دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………. 68
جدول شماره (3-1) توزیع جامعه آماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت …………………………………………………………….. 76
جدول (3-2) تخصیص نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای …………………………………………………………………………… 76
جدول (3-3) توزیع سوالات مربوط به پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول 3-4) ضرایب آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………… 84
جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-4) توصیف متغیر خواستههای فردی ……………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول 4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول4-6) توصیف متغیر قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول4-7) توصیف متغیر کیفیت محصول …………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول4-8) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول4-9) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………………………………………………………………… 92
جدول4-10) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید ………………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول 4-11) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول (4-12) خلاصه مدل رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………………. 95
جدول (4-13) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………… 95
جدول (4-14) ضرایب رگرسیون بین قیمت محصول و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………………… 95
جدول (4-15) خلاصه مدل رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین ………………………………………………….. 97
جدول (4-16) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین …………………………………….. 97
جدول (4-17) ضرایب رگرسیون بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………….. 97
جدول (4-18) خلاصه مدل رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………….. 98
جدول (4-19) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین …………………………….. 98
جدول (4-20) ضرایب رگرسیون بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………… 98

جدول (4-21) خلاصه مدل رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………. 99
جدول (4-22) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………………………. 99
جدول (4-23) ضرایب رگرسیون بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………….. 99
جدول (4-24) خلاصه مدل رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین ……………… 100
جدول (4-25) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین …. 100
جدول (4-26) ضرایب رگرسیون بین خواسته یا تقاضای فردی مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین…………………………… 100
جدول (4-27) خلاصه مدل رگرسیون بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید ………………………………………………….. 101
جدول (4-28) تحلیل واریانس آزمون رگرسیون بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید ………………………………….. 101
جدول (4-29) ضرایب رگرسیون بین تصمیم خرید آنلاین و تکرار رفتار خرید …………………………………………………………… 101
جدول (4-30) متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون (فاکتورهای ذهنی) ………………………………………………….. 102
جدول (4- 31) خلاصه مدل رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل به خرید آنلاین (فاکتورهای ذهنی) ……………….. 102
جدول (4-32) تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین (فاکتورهای ذهنی) . 103
جدول (4-33) ضرایب رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین (فاکتورهای ذهنی) ……………. 103
جدول (4-34) متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون (فاکتورهای عینی) ……………………………………………………. 104

 
 
جدول (4- 35) خلاصه مدل رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل به خرید آنلاین (فاکتورهای عینی) …………………… 104
جدول (4-36) تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تصمیم به خرید آنلاین (فاکتورهای عینی) ……………… 104
جدول (4-37) ضرایب رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین (فاکتورهای عینی) …………… 105
جدول (4-38) متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون (کلیه ابعاد) ……………………………………………………………….. 105
جدول (4- 39) خلاصه مدل رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل به خرید آنلاین ( کلیه ابعاد ) ……………………………. 106
جدول (4-40) تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تصمیم به خرید آنلاین ( کلیه ابعاد ) ………………………. 106
جدول (4-41) ضرایب رگرسیون بین متغیرهای موثر بر تمایل یا تصمیم به خرید آنلاین ( کلیه ابعاد ) ……………………. 106

فهرست نمودارها
عنوان صفحه


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………… 84
نمودار 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………….. 85
نمودار 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………………………… 86
نمودار 4-4) توصیف متغیر خواستههای فردی ……………………………………………………………………………………………………………… 87
نمودار 4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………….. 88
نمودار -6) توصیف متغیر قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………….. 89
نمودار 4-7) توصیف متغیر کیفیت محصول ………………………………………………………………………………………………………………… 90
نمودار 4-8) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت ……………………………………………………………………………………………………………. 91
نمودار 4-9) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………………………………………………………….. 92
نمودار 4-10) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید ……………………………………………………………………………………………………………… 93

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
شکل (2-1) فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………….. 29
شکل (2-2): مدل شکل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی (MCFI) ……………………………………………………………………………………… 36

چکیده
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪی از ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﻳﺪآﻧلاﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪآﻧلاﻳﻦ اهمیت ویژه ای یافته است. لذا پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع درصدد شناسایی عوامل موثر بر خرید آنلاین مشتریان برآمده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد.در این راستا دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت شامل 11471 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب و با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 372 نفر از دانشجویان تعیین گردید. داده های پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری و با بهره گرفتن از نرم افزار Spss و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از مورد تائید واقع شدن کلیه فرضیه های پژوهش بود. بطوریکه که مشخص گردید متغیرهای نگرش، تقاضا (فاکتورهای ذهنی)، قیمت، کیفیت و اعتماد (فاکتورهای عینی) رابطه مثبت و معناداری با متغیر تصمیم به خرید آنلاین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت داشته بطوریکه متغیر کیفیت محصول و یا خدمت ارائه شده و اعتماد به وب سایت ارائه دهنده کالا و خدمات بیشترین تاثیر را دارا بوده اند و پس از آنها میزان تامین خواسته ها و انتظارات فرد، نگرش و قیمت قرار داشته اند.

کلید واژه ها : خواسته های فردی، نگرش مصرف کننده، قیمت کالا، کیفیت کالا، رفتار خرید آنلاین

1-1) مقدمه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوری، زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎرت و ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﻮذ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺧﺮﻳﺪ آﻧلاﻳﻦ (Mummalaneni and Meng, 2009)، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎدات ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن (Wang et al, 2007) و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧلاﻳﻦ اﺳﺖ (Tariq and Eddaoudi,2009) . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪآﻧلاﻳﻦ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻨﺘﻲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ درک رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻧلاﻳﻦ و ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻋلاﺋﻖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ (Wang et al, 2007). زیرا ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮی ﺧﺮﻳﺪ و ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوری ﻧﻮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی، در وﻫﻠﻪ اول ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﻛﺎرﺑﺮان و ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن در آﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن ﻧﻴﺰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎرﻧﻤﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺮوز ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﻳﺪ آﻧلاﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺮﻳﺪ آﻧلاﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن – ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻮاﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﺮخ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﻨﺎوری در آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ اﺳﺖ – ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ آﻧلاﻳﻦ ﻧﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اراﺋﻪ اﻃلاﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ درک ﺷﺪه از ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (خائف الهی و همکاران، 1391). از این رو با توجه به اهمیت ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و اﻫﻤﻴﺖ درک ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش
و ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺧﺮﻳﺪآﻧلاﻳﻦ در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد خرید آنلاین پرداخته شده است. در این فصل پس از بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، فرضیات، روش تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.
1-2) بیان مساله
در دهه های اخیر میزان استفاده از اینترنت چند برابر شده است. تعداد کاربران اینترنت در دنیا درحال افزایش است، به طوری که اینترنت به یکی از ضرورت های زندگی تبدیل شده است (Greenfield, 2000). همزمان با گسترش استفاده از اینترنت در حوزه های مختلف، تعداد مصرف کنندگان و خریداران کالاها و خدمات الکترونیک نیز افزایش چشمگیر داشته است. بطوریکه در کشوری توسعه یافته نظیر آمریکا تا سال 2013 حدود 213 میلیارد دلار برآورد می شود (Evans, 2009). در کشور ما نیز میزان مبلغ کالا و خدمات الکترونیکی طی چهار ماهه نخست سال 90، به 74 میلیارد ریال رسیده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 68 درصد رشد داشته است (خبرگزاری مهر، 1/6/1390). مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت نیز در آخرین گزارش خود، شمار کاربران اینترنت در ایران را تا پایان 6 ماهه نخست سال 91 بالغ بر 45 میلیون و 5 هزار و 644 نفر و ضریب نفوذ اینترنت در کشور را 59.5 درصد اعلام کرده است. همچنین بر اساس گزارشات این مرکز 3 درصد کاربران اینترنت در ایران را نیز را گروه سنی 1 تا 10 سال، 10 درصد کاربران را گروه سنی 10 تا 19 سال ، 40 درصد را گروه سنی 20 تا 29 سال، 30 درصد را گروه سنی 30 تا 44 سال، 15 درصد کاربران را گروه سنی 45 تا 59 سال، و 2 درصد را گروه سنی بالای 60 درصد تشکیل می دهند (خبرگزاری مهر،31/1/1392). از طریف دیگر استفاده از تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی برای انجام مبادلات الکترونیکی با سرعت فزاینده ای در حال رشد است. این در حالی است که پذیرش این نوع تکنولوژی ها جهت انجام مبادلات تجاری و خریدهای آنلاین، با موانع بسیاری مواجه می باشد که این امر در کشور ما ایران نیز که به لحاظ میزان آمادگی الکترونیکی در سال 200


دیدگاهتان را بنویسید