No category

پایان نامه رایگان با موضوع اندازه شرکت، ارزش افزوده، کسب و کار

ايجاد کننده بودجه و مشوق براي کسب سودهاي بيشتر باشد، مديران سعي خواهند کرد که ميزان بودجه را در حد پائيني تعيين کنند تا پاداش بيشتري بدست آورند به طور خلاصه ايرادات اين روش عبارتند Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع سهامداران، مشارکت در سود، عملکرد کارکنان

ارزش باشد. 2-13-2- انعطاف سيستم پاداش بايد انعطاف پذير باشد به اين معني که بايد بتوان مقدار يا ميزان پاداش را متناسب با افزايش يا کاهش عملکرد موثر تغيير داد. علاوه بر اين سيستم بايد Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد کارکنان، آموزش کارکنان، بازار هدف

و با قاطعيت عملکرد يکي را بهتر از ديگري دانست در حالي که سابقه کار را براحتي مي توان تعيين نمود. (سعادت،1385؛262) 2-10-5- تخصص پاداش را مي توان بر اساس تخصصهاي کارکنان نيز تعيين نمود. Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع رابطه مبادله، عملکرد کارکنان، کوتاه مدت

شفاهي از کارمندان) قلمداد کرديم. بنابراين يک مدير بايد مهارت ارزيابي عملکرد و برقراري نظام ارزشي پاداش هاي کاري و اعطاي آنها به کارمندان ذيصلاح را دارا باشد. (شرمرهورن و همکاران،1378؛135) مي توان با استفاده Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع رابطه مبادله، بهبود عملکرد، رفتار کارکنان

نشان مي دهد؛ هنگامي که کارکنان يا زيردستان در تعيين هدفها مشارکت نمايند، داراي تعهد و انگيزه بسيار بالايي خواهند شد. کارکنان بايد نتيجه دقيق عملکرد خود را بگيرند تا در صورت لزوم بتوانند شيوه Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع درون داده، حقوق و دستمزد، وجود رابطه

ي هرزبرگ اختلاف نظر وجود دارد. جدي‌ترين انتقاد اين است كه اين نظريه به روش خاصي متكي است. يعني اثبات آن صرفاً با اعمال روش اصلي هرزبرگ، مقدور است. اين انتقاد بسيار مهم است، چون Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه رایگان با موضوع سلسله مراتب، رفتار انسان، مفهوم وجود

دهندگان 95 نمودار4-7- نمودار دايره اي توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب شغل 96 نمودار4-8- نمودار ميله اي توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب شغل 96 شکل 4-1- نواحي رد و قبول فرضيه با استفاده Read more…

By yyoozita, ago