پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (741)

گفتار اول: اصل لزوم59گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم59مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا60بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1182)

(همان ماخذ، ص 32)منظور از هر چهار مقوله رسمیت، پیچیدگی، تمرکز و نسبتهای پرسنلی در این پژوهش میزان امتیازی است که هر مدیر یا معاون به پرسشنامه‌ای که برای سنجش این مولفه‌ها در نظر گرفته Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3768)

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده253-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون283-2- روش نمونه گیری و حجم نمونه283-3- روش اجرا293-3-1- معیارهای ورود303-3-2- معیارهای خروج303-4- ابزار جمع آوری اطلاعات و مشخصات آن ها313-5- خطاهای تصادفی و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (3769)

اهمیت موضوع :سازمان های امروزی برای دوام و بقای خود نیاز به رقابت پایاپای با سازمان های پیشرو دارند.لذا توجه به بهسازی نیروهای انسانی و ابزارهای نوین آموزشی برای توسه ی سازمان ها در ابعاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (3770)

سوم: در رابطه با کودکان مدارک زیادی نشان می دهد اگرچه رقابت طلبی یک تمایل بشری است؛ ولی به وسیله آموزش، توسعه می‌یابد و هدایت می شود. بنابراین، جوشش واقعی رقابت طلبی در شروع مدرسه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3760)

2-4-1- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای کد :182-4-2- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای تاریخی:20 سایت منبع 2-4-3- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای وابستگی:223-درخت وابستگی:264-فرضیات:335-جمع آوری داده:345-تحلیل و مقایسه:446-نتیجه گیری:767-مراجع:77 فهرست تصاویر عنوان صفحهشکل 1: نمونه‌ای Read more…

By 92, ago