منابع و ماخذ مقاله b (741)

گفتار اول: اصل لزوم59گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم59مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا60بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا62فصل اول: موارد فسخ ادامه مطلب…

مقاله دانلود b (1182)

(همان ماخذ، ص 32)منظور از هر چهار مقوله رسمیت، پیچیدگی، تمرکز و نسبتهای پرسنلی در این پژوهش میزان امتیازی است که هر مدیر یا معاون به پرسشنامه‌ای که برای سنجش این مولفه‌ها در نظر گرفته شده است می‌دهد، می‌باشد.فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق1- قسمت اول: فن‌آوری اطلاعات 2- ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه b (3771)

4-1-7-نتایج بررسی نسبت طول گونه به طول سر و نسبت طول فک بالائی به طول سر ماهیان مورد بررسی324-1-8-نتایج بررسی نسبت طول فک پایینی به طول سر و نسبت ارتفاع بیشینه به طول استاندارد ماهیان مورد بررسی344-1-9-نتایج نسبت ارتفاع کمینه به طول استاندارد و نسبت طول ساقه دمی به طول ادامه مطلب…

دانلود مقاله b (3768)

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده253-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون283-2- روش نمونه گیری و حجم نمونه283-3- روش اجرا293-3-1- معیارهای ورود303-3-2- معیارهای خروج303-4- ابزار جمع آوری اطلاعات و مشخصات آن ها313-5- خطاهای تصادفی و سیستماتیک و روش حل آن ها313-6- نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات313-7- جدول متغیرها323-8- ملاحظات اخلاقی333-9- ادامه مطلب…

منبع مقاله b (3769)

اهمیت موضوع :سازمان های امروزی برای دوام و بقای خود نیاز به رقابت پایاپای با سازمان های پیشرو دارند.لذا توجه به بهسازی نیروهای انسانی و ابزارهای نوین آموزشی برای توسه ی سازمان ها در ابعاد مختلف اقتصادی،فرهنگ سازمانی،فنی و تکنولوژیکی امری ضروری و حیاتی ست.در منشور توسعه ی سازمان ها ادامه مطلب…

منابع مقاله b (3770)

سوم: در رابطه با کودکان مدارک زیادی نشان می دهد اگرچه رقابت طلبی یک تمایل بشری است؛ ولی به وسیله آموزش، توسعه می‌یابد و هدایت می شود. بنابراین، جوشش واقعی رقابت طلبی در شروع مدرسه به دلیل یک موقعیت رقابتی است که اغلب بچه ها به آن واکنش نشان می ادامه مطلب…

دانلود تحقیق b (3760)

2-4-1- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای کد :182-4-2- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای تاریخی:20 سایت منبع 2-4-3- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای وابستگی:223-درخت وابستگی:264-فرضیات:335-جمع آوری داده:345-تحلیل و مقایسه:446-نتیجه گیری:767-مراجع:77 فهرست تصاویر عنوان صفحهشکل 1: نمونه‌ای از وابستگی‌های میان کلاس‌ها29شکل 2: نمونه‌ای از وابستگی‌های پیچیده در میان کلاس‌ها30شکل 3: تصویری از ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله b (3766)

2- آیا بین بعد خانواده زنان سرپرست خانوار رابطه ای با وضعیت اقتصادی آنان وجود دارد؟ 3- نوع غالب مسکن زنان سرپرست خانوار چگونه است؟4- آیا تناسبی بین تحصیلات زنان سرپرست خانوار و رابطه آن با وضعیت اقتصادی آنان هست؟ 5- آیا منطفه سکونت زنان سرپرست خانوار رابطه ای با ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (3761)

بررسی سوابق موجود در کشور نشان می دهد که مطالعات انجام شده در این زمینه غالبا به بررسی جنبه هایی جزئی از شرایط زندگی گروهی از زنان سرپرست خانوار مانند مشکلات اجتماعی و اقتصادی و عاطفی آنان و یا بررسی نقش سازمان مسئول حمایت از گروه آسیب پذیر و کاستی ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (3767)

Title: The comparison of efficacy between two and three-week prednisolone therapy in patients with Immune Thrombocytopenic purpura at khansari hospital and private office.Supervised by: Dr. Anoushirvani AA.Hematologist & Oncologist, Assistant professorAdvisors: Dr. Moshfeghi K.Hematologist & Oncologist, Assistant professorDr. Rafiee M. Ph.D Biostatistics, Associate professor Author: Bakhshi S. Internal Medicine ResidentIntroduction: ادامه مطلب…