مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی 98-97 مدارس متوسطه سال تحصیلی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-97 سالتحصیلی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی 98-97 چیست ؟ طرح تعالی 98-97 عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (787)

بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط طرفین درحقوق ایران26فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارتفصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت29مبحث اول – مبنای اجتماع فسخ و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (786)

گفتار دوم : پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………18الف ) در ادیان قبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………………..19ب ) در دین اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………..20مبحث دوم : مبانی ………………………………………………………………………………………………………………………23وگفتار اول: مبانی شرعی ……………………………………………………………………………………………………………….23الف) آیات ………………………………………………………………………………………………………………………………..24ب) روایات ………………………………………………………………………………………………………………………………24ج) اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………………26د) عقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….27گفتار دوم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (784)

S.L.A.T.E:Sheridan Learning and Teaching Environment. U.N.I.D.I.R:United Nations Institute for Disarmament Research. U.N.S.C:United Nations Correspondents Association. U.N.T.S:United Nations Treaty Series. U.S.A.F.L.R:United States Air Force Law Review.U.S.-CHINA ECON.&SEC.REV.COMM’N:United States-China Econamic and Security Review Commission. U.S.N.S.S:United States Navel Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (783)

فصل سوم : روش اجرای تحقیقمقد مه 91روش تحقیق 91جامعه آماری 91نمونه وروش نمونه گیری 92ابزار جمع آوری داده ها 93روایی و پایایی پرسشنامه 94روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 95فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده هامقدمه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (782)

?-?- اهداف تحقیق ? ?-?- فرضیه‌ها ? ?-?- استفاده کنندگان ? ?-?- تعریف ?فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله ? پیشینه تحقیق ? 2 -1- طبقه‌بندی قراردادها ? 2-1-1- روش اعطایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (742)

1-12- معرفی گیاه درمنه کوهی و اثرات و ترکیبات موجود در آن:281-12-1- معرفی گیاه درمنه کوهی281-12-2- نامهای گیاه:291-12-3- مورفولوژی گیاه درمنه کوهی:291-12-4- دامنه انتشار جغرافیایی:301-12-5- تاکسونومی:311-12-6- ساختارهای شیمیایی و ترکیبات گیاه درمنه کوهی:321-13- متفورمین Metformin381-13-1- Read more…

By 92, ago