دانلود پایان نامه

226 نفر(8/60 درصد) فوق لیسانس و 1 نفر (3/0 درصد) دارای مدرک دکتری بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (4-3) و نمودار (4-3) ارائه شده است.

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی
7.4 7.4 7.4 28 فوق دیپلم داده های معتبر
39 31.5 31.5 117 کارشناسی
99.7 60.8 60.8 226 کارشناسی ارشد
0.100 0.3 0.3 1 دکتری

0.100 0.100 372 جمع

0 0 سیستم داده های نامعتبر

 
 
0.100 372 جمع کل

نمودار 4-3) هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان

4-3) توصیف متغیرهای پژوهش
4-3-1) توصیف متغیر خواستههای فردی و شخصی مصرف کننده

جدول4-4) توصیف متغیر خواستههای مصرف کننده
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
خواستههای فردی 372 2.33 5 3.76632 0.494155 0.244

نمودار 4-4) توصیف متغیر خواستههای فردی

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر خواستههای فردی 2.33 و بالاترین مقدار آن 5، میانگین 3.77 انحراف معیار 0.494 واریانس آن 0.244 است.

4-3-2) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده

جدول4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
نگرش مصرف کننده 372 2.2 5 4.02419 0.548613 0.301

نمودار 4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده

باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر نگرش مصرف کننده 2.2 و بالاترین مقدار آن 5، میانگین 4.024 انحراف معیار 0.549 واریانس آن 0.301 است.

4-3-3) توصیف متغیر قیمت محصولات

جدول4-6) توصیف متغیر قیمت محصولات
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
قیمت محصولات 372 2.29 5 4.0418 0.49083 0.241

نمودار 4-6) توصیف متغیر قیمت محصولات

باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر قیمت محصولات 2.29 و بالاترین مقدار آن 5 ، میانگین 4.04 انحراف معیار 0.491 واریانس آن 0.241 است.

4-3-4) توصیف متغیر کیفیت محصول

جدول4-7) توصیف متغیر کیفیت محصول
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
کیفیت محصول 372 2.29 5 3.8580 0.43329 0.188

نمودار 4-7) توصیف متغیر کیفیت محصول

باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر کیفیت محصول 2.29 و بالاترین مقدار آن 5، میانگین 3.86 انحراف معیار 0.433 واریانس آن 0.188 است.

4-3-5) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت

جدول4-8) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
اعتماد به وب سایت 372 2 5 3.8827 0.43074 0.186


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-8) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت

باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر اعتماد به وب سایت 2 و بالاترین مقدار آن 5، میانگین 3.88 انحراف معیار 0.431 واریانس آن 0.186 است.

4-3-6) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین

جدول4-9) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
تصمیم خرید 372 1.57 5 4.0050 0.55720 0.310


دیدگاهتان را بنویسید