پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (3762)

4-3-2-آماره آزمون علامت برای حالت چند متغیره………………………………………………………………304-3-2-1-آماره آزمون علامت فضا در حالت یک متغیره……………………………………………………….314-4-میانه جهت داده شده به تابع چندکی بر اساس روش شیب………………………………………….324-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….32فصل پنجم: چندک تعمیم یافته………………………………………………………..335-1-معرفی U(p) به عنوان چندک تعمیم یافته…………………………………………………………………345-1-1-حجم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3760)

2-4-1- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای کد :182-4-2- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای تاریخی:20 سایت منبع 2-4-3- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای وابستگی:223-درخت وابستگی:264-فرضیات:335-جمع آوری داده:345-تحلیل و مقایسه:446-نتیجه گیری:767-مراجع:77 فهرست تصاویر عنوان صفحهشکل 1: نمونه‌ای Read more…

By 92, ago