دانلود پایان نامه

ميشود.
جدول 4- 7: ميانگين كلسترول پس از هشت هفته تمرين هوازي
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار t
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
57/48±89/186
99/21±44/188
094/0-
927/0

نمودار 4- 2: تغييرات کلسترول در گروه تمرين هوازي

نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي موجب كاهش معنادار كلسترول خون زنان غيرفعال ميانسال نميگردد.

فرضيه 3- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي بر HDL خون زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين HDL قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي با استفاده از آزمون آماري pared sample T test (جدول8- 4) نشان مي دهد تفاوت ميانگين ها به لحاظ آماري معنادار نيست(369/0 =p ؛ 951 /0- t =). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي بر HDL خون زنان غيرفعال ميانسال پذيرفته ميشود.
جدول 4- 8: ميانگين HDL پس از هشت هفته تمرين هوازي
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار t
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
28/4±33/51
22/8±44/54
951/0-
369/0

نمودار 4- 3: تغييرات HDL در گروه تمرين هوازي

نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي موجب افزايش معنادار HDL خون زنان غيرفعال ميانسال نميگردد.

فرضيه 4- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي بر LDL خون زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين LDL قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي با استفاده از آزمون ناپارامتريك ويلكاكسون (جدول9- 4) نشان مي دهد تفاوت ميانگين ها به لحاظ آماري معنادار نيست(342/0 =p؛ 949 /0- z =). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي بر LDL خون زنان غيرفعال ميانسال پذيرفته ميشود.
جدول 4- 9: ميانگين LDL پس از هشت هفته تمرين هوازي
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار Z
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
17/20±67/122
45/22±33/115
949/0-
342/0

نمودار 4- 4: تغييرات LDL در گروه تمرين هوازي

نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي موجب كاهش معنادار LDL خون زنان غيرفعال ميانسال نميگردد.

فرضيه 5- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي بر آديپونکتين سرم زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين آديپونکتين سرم قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي با استفاده از آزمون آماري pared sample T test (جدول10- 4) نشان ميدهد تفاوت ميانگينها به لحاظ آماري معنادار است(001/0 =p ؛ 28/7- t = ). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي بر آديپونکتين سرم زنان غيرفعال ميانسال رد ميشود.
جدول 4- 10: ميانگين آديپونکتين سرم پس از هشت هفته تمرين هوازي
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار t
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
1/1±04/16
32/2±11/20
28/7-
001/0

نمودار 4- 5: تغييرات آديپونکتين در گروه تمرين هوازي

نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي موجب افزايش معنادار آديپونکتين سرم زنان غيرفعال ميانسال ميگردد.

فرضيه 6- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر تريگليسريد خون زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين تري گليسريد قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني با استفاده از آزمون ناپارامتريك ويلكاكسون (جدول11- 4) نشان مي دهد تفاوت ميانگين ها به لحاظ آماري معنادار نيست(086/0 =p ؛ 719 /1- z =). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر تري گليسريد خون زنان غيرفعال ميانسال پذيرفته ميشود.

جدول 4- 11: ميانگين تري گليسريد پس از هشت هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار Z
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
51/78±89/121
75/51±22/100
719/1-
086/0

نمودار 4- 6: تغييرات تري گليسريد در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي

نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني موجب كاهش معنادار تري گليسريد خون زنان غيرفعال ميانسال نميگردد.

فرضيه 7- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر كلسترول خون زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين كلسترول قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني با استفاده از آزمون آماري pared sample T test (جدول12- 4) نشان مي دهد تفاوت ميانگين ها به لحاظ آماري معنادار نيست(191/0 =p ؛ 43 /1 t =). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر كلسترول خون زنان غيرفعال ميانسال پذيرفته ميشود.
جدول 4- 12: ميانگين كلسترول پس از هشت هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار t
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
01/31±56/206
96/23±22/201
43/1
191/0

نمودار 4- 7: تغييرات كلسترول در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي
نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني موجب كاهش معنادار كلسترول خون زنان غيرفعال ميانسال نميگردد.

فرضيه 8- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر HDL خون زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين HDL قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني با استفاده از آزمون آماري pared sample T test (جدول13- 4) نشان مي دهد تفاوت ميانگين ها به لحاظ آماري معنادار است(014/0 =p ؛ 11/3- t = ). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر HDL خون زنان غيرفعال ميانسال رد ميشود.
جدول 4- 13: ميانگين HDL پس از 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار t
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
7±16/57
63/8±88/49
11/3
014/0

نمودار 4- 8: تغييرات HDL در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي

نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني موجب كاهش معنادار HDL خون زنان غيرفعال ميانسال ميگردد.

فرضيه 9- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر LDL خون زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين LDL قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني با استفاده از آزمون ناپارامتريك ويلكاكسون (جدول14- 4) نشان مي دهد تفاوت ميانگين ها به لحاظ آماري معنادار نيست(553/0 =p ؛ 593 /0- z =). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي بر LDL خون زنان غيرفعال ميانسال پذيرفته ميشود.
جدول 4- 14: ميانگين LDL پس از 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار Z
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
79/31±56/123
19/24±56/128
593/0-
553/0

نمودار 4- 9: تغييرات LDL در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي

نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني موجب كاهش معنادار LDL خون زنان غيرفعال ميانسال نميگردد.

فرضيه 10- فرض صفر: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر آديپونکتين سرم زنان غيرفعال ميانسال تاثير ندارد.
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين آديپونکتين سرم قبل و بعد از برنامه تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني با استفاده از آزمون آماري pared sample T test (جدول15- 4) نشان مي دهد تفاوت ميانگين ها به لحاظ آماري معنادار است(001/0 =p ؛ 73/12- t = ). لذا فرض صفر مبني بر تأثير 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني بر آديپونکتين سرم زنان غيرفعال ميانسال رد ميشود.
جدول 4- 15: ميانگين آديپونکتين سرم پس از 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني
گروه
انحراف استاندارد± ميانگين
مقدار t
سطح معناداري
پيش از تمرين
پس از تمرين
7/1±75/16
21/2±45/22
73/12-
001/0

نمودار 4- 10: تغييرات آديپونکتين در گروه تمرين هوازي و رژيم غذايي
نتيجه: 8 هفته تمرين هوازي و رژيم كاهش وزن پلكاني موجب افزايش معنادار آديپونکتين سرم زنان غيرفعال ميانسال ميگردد.

فرضيه 11- فرض صفر: بين اثر 8 هفته تمرين هوازي و 8 هفته تمرين هوازي با رژيم غذايي کاهش وزن پلکاني بر تري گليسريد خون زنان غيرفعال ميانسال تفاوت وجود ندارد.
نتايج آزمون ناپارامتريك U من ـ ويتني، مقايسه بين گروهي ميانگين تري گليسريد برنامه تمرين هوازي و تمرين هوازي با رژيم پلكاني (جدول16- 4) نشان مي دهد بين دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد(161/0 =p ؛ 41 /1- z =). لذا فرض صفر پذيرفته مي شود.
جدول 4- 16: تغييرات مربوط به تري گليسريد گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني
گروهها
اختلاف
پيش و پس
(M±SD)
ميانگين
رتبهها
مقدار Z
مقدار p
نتايج تست لون

مقدار F
مقدار p
تمرين هوازي
09/45±1-
28/11
41/1-
161/0
293/0
596/0
تمرين هوازي +رژيم پلكاني
03/33±6/21
72/7

نمودار 4- 11: تغييرات تري گليسريد بين دو گروه

نتيجه: بين تأثير 8 هفته برنامه تمريني هوازي و برنامه تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني بر تري گليسريد خون زنان غيرفعال ميانسال تفاوت وجود ندارد.

فرضيه12- فرض صفر: بين اثر 8 هفته تمرين هوازي و 8 هفته تمرين هوازي با رژيم غذايي کاهش وزن پلکاني بر كلسترول خون زنان غيرفعال ميانسال تفاوت وجود ندارد.
نتايج آزمون آماري Independent sample T test ، مقايسه بين گروهي ميانگين كلسترول برنامه تمرين هوازي و تمرين هوازي با رژيم پلكاني (جدول17- 4) نشان مي دهد بين دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد (690/0 =p ؛ 406 /0- t =). لذا فرض صفر پذيرفته مي شود.
جدول 4- 17: تغييرات مربوط به كلسترول گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني
گروهها
اختلاف
پيش و پس
(M±SD)
مقدارt
مقدار df
مقدار p
نتايج تست لون

مقدار F
مقدار p
تمرين هوازي
61/49±55/1-
406/0
16
690/0
09/3
098/0
تمرين هوازي +رژيم پلكاني
19/11±33/5

نمودار 4- 12: تغييرات کلسترول بين دو گروه

نتيجه: بين تأثير 8 هفته برنامه تمريني هوازي و برنامه تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني بر كلسترول خون زنان غيرفعال ميانسال تفاوت وجود ندارد.

فرضيه13- فرض صفر: بين اثر 8 هفته تمرين هوازي و 8 هفته تمرين هوازي با رژيم غذايي کاهش وزن پلکاني بر HDL خون زنان غيرفعال ميانسال تفاوت وجود ندارد.
نتايج آزمون آماري Independent sample T test ، مقايسه بين گروهي ميانگين HDL برنامه تمرين هوازي و تمرين هوازي با رژيم پلكاني (جدول18- 4) نشان مي دهد بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد(02/0 =p ؛ 58 /2 t =). لذا فرض صفر رد مي شود.
جدول 4- 18: تغييرات مربوط به HDL گروه‏هاي تمرين هوازي و تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني
گروهها
اختلاف
پيش و پس
(M±SD)
مقدارt
مقدار df
مقدار p
نتايج تست لون

مقدار F
مقدار p
تمرين هوازي
81/9±11/3-
58/2
16
02/0
127/0
726/0
تمرين هوازي +رژيم پلكاني
01/7±27/7

نمودار 4- 13: تغييرات HDL بين دو گروه

نتيجه: 8 هفته برنامه تمرين هوازي همراه با رژيم پلكاني در مقايسه با برنامه تمريني هوازي منجر به تغييرات بيشتري در HDL خون زنان غيرفعال ميانسال مي گردد.

فرضيه14- فرض صفر: بين اثر 8 هفته تمرين هوازي و 8 هفته تمرين هوازي با رژيم غذايي کاهش وزن پلکاني بر LDL خون زنان غيرفعال ميانسال تفاوت وجود ندارد.
نتايج آزمون ناپارامتريك U من ـ ويتني، مقايسه بين گروهي ميانگين LDL برنامه تمرين هوازي و تمرين هوازي با رژيم پلكاني (جدول19- 4) نشان مي دهد بين دو گروه تفاوت معناداري وجود ندارد (297/

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید