منابع و ماخذ تحقیق b (3762)

4-3-2-آماره آزمون علامت برای حالت چند متغیره………………………………………………………………304-3-2-1-آماره آزمون علامت فضا در حالت یک متغیره……………………………………………………….314-4-میانه جهت داده شده به تابع چندکی بر اساس روش شیب………………………………………….324-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….32فصل پنجم: چندک تعمیم یافته………………………………………………………..335-1-معرفی U(p) به عنوان چندک تعمیم یافته…………………………………………………………………345-1-1-حجم ناحیه های مرکزی به عنوان یک تابع چندکی…………………………………………………355-1-2-منحنی های لورنز به عنوان توابع چندکی تعمیم ادامه مطلب…

دانلود مقاله b (3763)

به عنوان یکی از مهم ترین جنبه ها برای مدیریت رسوبات بر اساس دانش دقیق از میدان دما در داخل خط لوله و / یا تجهیزات زیر دریا است، هدف اصلی از این کار به اعمال فیلترهای بیزین برای پیش بینی میدان دمای ناپایدار در مقطع خط لوله در طول ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (3764)

ایران یکی از کشورهایی است که اگر چه دیر به شبکه جهانی اینترنت متصل شد اما روند گسترش استفاده از این تکنولوژی در میان جامعه با رشد قابل قبولی توام بود . حالا ببینید از کجا به کجا رسیده ایم. بدون شک آغاز ارتباط با شبکه اینترنت در ایران همواره ادامه مطلب…

تحقیق b (3765)

ایران یکی از کشورهایی است که اگر چه دیر به شبکه جهانی اینترنت متصل شد اما روند گسترش استفاده از این تکنولوژی در میان جامعه با رشد قابل قبولی توام بود . حالا ببینید از کجا به کجا رسیده ایم. بدون شک آغاز ارتباط با شبکه اینترنت در ایران همواره ادامه مطلب…