پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبکه معابر، سلسله مراتب، بافت های شهری

شریانی: راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن، به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری میدهند. برای رعایت این برتری، عبور پیادهها از عرض راه، کنترل و تنظیم میشود.راه شریانی می تواند به دو دسته راههای شریانی درجه یک(آزاد راه، بزرگراه و راه عبوری) و شریانی درجه دو ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مورفولوژی، شبکه معابر، ساختار فضایی

سیستم بزرگراه ملی در چین پرداختند.-هدف آنها اندازه گیری میزان دسترسی وضع موجود هر گره و محاسبه میزان تغییر دسترسی با گذر زمان در اثر ساخت بزرگراه بود.تاثیر سیستم بزرگراهی ملی بر دسترسی در کشور چین2001لی و شوم8-راهها را در ارتباط تنگاتنگ با سکونتگاهها می دانند ودر مطالعه خود به ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درمورد هم پیوندی، چیدمان فضا، ساختار فضایی

ر نرخ سفرهای درونی دارند اندازه محله و پس از آن دسترسی است. ییم و دیگران(Yim et al.,2002)، به تجزیه و تحلیل ارتباط بین معیار هم پیوندی و قیمت زمین پرداخته اند. نتیجه مطالعه آنها این بود که هم پیوندی فضایی یک معیار مهم برای پیش بینی قیمت زمین و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درمورد شبکه معابر، مورفولوژی، سازمان فضایی

به نام خدااظهار نامه اینجانب نیلوفر پناهی دانشجوي رشته ي برنامه ریزی شهری دانشکده هنر و معماري اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصا ت کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، طرح تفصیلی

شهید بهشتی، گلدشت حافظ، بزین، گلستان، آرین و… واقع هستند. این محور با توجه به اینکه خروجی شهر، به سمت سپیدان میباشد حائز اهمیت ویژه است. 3-1-3-1- کاربری محدوده مورد مطالعهکاربری غالب در محدوده مورد مطالعه، کاربری مسکونی می باشد. اما در امتداد محور اصلی کاربری های تجاری ریزدانه ای ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، ساختار فضایی، توسعه شهر

است(Caltrans,2010). ایالت نیوجرسییک برنامه توسعه پیادهروی با هدف تشویق مردم به سفرهای غیرموتوری اجرا کرده است. این برنامه بر اساس ارتباط بین اختلاط کاربری، تراکم و طراحی شهری با تاکید بر اهمیت مجاورت و اتصال انجام شده است(Matley et al.,2000). سئولدر مطالعه ای که توسط مین (Min,2007) انجام شده و ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان مورفولوژی، شبکه معابر، ساختار فضایی

اثرات سیستم بزرگراه ملی در چین پرداختند.-هدف آنها اندازه گیری میزان دسترسی وضع موجود هر گره و محاسبه میزان تغییر دسترسی با گذر زمان در اثر ساخت بزرگراه بود.تاثیر سیستم بزرگراهی ملی بر دسترسی در کشور چین2001لی و شوم8-راهها را در ارتباط تنگاتنگ با سکونتگاهها می دانند ودر مطالعه خود ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان هم پیوندی، چیدمان فضا، ساختار فضایی

ر را بر نرخ سفرهای درونی دارند اندازه محله و پس از آن دسترسی است. ییم و دیگران(Yim et al.,2002)، به تجزیه و تحلیل ارتباط بین معیار هم پیوندی و قیمت زمین پرداخته اند. نتیجه مطالعه آنها این بود که هم پیوندی فضایی یک معیار مهم برای پیش بینی قیمت ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شبکه معابر، مورفولوژی، سازمان فضایی

به نام خدااظهار نامه اینجانب نیلوفر پناهی دانشجوي رشته ي برنامه ریزی شهری دانشکده هنر و معماري اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصا ت کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر

مختلف بومادران زاگرسی بين 11/0 درصد تا 77/0 درصد بدست آمد. بازده اسانس برگ (77/0%) و گل (67/0%) بالاتر از كل اندام هوايي (6/0%) و بازده اسانس ساقه (11/0%) كمتر از آن بود. مقايسه نتايج حاصل از اين تحقيق كه براي اولين بار بر روي نمونه كاشته شده انجام گرفت ادامه مطلب…