پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک، استان گیلان، عوامل محیطی، بهبود مستمر

ب تقويت کنترلهای داخلی و در نتیجه تخصیص بهینه منبع مالی شرکت شود، وجود مدیریت استراتژیک مالی به منظور سیاست گذاری برای سرمایه گذاری های جدید و نیز ارائه به موقع و سریع گزارش ها Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه استان گیلان، اولویت بندی، ماتریس SWOT، استراتژی ها

2.4تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی 621.2.4جنسیت 632.2.4 سطح تحصیلات 643.2.4 سن 654.2.4 سمت شغلی 665.2.4 منظر مالی 67 6.2.4 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار 68 7.2.4 منظر رشد و یادگیری 698.2.4 Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد، نیازهای آموزشی، برنامه آموزشی، عملکرد کارکنان

کنه و وظایفی که بهش واگذار میشه رو به درستی انجام بده (8/14). ““از بحث شایستگیها ما در جایگاه مدیریتیمون استفاده نمیکنیم” (36/14). “بر جایگاه مدیریتی کشورهای پیشرفته اصول مدیریت علمی حاکم هست. مدیریت علمی Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد منابع انسانی، مدیریت استعداد، نیروی انسانی، شرکت ملی

کافی نداشته باشه هدفهایی که در داخل سازمان تعریف میشه کوتاهمدت هست و هدفهای بلندمدت تعریف نمیشه و وقتی هدف بلندمدت هم نباشه دیگه هدف کوتاهمدت هم جهت خاصی نداره” (5/7). “استراتژی و خطمشی از Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد منابع انسانی، تقسیم کار، سبک رهبری، ارزیابی عملکرد

دستهبندی شده است و در ادامه این مفهوم تشریح میشود. یکی از ویژگیها و قابلیتهای مهم مدیران «برنامهریزی» است که بتواند بر مبنای این برنامهریزی تصمیمگیری صحیحی داشته باشد. برنامهریزی از وظایف بسیار مهم مدیران Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد سیرت نیکو، مدیریت مشارکتی، روابط عمومی، نیازهای اجتماعی

بود. از قضا یه ارباب رجوع میاد در پادگان که با تیمسار بابایی کار دارم و ایشون هم به نگهبانی سپرده بودن که هر کی کارم داشت بیاد تو. خلاصه بعد از چند دقیقه رسید Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد مهارت اجتماعی، فرهنگ سازمانی، کارکنان اداری، ارتباطات سازمانی

رسیدن به اهداف نهایی شرکت حرکت بده. مثلا هدفمون حداکثری تولید هست حالا اگه یه نفر در محیط فنی قرار میگیره از رشتههای مرتبطی که در اونجا لازمه مثل برق، مکانیک، ابزار دقیق و … Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد تحلیل کیفی، گلوله برفی، تحلیل اطلاعات، قابلیت اعتماد

1386: 176).معایبتدوین رهنمود مصاحبه، انجام مصاحبه و تحلیل یافتهها برای پژوهشگران بسیار زمانبر است. پژوهشگر در محدودهی زمانی خود به مصاحبه میپردازد و برای انجام مصاحبههای بیشتر تلاش نمیکنند. انجام مصاحبههای پژوهش کیفی موجب خستگی Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد دانش سازمانی، مزیت رقابتی، مدیریت دانش، روش نظریه مبنایی

کاملاً آبدیده98 در اختیار داشته باشد. این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است (Braun& Clarke, 2006: 93). به طور كلي فرايند تحليل محتوا به شرح ذيل مي‌باشد. ابتدا، پاسخ‌‌هاي مختلف به هر سؤال Read more…

By yazoa, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد پژوهش کیفی، تعامل بین فردی، فرهنگ سازمانی، روش تحقیق

لغوی، به نوعی دروننگری82 و مبادله نقطه نظراتی اطلاق میگردد که ما بین دو فرد در رابطه با یک موضوع مشترک صورت میپذیرد. بعلاوه مصاحبه شکل خاصی از گفتگو83 است که در تبادل شفاهی احساسات، Read more…

By yazoa, ago