پایان نامه ها

تحقیق b (3765)

ایران یکی از کشورهایی است که اگر چه دیر به شبکه جهانی اینترنت متصل شد اما روند گسترش استفاده از این تکنولوژی در میان جامعه با رشد قابل قبولی توام بود . حالا ببینید از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3762)

4-3-2-آماره آزمون علامت برای حالت چند متغیره………………………………………………………………304-3-2-1-آماره آزمون علامت فضا در حالت یک متغیره……………………………………………………….314-4-میانه جهت داده شده به تابع چندکی بر اساس روش شیب………………………………………….324-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….32فصل پنجم: چندک تعمیم یافته………………………………………………………..335-1-معرفی U(p) به عنوان چندک تعمیم یافته…………………………………………………………………345-1-1-حجم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3760)

2-4-1- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای کد :182-4-2- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای تاریخی:20 سایت منبع 2-4-3- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای وابستگی:223-درخت وابستگی:264-فرضیات:335-جمع آوری داده:345-تحلیل و مقایسه:446-نتیجه گیری:767-مراجع:77 فهرست تصاویر عنوان صفحهشکل 1: نمونه‌ای Read more…

By 92, ago