پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (742)

1-12- معرفی گیاه درمنه کوهی و اثرات و ترکیبات موجود در آن:281-12-1- معرفی گیاه درمنه کوهی281-12-2- نامهای گیاه:291-12-3- مورفولوژی گیاه درمنه کوهی:291-12-4- دامنه انتشار جغرافیایی:301-12-5- تاکسونومی:311-12-6- ساختارهای شیمیایی و ترکیبات گیاه درمنه کوهی:321-13- متفورمین Metformin381-13-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (741)

گفتار اول: اصل لزوم59گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم59مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا60بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (740)

2 ـ مفاهیم مرتبط151ـ2. زمین152ـ2. قطعه زمین153ـ2. سیستم اطلاعات جغرافیایی154ـ2. سیستم اطلاعات زمینی16گفتار دوم: جرایم ثبتی16الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی171. تعریف جرم ثبتی172. تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی183. ویژگی های جرایم ثبتی18ب) انواع جرایم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1182)

(همان ماخذ، ص 32)منظور از هر چهار مقوله رسمیت، پیچیدگی، تمرکز و نسبتهای پرسنلی در این پژوهش میزان امتیازی است که هر مدیر یا معاون به پرسشنامه‌ای که برای سنجش این مولفه‌ها در نظر گرفته Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (3770)

سوم: در رابطه با کودکان مدارک زیادی نشان می دهد اگرچه رقابت طلبی یک تمایل بشری است؛ ولی به وسیله آموزش، توسعه می‌یابد و هدایت می شود. بنابراین، جوشش واقعی رقابت طلبی در شروع مدرسه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (3769)

اهمیت موضوع :سازمان های امروزی برای دوام و بقای خود نیاز به رقابت پایاپای با سازمان های پیشرو دارند.لذا توجه به بهسازی نیروهای انسانی و ابزارهای نوین آموزشی برای توسه ی سازمان ها در ابعاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (3768)

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده253-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون283-2- روش نمونه گیری و حجم نمونه283-3- روش اجرا293-3-1- معیارهای ورود303-3-2- معیارهای خروج303-4- ابزار جمع آوری اطلاعات و مشخصات آن ها313-5- خطاهای تصادفی و Read more…

By 92, ago