دانلود پایان نامه

شرایط بودن پذیرش شود، بدین معنا که ارجاع حتی از سازمان های دولتی به منزله ی پذیرش بدون قید و شرط بیمار در اجتماع درمان مدار نیست.
2-10-16 مراحل پذیرش
پذیرش اولیه : مناسب تر است برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات احتمالی، بیمار با یکی از اعضاء مهم و نزدیک خانواده نظیر پدر، مادر، همسر، خواهر یا برادر برای پذیرش اولیه مراجعه کند. بیمار پس از مراجعه به واحد پذیرش مرکز اجتماع درمان مدار و ارائه مدارک لازم مراحل زیر را طی می کند.
الف) پرکردن فرم های پذیرش
ب) اهداف پذیرش اولیه:
– شناخت مراجع و درمان
– فراهم آوردن یک دیدگاه کلی و منطقی برای درمان
– مشخص کردن مشکلات و مسائلی که باید روی آن کار شود.
– مرور عملی ارزیابی نیازها
– بحث در مورد نقش افراد مهم و خانواده در درمان
– بررسی ملاک های پذیرش در مراجع
ج) ملاک های پذیرش در مراکز TC عبارت است از:
داشتن سن حداقل 18 سال
مراجع داوطلب
داشتن تمایل کامل برای شرکت و پیگیری برنامه های مرکز درمانی
برنامه ریزی برای اقامت به مدت حداقل 90 روز در مرکز درمان بر اساس ساختاره مرکز دارای ساختار خاص خود.
توانایی پرداخت هزینه درمان
داشتن معرفی نامه از مراکز سرپایی
سم زدایی قبل از مراجعه
از لحاظ ذهنی و جسمی توانایی شرکت در برنامه های درمانی مرکز را داشته باشد.
در طی درمان مایل به انجام ارزیابی های روان شناختی- پزشکی باشد.
پذیرش نهایی
بعد از پذیرش اولیه بیمار، بیمار وارد مرحله پذیرش نهایی می شود. در واقع این مرحله مقدم بر شروع درمان است که آن بیمار از لحاظ جسمانی- روان شناختی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور بیمار به واحد ارزیابی (پذیرش نهایی) معرفی می گردد تا اینکه توسط بالینگران و پزشکان مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید شود.
طول مدت این مرحله بین 2 تا 7 روز است. در این مدت آزمایشات متعددی روی بیمار صورت می گیرد. این مرحله به عنوان فرآیند ارزیابی و بررسی اولیه است. بعد از آن بیمار به اجتماع درمان مدار منتقل می شود و شرکت در برنامه های درمانی را شروع می کند.
2-10-17برنامه ارزیابی و تشخیص
برنامه ارزیابی توسط تیم درمان کامل شامل متخصصیت روان پزشکی، اعتیاد شناسی، روان شناسی و درمان گران و پرستاران کارشناس ارشد است.
در پاره ای از موارد ممکن است نیاز به ارزیابی تخصصی تر باشد. مانند ارزیابی عصب شناختی، MRI،EEG که نتیجه اینگونه آزمایشات در پرونده ثبت می گردد.
برنامه ارزیابی و تشخیص چیست؟
برنامه ریزی برای افراد وابسته شیمیایی به دلیل ماهیت اعتیاد که عدم اطمینان، پیچیدگی و انکار و مشکلات قانونی از جمله موارد آن هستند فرآیندی دشوار است، لذا نیاز است بررسی دقیق از وضعیت بیمار شود.
تشخیص دوگانه
وابستگی به مواد بیماری است که دارای علامت های تعریف شده است. نوعی بیماری مزمن پیشرونده است که در صورت عدم درمان می تواند نهایتاً کشنده باشد. آسیبی که وابستگی شیمیایی به مواد، خانواده ها و کار و اجتماع می زند وحشتناک است بسیاری از افراد برای کاهش احساس های ناخوشایند همراه افسردگی، اضطراب و یا بیادآوری حوادث دردناک مواد استفاده می کنند.
بسیاری خود را از لحاظ جسمانی و روان شناختی وابسته به مواد می دانند، گروه دیگری ممکن است زمینه خانوادگی رشد وابستگی داشته باشند و گروهی ممکن است ترکیبی از دو عامل ژنتیک و روان شناختی داشته باشند.
افرادی که وابستگی به مواد دارند ممکن است بیماری های دیگری مانند افسردگی، اختلالات دو قطبی یا اختلال استرس پس از ضربه را داشته باشند که مستقل از وابستگی شیمیایی رشد کرده است. درمان بیماری وابستگی افراد در صورتی که توجهی به بیماری های جسمانی- روانی همراه دیگر نشود ممکن است منجر به بازگشت شود. اجتماع درمان مدار قادر به درمان همزمان بیماری است بیماری هایی مانند افسردگی، اضطراب، ضربه های جسمانی، جنسی، عاطفی و رفتارهای وسواس گونه مانند قمار و پرخوری.
2-10-18 نقش و عملکرد مددکار اجتماعی در TC
مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی :
TC به دلیلی ساختار قوی و قوانین و مقررات حاکم بر آن دارای شرایط ویژگی های خاصی است که از جمله این ویژگی ها پذیرش پس از دوره سم زدایی است. اغلب بیماران مراجعه کننده با فکر و ذهن این که این گونه مراکز مانند بازپروری های سابق است توسط خانواده، خود یا قوه قضائیه (احتمالاً) معرفی خواهند شد. لازم است مراحل پذیرش و قوانین و مقررات حاکمی برای مراجع و خانواده روشن، آنگاه در صورت نیاز جهت سم زدایی به مراکز ویژه معرفی شود و همچنین به مراجع خانواده آگاهی داده شود که تنها سم زدایی ترک اعتیاد نیست. لازم است تغییرات بنیادی در مراجع صورت پذیرد که TC می تواند این نقش را داشته باشد. این آگاهی دادن به بیمار و خانواده می توان از هرگونه انتظار بیجا و بی مورد جلوگیری نماید.
مرجله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت ها:
در این مرحله لازم است از موقعیت های بیمار و عوامل موثر بر اعتیاد و ترک و بهبودی مورد شناسایی قرار گیرد.به همین منظور مددکار با بهره گرفتن از تکنیک ها و ابزاری که قبلاً شرح داده شد اقدام به تهیه خلاصه گزارشی از موقعیت های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، بیمار می نماید و با ارجاع به سایر اعضای تیم درمانی نظرات آنان را جمع آوری و در پرونده ضبط می نماید. سپس قوانین و مقررات حاکمی بر TC را مجددا برای مراجع یا بیمار شرح و به صورت مکتوب برای بیمار تعهد ایجاد می نماید.
مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی:
عضویت مددکار در تیم درمان، شرکت در جلسات درمانی به صورت منظم چون کار درمان در TC یک کار تیمی است لازم است فرآیندهای درمان منطبق بر اصول و قوانین و تشخیص های تیم درمانی باشد و تمام اعضا موظف به رعایت کار تیمی هستند. اگر فعالیت فردی یا مشاهده ای انجام می پذیرد در این صورت هم، لازم است که منطبق بر جریان درمان باشد، رسیدگی به مشکلات فردی، مشاورات فردی، گروهی، رسیدگی به مشکلات خانواده اعم از مسائل رفتاری و جریانات موثر بر پیشگیری از عود، مسائل فرزندان از قبیل تحصیل، بیماری ها، شغل، مسائل اقتصادی و حمایتی در صورت نیاز آموزشی خانواده، خانواده درمانی در صورت لزوم، ارتباط با اقوام و خویشاوندان نزدیک و مرتبط با بیمار، مسائل شغلی و شناخت توانمندی های بیمار در داخل و خارج از مرکز، ارتباط با خانواده و بیمار در جهت رفع دغدغه های فکری و روانی و همچنین کاهش اضطراب های احتمالی و موثر بر روند درمانی بیمار.
گزارش عوامل موثر بر درمان به تیم درمانی جهت اصول نتیجه بهتر با بهره گرفتن از اصول و فنون و رعایت کلیه جوانب مددکاری اجتماعی و …
مرحله خروج یا پیشگیری از عود :
ایجاد زمینه و بستر مناسب ( با رعایت کلیه قوانین و اصول و ارزش های حاکم بر حرفه و مددکاری) جهت پذیرش بیمار در خانواده، جامعه، اقوام و خویشاوندان موثر، کاریابی، ارتباط مناسب با خانواده و مددجو (بیمار) که کلیه اقدامات مذکور در جهت پیشگیری از عود می باشد به قولی بیمار موفق به ترک مواد شده ولی اعتیاد خود را ممکن است سال ها با خود داشته باشد.
آنچه بیان شد گوشه ای از فعالیت ها و خدمات حرفه مددکاری اجتماعی است. ممکن است در جریان درمان به مسائلی برخورد نمائیم که، از جمله وظایف مددکاری باشد. آنچه مسلم است مددکار اجتماعی می تواند به عنوان پلی ارتباطی بین فرد در داخل و خارج از موسسه عمل نماید.

فصل سوم: ابزار پژوهش
3-1مقدمه
در این فصل به بررسی چگونگی گزینش آزمودنیها، ابزار پژوهش و روش آماری پرداخته می شود.با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن در این پژوهش از روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از زیرگروه های روش استنباطی، استفاده شده است.تحلیل مؤلفه های اساسی غالباً برای بررسی گروهی از متغیرهای همبسته مرتبط با یک یا چند حوزه بکار می رود، به طول کلی کاربرد عمده روش تحلیل مؤلفه های اساسی عبارت است از، کاهش تعداد متغیرها و یافتن ساختار ارتباطی بین متغیرها که در حقیقت، همان دسته بندی متغیرهاست در این تحقیق دو گروه از آزمودنیها ،گروه بهبود یافته(یاور) و گروه بهبود نیافته (در حال بهبود) مورد مطالعه قرار گرفتند.
3-2روش پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند.به منظور توصیف داده های مذکور با بهره گرفتن از نرم افزار SPPSI8 شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده اند.
در سطح استنباطی برای بررسی فرضیه از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ) تحلیل عاملی تاییدی( و مقایسه میانگین در دو گروه مستقل(تی تست مستقل) استفاده شده است در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض اساسسی پژوهشگر آن است که هر عاملی با زیر مجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد.حداقل شرط لازم برای برای تحلیل عاملی تاییدی این است که پژوهشگر در مورد تعداد عامل های مدل ،قبل از انجام تحلیل ،پیش فرض معینی داشته باشد،ولی در عین حال پژوهشگر میتواند انتظارهای خود مبنی بر روابط بین متغیرها و عامل ها را نیز در تحلیل وارد نماید.
تی تست مستقل برای بررسی این نکته که آیا میانگین نمونه های برداشته شده از یک متغیر تصادفی تا چه حد به میزان «واقعی» (که آزمایشگر نمی داند) نزدیک است از تی تست استفاده می شود و آزمون تی تست مستقل به منظور دستیابی به این نکته که آیا متفاوت بین میانگین های دو گروه از نظر آماری معنی دار هستند یا نه مورد استفاده قرار می گیرد و در صورتی که گروه ها مستقل باشد و بخواهیم میانگین بین دو گروه از افراد، که از همدیگر متفاوت هستند را مقایسه کنیم.
3-3جامعه آماری
کلیه معتادین (بهبود یافته و در حال بهبود) که در مراکز TC هستند.
3-4روش نمونه گیری:
گروه نمونه تحقیق حاضر 55 نفر از معتادین که 35 نفر از آنها بهبود نایافته (در حال بهبود) بودندو 20 نفر از آنها بهبود یافتگان (گروه یاور) بوند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.
3-5روش اجرا
در این پژوهش ابتدا پژوهشگر با مرکز بهزیستی هماهنگی لازم را انجام داده و سپس به مرکز TC مشهد مراجعه کرده است و پرسشنامه سرشت ومنش کلونینجر را در اختیار آنان قرار دارد و بعد از اتمام پاسخگویی پرسشنامه ها جمع آوری شد.لازم به ذکر است که این پرسشنامه ها در اختیار افرادی که در بازه سنی 49-20 سال بودند قرار داده شده و پس از پاسخگویی جمع آوری شد.
3-6متغیرها
متغیر مستقل: به متغیری گفته می شود که از طریق آن ، متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود.در این پژوهش متغیر مستقل رگه های شخصیت می باشد.
متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده و اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن مشخص و معلوم شود.در این پژوهش متغیر وابسته اعتیاد به مواد مخدرمی باشد.
3-7ابزار پژوهش
پرسشنامه سرشت و ومنش کلونینجر (TCI)
معرفی آزمون
فرم اولیه پرسشنامه شخصیتی کلونینجر TPQ و فرم بعدی که با افزودن ابعاد منش پدید آمده TCI نامیده شد.
کلونینجر معتقد است که نظریه جفری گری (1981) در ساختار زیربنای نظریه او برای ساخت TCI نقش مهمی داشته است.
محتوا ونگارش TCIمناسب افراد پانزده ساله و بیشتر است.
این فرم شامل 125 عبارت می شود و هر عبارت در قالب جملات ساده و محصوص بازنویسی شد.این نسخه اینک در نمونه های بهنجار و بالینی، مورد مطالعه است.
پرسشنامه TCI دارای چهارمقیاس سرشت (نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش، وابستگی و پشتکار) و سه مقیاس منش (همکاری، خود- راهبری و خود- فراوری) است (کلونینجر و همکاران، 1994).
روش اجرا آزمون و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:
روش نمره گذاری:
نحوه نمره گذاری پرسشنامه سرشت و منش واضح و راحت است. هر یک از زیر مقیاس ها دارای سوالاتی است. به هر کدام از سوالات یک نمره تعلق می گیرد و نمره هر یک از ابعاد، از مجموع نمرات زیرمقیاس های آن بعد به دست می آید. طراحی سوالات به گونه ای است که با توجه به محتوای عبارت، پاسخ صحیح و نیز پاسخ غلط می تواند موجب افزایش نمره در یک مقیاس گردد. این طراحی بدین منظور صورت می گیرد که تاثیر پاسخ دهی ردیفی را در نتایج کاهش دهد. مقیاس ها دارای تعداد یکسانی از سوالات نیست. هر چند که نمره گذاری دستی آزمون ساده است و از طریق کلیدهای نمره گذاری صورت می گیرد اما می توان از طریق برنامه ساده کامپیوتری به سهولت، دقت و سرعت بیشتری این کار را انجام داد. پس از نمرات خام، نمرات تراز شده T به دست می آید. نیمرخ هنجاری زن و مرد بایستی تفکیک شده باشند. بدین ترتیب پس از تبدیل نمرات، نیمرخ آماده تفسیر است.
تفسیر آزمون:
آنچه که در این فصل در زمینه محتوای آزمون آمده ویژگی های افراد دارای نمرات افراطی در حدود بالا و پایین هر مقیاس یا بعد را نشان داده است که همواره در تفسیر نتایج آزمون صادق است. تفسیر به شیوه ارائه تشخیص و توصیف جامع تر، را تحلیل ترکیبینامیده می شود. تحلیل ترکیبی پیوند مهمی بین اطلاعات ابعاد آزمون و انواع اختلالات رفتاری و هیجانی برقرار می کند. انواع اختلالات شخصیت را می توان از تعامل سه بعد اصلی (آسیب پذیری، نوجوئی، و پاداش- وابستگی) نتیجه گیری کرد. بعد پشتکار کمال و میزان بلوغ و رشد منش را نشان می دهد. ابعاد منش، بود یا نبود اختلال شخصیت را در آزمودنی پیشنهاد می کند. قبل از پرداختن به راهنمای تشخیصی آزمون، دو نکته اساسی را بایستی در نظر داشت. اول این که نمرات خام بایستی به نمرات T تبدیل شوند. در واقع این تغییر به هنجار آزمون مربوط می گردد زیرا نمرات T از میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس های به دست آمده از جمعیت آماری منشاء می گیرند. نکته دوم این است که محدوده قراردادی برای تعیین سطح پایین، متوسط و بالای وضعیت در هر بعد و مقیاس به ترتیب بر اساس یک سوم اول، یک سوم دوم و یک سوم سوم نمرات از پایین به بالا تعیین می گردد. علاوه بر این، تمایز قائل شدن برای سطوح بسیار پایین و بسیار بالا نیز اهمیت دارد. برای این منظور می توان نمرات صفر تا 7/16 را بسیار پایین، و 7/16 تا 33 را پایین ، 67 تا 3/83 را بالا و 84 تا 100 را بسیار بالا در نظر گفت. بدیهی است که نمرات در محدوده بسیار بالا و بسیار پایین خصوصیات هیجانی و منشی قوی تری و با ثبات تری را نسبت به خصوصیات به دست آمده از نمرات بالا یا پایین نشان می دهد.
مطمئناً افرادی که نمره بسیار پایین در خود- راهبری دارند (با 90 درصد اطمینان) دارای اختلال شخصیت اند در حالی که 40 تا50 درصد افرادی که دارای نمرات پائین در این بعد می باشند، تشخیص اختلال شخصیت می گیرند (شوراکیک و همکاران 1993). همینطور افرادی که در حدود انتهائی نمرات در ابعاد منش قرار می گیرند در بازآزمایی درجات هیجانی ثبات بیشتری از خود نشان می دهند. (برای توضیح بیشتر، به قسمت بعدی این فصل رجوع شود).
بهتر است به هنگام


دیدگاهتان را بنویسید