دانلود پایان نامه

………………………………………………………….14
3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14
گفتار¬دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15
گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15
گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20
گفتار¬اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20
گفتار¬دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه¬ی حقوق بشر……………………………………………..22
1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22
2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه¬ی بعثت……………………………………………………………………………..24
3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26
الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26
ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27
پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27
4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28

5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28
6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29
گفتار¬سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29
1- ویژگی¬های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30
2- انگیزه¬های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31
فصل دوم: بررسی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34
بخش اول: نگاهی به اسناد بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………35
گفتار¬اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35
گفتار¬دوم: میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36
گفتار¬سوم: میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37
1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37
2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38
گفتار¬چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38
گفتار¬پنجم: کنوانسیون بین¬المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38
گفتار¬ششم: کنوانسیون بین¬المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39
گفتار¬هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40
گفتار¬هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40
گفتار¬نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41
گفتار¬دهم: کنوانسیون بین¬المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه¬ای حقوق بشر…………………………………………………………43
گفتار¬اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43
1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44
2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44
گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46
گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46
گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47
2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48
3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی بشر………………49
گفتار¬اول: مبانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………………50
1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیون¬های بین-المللی……………………………………………………………….51
2- مبانی نظام حقوقی اسلام…………………………………………………………………………………………….52
گفتار¬دوم: منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام…………………………………………..54
1- منابع نظام بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………………………………….54
2- منابع نظام حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………..56
الف- قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….57
ب- سنت……………………………………………………………………………………………………………………..57
پ- اجماع………………………………………………………………………………………………………………….57
ت- عقل…………………………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم: بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
با تاکید بر راه¬کارهای تقریب-…………………………………………………………………58¬
بخش اول: آزادی…………………………………………………………………………………………………..59
گفتار¬اول: آزادی از بردگی…………………………………………………………………………………………..61
1- مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………………………61
2- موضع اسلام در رابطه با بردگی……………………………………………………………………………..62
3- تحلیل مفهوم برابری…………………………………………………………………………………………….65
4- تحلیل مفهوم عدالت……………………………………………………………………………………………66
5- حدیث مشهور تساوی انسان-ها……………………………………………………………………………..66
گفتار¬دوم: آزادی سیاسی و اجتماعی…………………………………………………………………………..66
1- آزادی اندیشه و بیان……………………………………………………………………………………………67
2- آزادی سیاسی و اجتماعی……………………………………………………………………………………68
3- آزادی اندیشه، عقیده و بیان در فقه اسلامی……………………………………………………………71
الف- آزادی اندیشه…………………………………………………………………………………………………72
ب- آزادی عقیده……………………………………………………………………………………………………72
پ- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………73
4- ارزیابی نگرش اسلام به آزادی¬های سیاسی و اجتماعی…………………………………………..73
گفتار¬سوم: آزادی مذهبی………………………………………………………………………………………….75
1- حق آزادی دین…………………………………………………………………………………………………76
2- آزادی عقیده و مذهب……………………………………………………………………………………….78
3- آزادی اندیشه و بیان………………………………………………………………………………………….78
4- دیدگاه کلی اسلام در مورد آزادی مذهب…………………………………………………………..79
بخش دوم: عدم تبعیض مذهبی……………………………………………………………………..81
گفتار¬اول: برابری مذهبی در فقه اسلامی………………………………………………………………….82
گفتار¬دوم: دیدگاه کلی اسلام و نظام جهانی حقوق بشر…………………………………………….83

بخش سوم: عدم تبعیض براساس جنس……………………………………………………….84
گفتار¬اول: حقوق زن……………………………………………………………………………………………85
گفتار¬دوم: اهمیت خانواده…………………………………………………………………………………….85
گفتار¬سوم: بررسی مسأله زن در فقه اسلامی……………………………………………………………87
1. ازدواج…………………………………………………………………………………………………………..88
الف- سن رشد…………………………………………………………………………………………………..88
ب- حقوق مساوی……………………………………………………………………………………………. 89
2- تفاوت در بعضی احکام جزایی……………………………………………………………………….90
الف- اختلاف در اجرای حکم اعدام برای زن و مرد……………………………………………….90
یک- موضوع مجازات اعدام………………………………………………………………………………..91
دو- بررسی مجازات اعدام…………………………………………………………………………………..91
سه- دیدگاه اسلام در مورد مجازات اعدام……………………………………………………………..93
ب- اختلاف زن و مرد در میزان دیه……………………………………………………………………..93
3- تفاوت در ارث………………………………………………………………………………………………94

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- تفاوت در واگذاری مناصب عالی و قضاوت و شهادت……………………………………….94
5- تبعیت زن از شوهر…………………………………………………………………………………………95
الف- در محل اقامت…………………………………………………………………………………………..95
ب- در تابعیت……………………………………………………………………………………………………96
گفتار¬چهارم: تعارض با حقوق مذهبی……………………………………………………………………97
گفتار¬پنجم: معنی و مفهوم تساوی………………………………………………………………………..97
1- تساوی حقوقی…………………………………………………………………………………………….97
2- تساوی در نتیجه…………………………………………………………………………………………..98
3- تساوی در فرصت………………………………………………………………………………………..99
گفتار¬ششم: ارزیابی دیدگاه اسلام در مورد زنان……………………………………………………..99
بخش چهارم: راه¬کارهای هماهنگی موازین حقوق بشری در اسلام……….100
گفتار¬اول: انتقاد از حقوق بشر……………………………………………………………………………100
گفتار¬دوم: داوری میان فقه و حقوق


دیدگاهتان را بنویسید