاص در مورد مسئلهای مشخص میباشد به گونهای که این اطلاعات پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر، باعث ارزیابی بهتر مسئله میشود (صنایعی، 1387). همچنین داناییفرد و دیگران (1387)، پرسشنامه را مجموعه ای از قبل تدوین شده میدانند که پاسخ دهندگان، پاسخهای خود را درون دامنهای از گزینههای معین انتخاب میکنند.
برای جمعآوری اطلاعات مورد نظر جهت سنجش نظرات نمونه آماری، از پرسشنامه استفاده گردیده است. برای تهیه سؤالات پرسشنامه از منابع بدست آمده در قسمت دلفی و مبانی نظری صنعت گردشگری و همچنین نظرات اساتید راهنما، مشاور و اساتید حوزه مدیریت بهره گرفته شده است. در مجموع پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تشکیل گردیده است.
سؤالات عمومی: این بخش شامل5 سؤال میباشد که ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری را مورد پرسش قرار میدهد.
سؤالات تخصصی: این بخش قسمت اصلی پرسشنامه را شامل میشود و نظرات نمونه آماری را در مورد عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری ایلام بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای مورد پرسش قرار میدهد.
طیف لیکرت یک مقیاس فاصلهای است که از تعدادی عبارت و گزینههای جوابیه تشکیل شده است (خاکی، 1387). این طیف به پاسخ دهندگان کمک میکند که نگرش و باور خود را از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز دهند و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعیین کند. در جدول زیر نمونهای از طیف لیکرت که در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته به نمایش گذاشته شده است.
جدول 3-3: طیف لیکرت
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گزینه انتخابی
5
4
3
2
1
امتیاز
3-8-1-1. اجزای پرسشنامه

 
 
در جدول3 -4 سؤالات پرسشنامه تحقیق بیان شده است.
جدول 3-4: سؤالات پرسشنامه
متغییرها
سؤالات
افزایش مشارکت بخش خصوصی
1،2،3،4،5،6
افزایش بازاریابی و تبلیغات
8،9،10،11،12،13،7

توسعه امکانات زیر ساختها
15،16،17،18،19،20،14
افزایش سطح تصمیمگیری مدیریت
22،23،24،25،26،27،21
تقویت مسائل فرهنگی و آموزشی
29،30،31،32،33،28
3-8-1-2. روایی پرسشنامه
روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر میگردد (خاکی، 1378).
نویسندگان برای تفهیم آزمونهای روایی اصطلاحات مختلفی را به کار میگیرند، که به صورت کلی میتوان آنها را تحت سه عنوان روایی محتوی، روایی معیار و روایی سازه گروهبندی کرد.
روایی محتوی به این مطلب اشاره دارد که نمونه سؤالات مورد استفاده در یک آزمون تا چه حد معرف کل سؤالات ممکن هستند، که میتوان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد. بنابراین روایی محتوی ایجاد اطمینان میکند که همهی متغیرهایی که میتواند مفهوم مورد نظر را انعکاس دهد در آن سنجه وجود دارد. یکی از انواع روایی محتوا، روایی صوری میباشد. روایی صوری به این مطلب اشاره دارد که سؤالهای آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازهگیری آن تهیه شدهاند و از آنجا که روایی صوری نوع خاصی از روایی محتوایی است همان روشی که برای تعیین روایی محتوا به کار میرود، یعنی استفاده از نظر متخصصان، در اینجا نیز برای روایی صوری قابل استفاده است. روایی معیار وقتی ایجاد می‌شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر اساس معیاری که انتظار پیشبینی آنها میرود متمایز سازد که این امر از طریق روایی همزمان و یا روایی پیشبین انجام میشود. روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجهها تا چه حدی با تئوریهایی که آزمون بر اساس آنها طراحی شده، سازگاری دارد. این روایی بر اساس روایی همگرا و روایی واگرا ارزیابی می شود (داناییفرد و دیگران 1387).
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شده است به این صورت که پرسشنامه به هشت صاحبنظر از جمله استاد راهنما داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانایی آن سؤال در خصوص ارزیابی هدف مریوطه نظر خواهی شد و با نظر آنان اصلاحات جزئی در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت روایی پرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت.
3-8-1-3. پایایی
در عرف افراد معتبر کسانی هستند که که رفتارشان همسان، قابل اعتماد و قابل پیش بینی است. یعنی آنچه فردا یا هفته بعد انجام خواهند داد با آنچه که امروز انجام میدهند و آنچه که هفته پیش انجام دادهاند همسان است، می گوییم آنان افرادی با ثبات و پایا هستند، از سوی دیگر افراد نا معتبر کسانی هستند که رفتارشان تغییرپذیری بیشتری دارد، رفتار آنان به گونهای غیر قابل پیشبینی متغیر است، هر گاهگاهی این کار و آن کار را انجام میدهندآنان فاقد پایایی و ثباتاند، لذا گفته میشود آنان ناهمسانند (خاکی، 1378).
پایایی یک وسیله اندازهگیری عمدتا” به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میکند. کاپلان و ساکوزا گفتهاند «پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره دارد. روش های تعیین پایایی متنوعاند و میتوان آنها را به شرح زیر طبقهبندی کرد: روش پایایی مصححان و روش همسانی درونی(روش دو نیمه کردن آزمون، روش کودر- ریچاردسون و روش ضریب الفای کرونباخ)، (سیف، 1382).
در این تحقیق برای تعیین پایانی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل 7/0 است.
این روش برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. برای محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ ابتدا بایستی واریانس نمونه‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه کل را محاسبه کرد، سپس با بهره گرفتن از رابطه زیر، آلفا را محاسبه کرد
که در آن k تعداد سؤال‌های پرسشنامه، واریانس سوال iام و واریانس کل سوالات است.
جدول 3-5: آماره پایایی
تعداد سوالات
α کرونباخ
متغیرها
6
0.943
افزایش مشارکت بخش خصوصی


دیدگاهتان را بنویسید