پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان مشتری گرایی، کیفیت خدمات، تعهد سازمانی

چکی شناخت تاثیر مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت. اهداف فرعي: شناخت تاثیر مشتریگرایی بر کیفیت خدمات در بانک ملت. شناخت تاثیر مشتریگرایی بر رابطهگرایی در بانک ملت. Read more…

By mitra7--javid, ago