دانلود پایان نامه

2-10 پیشینه تحقیق 48
2-11 خلاصه فصل 54
فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق 55
3-1 مقدمه 56
3-2 روش تحقیق 56
3-3- متغیرهای تحقیق 57
3-4 تهیه شاخص برای مفاهیم متغیرها 57
3-4-1 تعریف مفاهیم 58
3-4-2 تهیه شاخص ها 58
3-4-3- گردآوری داده ها 59
3-4-4 ارزیابی شاخص ها 62
3-4-4-1 اعتبار 62
3-4-4-2 پایایی 63
3-5 مدل معادلات ساختاری 64
3-5-1 تصریح مدل 66
3-5-2 همسان سازی مدل 67
3-5-3 برآورد مدل 69
3-5-4 ارزیابی مدل 71
3-6 نمایش ماتریسی و مفروضات LISREL 74
3-8 خلاصه فصل 81
فصل چهارم: برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج 82
4-1 مقدمه 83
4-2 پایایی 83
4-3- تحلیل عاملی اکتشافی 83
4-4 تحلیل عاملی تاییدی 88
4-5 مدل ساختاری و تحلیل مسیر 94
4-6 خلاصه فصل 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 102
5-1 مقدمه 103
5-2 مروری بر فصل های گذشته 103
5-3 نتیجه گیری 104
5-4 آزمون فرضیه ها 106
5-4-1 آزمون فرضیه اصلی 106
5-4-2 آزمون فرضیه های فرعی 106
5-5 پیشنهادات 107
5-6 خلاصه فصل 108
منابع و ماخذ 109
پیوست 109

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 
 
فهرست جداول:
عنوان صفحه
جدول 2-1: نقد و بررسی (مقایسه تحقیقات داخلی و خارجی) 51
جدول (3-1) مختصری از پرسشنامه بونتیس 60
جدول (3-2) دامنه شاخص های خوبی برازش 73
جدول (3-3) نمادهای مفهومی LISREL 75
جدول (4-1) نتایج آزمون پایایی پرسش ها 83
جدول ( 4-2) نتایج تحلیلی عاملی اکتشافی سرمایه انسانی به روش مولفه های اصلی ماتریس عاملی چرخش یافته 84
جدول (4- 3) کل واریانس توضیح داده شده توسط فاکتور های استخراج شده 85
جدول (4-4) نتایج تحلیل عامل اکتشافی سرمایه مشتری به روش مولفه های 86
جدول (4-5) کل واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده 86
جدول (4-6) نتایج تحلیل عامل اکتشافی سرمایه ساختاری به روش مولفه های 87
جدول (4-7) کل واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده 87
جدول ( 4-8) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عملکرد بانکی به روش مولفه های اصلی 88
جدول (4-9) کل واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده 88
جدول (4-10) اثرات غیر مستقیم و کل در مدل ساختاری اول 96
جدول (4-11) اثرات غیر مستقیم و کل در مدل ساختاری دوم 98
جدول (4-12) اثرات غیر مستقیم و کل در مدل ساختاری سوم 100
جدول (5-1) نتایج تحلیل مسیر مدل دوم 104
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1 اجزای سرمایه فکری 28
شکل 2-1 اجزای سرمایه فکری 29
شکل 2-2 ارتباط مدیریت دانش و سرمایه فکری 38
شکل 2-3 مدل شاخص سرمایه فکری 41
شکل2-4 مدل رهیاب اسکاندیا 42
شکل (2-5) مدل بروکر 43
شکل ( 2-6) مدل کارت امتیاز دهی متوازن 44

شکل (2-7) ارزیابی عملکرد 46
شکل (3-1) نردبان انتزاع سرمایه فکری 59
شکل (3-2) مدل علّی تحقیق 67
شکل (3-3) مدل اندازه گیری (مدل صفر) 77
شکل (3-4) مدل ساختاری 78
شکل (‌4-1) مدل اندازه گیری سرمایه‌انسانی به همراه مقادیر t 90
شکل (4-2) مدل اندازه گیری سرمایه مشتری به همراه مقادیر t 91
شکل (4-3) مدل اندازه گیری سرمایه ساختاری به همراه مقادیر t 92
شکل (4-4) مدل اندازه گیری عملکرد بانکی به همراه مقادیرt 93
شکل (4-5) مدل اول به همراه مقادیر t 95
شکل (4-6) مدل ساختاری اول 96
شکل (4-7) مدل دوم به همراه مقادیر t 97
شکل (4-8) مدل ساختاری دوم 98
شکل (4-9) مدل سوم به همراه مقادیر t 99
شکل (4-10) مدل ساختاری سوم 100
چکیده:
در اقتصاد نوین، سرمایه فکری تحت عنوان دارایی های نامشهود توصیف شده است که می توان آن را به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار به کار گرفت. اجزای سرمایه فکری دارای اثرات متقابلی هستند که به خلق ارزش می انجامند. تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معنی داری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارائه داده اند. هدف از این تحقیق تجربی، تحکیم این یافته ها و تحقیق در مورد سه عنصر سرمایه فکری به عبارت دیگر، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و روابط داخلی آنها در صنعت بانکداری استان گیلان است. برای هدایت این تحقیق از پرسشنامه روان سنجی معتبری که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده استفاده شده است. برای اکتشاف عوامل و بسط گویه های پرسشنامه از روش تحلیل مؤلفه های اصلیPCA)) و روابط خطی ساختاری (LISREL)استفاده شده است. مدل برآورد شده نهایی، بیانگر اثرگذاری مثبت هریک از اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری است که به ترتیب سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دارای بالاترین میزان اثرگذاری هستند.
فصل اول:کلیات تحقیق
فصل اول:کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
سازمان ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیّت کنند. علی رغم اینکه به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و شرط موفیّت سازمان ها در گرو دستیابی به دانش و فهم عمیق آن در تمامی سطوح است، رقابت، اصل اول بقا و دانش، پیش شرط ورود به عرصه رقابت است. اگر سازمان ها در ابعاد خرد و ملّت ها در ابعاد کلان از پیشرفت غافل شون اقتصاد و تولید ثروت را به رقبا خواهند باخت. ملّت ها در حال رقابت در اقتصاد نوینی به نام اقتصاد دانایی محور هستند. اقتصاد دانایی محور، اقتصادی است که دانش به عنوان مهم ترین منبع و یادگیری، اصلی ترین فرآیند آن تلقی می شود.
با این حال بسیاری از سازمان ها هنوز به مدیریت دانش به طور جدی توجه نمی کنند. به گفته پیتر دراکر، «راز موفقیّت سازمان ها در قرن 21 همان مدیریت دانش» است. دانش مفهومی فراتر از داده و اطلاعات دارد. داده به اعداد و پاسخ هایی گفته می شود که به تنهایی دارای مفهوم کاربردی برای سازمان نیستند.
نگاه مبتنی بر منابع این امکان را به ما می دهد تا روش استفاده و ترکیب منابع توسط سازمان، عوامل دستیابی به مزیّت رقابتی پایدار و ماهیّت منابع مورد استفاده را به خوبی درک کنیم. منابع سازمانی در واقع دارایی هایی هستند که سازمان را در جهت طراحی و استقرار راهبردهای با هدف افزایش عملکرد و در نهایت رشد رقابت پذیری سازمان توانمند می سازد. اما آیا هر نوع منبع سازمانی و با هر وی‍ژگی، چنین اثری را دارد؟ مهم ترین ویژگی های منابع سازمانی عبارتند از:
منابع سازمانی نبایستی تجاری شوند بلکه بایستی درون خود سازمان طراحی و تولید شده و توسعه یابند؛
در مقابل پیچیدگی های اجتماعی محیط بیرونی، نقش استوار و شایسته ایفا کنند؛
منابع بایستی بر خواسته از مهارت ها و تجربیات سازمانی باشد؛
بایستی ثابت و پایدار باشند و با سازمان به محکمی گره بخورند؛
رشد و توسعه آنها بر اساس روند گذشته معین شود. یعنی بر مبنای سطح یادگیری، سرمایه گذاری، ارزش سهام و فعالیّت های پیشین رشد یابر.
با بررسی ویژگی های بیان شده به خوبی درمی یابیم که دانش سازمانی یکی از منابع سازمانی است که حائز چنین ویژگی هایی است. هیچ یک از دارایی های نامشهود به تنهایی ارزشی ندارند که جداگانه و مستقل سنجیده شوند. ارزش این دارایی ها از توانایی آنه برای یاری سازمان در پیاده سازی راهبردی ناشی می شود. با ورود به اقتصاد دانشی، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. به طور کلی دارایی های سازمانی را می توان به دو دسته دارایی های مشهود و دارایی های مشهود تقسیم کرد.
دارایی های مشهود، دارایی های فیزیکی و مالی هستند که تقریباً به طور کامل در ترازنامه شرکت ها منعکس می شوند. این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها کاسته می شود. دارایی های مشهود، ذارایی های فیزیکی و مالی هستند که تقریباً به طور کامل در ترازنامه شرکت ها منعکس می شوند. این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته می شود. دارایی های نامشهود هم به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دارایی های نامشهودی که به وسیله قانون حمایت شده اند و با عنوان مالکیّت معنوی شناخته می شوند و شامل حق امتیازها و کژی رایت ها و علائم و مارک های تجاری هستند که برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می شوند. سایر دارایی های نامشهود که شامل سرمایه
فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته نمی شود و معمولاً در ترازنامه نیز منعکس نمی شوند. در اقتصاد نوین، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی است و سایر عوامل سنّتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه و… در مرتبه بعدی اهمیّت قرار می گیرند در چنین شرایطی سرمایه فکری به عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی تبدیل شده است. درحقیقت، توجّه به نوآوری سرمایه فکری به عنوان اهرم راهبردی عملکرد سازمانی موضوع تازه ای نیست.
1-2 بیان مسئله:
تا اوایل دهه 1950، عوامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به شیوه های مختلف به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، خود موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه، آشکار شده است که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزومً تسریع روند رشد وتوسعه این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصّصی برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود خصوصاً سرمایه فکری سرچشمه می گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعی است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های فیزیکی. لذا در این گونه اقتصادها، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی محشوب می شود و سایر عوامل سنّتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه مالی در جایگاه بعدی اهمیت قرار می گیرند. در چنین شرایطی سرمایه فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی محسوب می شود. روش شناسی های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات به سازمان ها کمک می کنند تا توانمندی ها و قابلیت های خود را برای حفظ و تحقّق مزیت رقابتی پایدار و در نهایت دستیابی به اقتصاد دانش مدار، تحلیل و شناسایی نمایند. چنین ارزیابی هایی می توانند اقتباس عملکردها و را های مناسب، و همچنین رشد نظام های دانش ملی را برای توسعه همه جانبه تسهیل نمایند. از این روی، برای کشوری همچون ایران ئکه در سند چشم انداز 20 سالهخود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید، می بایست اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقّق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه در کشورمان می بایست صورت گیرد، توجّه به نظام بانکی کشور است. از کاستی های نظام بانکی کشور، ساختار دولتی و حجم آن است که سبب شده چنانکه شاید و باید به شاخص های غیرمالی و در رأس آنها به سرمایه فکری توجهی صورت نگیرد. در بحث ساختاری، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه آن و در عین حال ارتقاء نیروهای کیفی از اقداماتی است که می تواند در دستور کار قرار گیرند. هر چند گام هایی در حوزه منابع انسانی، مدیریت دانش، آموزش و ساختار درون سازمانی در بانکداری کشور برداشـته شده است، اما به نظر نمی رسد که این اقدامات از انسجام و ارتباط کافی برخوردار باشند. بنابراین، بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند. همچنین باید درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آنها را محقّق سازد. این امر مستلزم کمّی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان است. با توجّه به عقب ماندگی نظام بانکی ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته و فقدان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه گسترده ای برای پیشرفت در این زمینه وجود دارد که با کار و کوشش می توان به دستاوردهای قابل توجّهی نائل شد. در این میان بررسی عملکرد سرمایه فکری در صنعت بانکداری کشور جای بحث دارد تا که مشخص شود چه اندازه بر وجود سرمایه فکری در سازمان تأکید می شود. با انجام این طرح سعی می شود مفاهیمی متناسب با نظام بانکی کشور از سرمایه فکری و اجزای آن و همچنین عملکرد سازمانی شعب بانک ارائه گردد و پس از تهیه شاخص هایی برای اندازه گیری متغیرهای اصلی تحقیق، با بهره گرفتن از تحلیل های چند متغیری، مدل ساختاری مناسبی برآورد شود. بخش پایانی نیز به تحلیل مدل و چگونگی افزایش ضریب اثرگذاری سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری کشور اختصاص دارد.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
اندازه گیری سرمایه فکری از دو جنبه حائز اهمیت است. یکی، درون سازمانی که هدف از آن تخصیص بهتر منابع در راستای کارایی و به حداقل رساندن هزینه های سازمان است. دیگری، برون سازمانی که هدف از آن در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه گذاری های موجود و بالقوه سازمان برای پیش بینی رشد آینده و همچنین برنامه ریزی های بلندمدت است. امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها را دارایی های نامشهودی تشکیل می دهند که روش های حسابداری سنّتی قادر به اندازه گیری آنها نیستند. از طرفی در اقتصاد دانش محور، موفّقیت سازمان ها به توانایی مدیریت دارایی های نامشهود بستگی دارد. مر و همکارانش دلایلی را برای ضرورت توجّه و اندازه گیری سرمایه فکری عنوان کرده اند که عبارتند از:
کمک با سازمان ها برای تنظیم استراتژی های آنها.
ارزیابی اجرای استراتژی ها.
کمک به تصمیمات گسترش و توسعه
استفاده از نتایج اندازه
گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
ابلاغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی سازمان هاMarr et al., 2003)).
دلیل دیگر برای انجام اینکار این است که با اندازه گیری سرمایه فکری به طور کامل و دقیق، می توان ارزش و عملکرد شرکت ها را اندازه گیری کرد، زیرا در یک اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد. اگر چه اندازه گیری دقیق این دارایی ها غیرممکن است ولی حداقل می توان با توجّه به آنها و اطلاع از نقش آنها در عملکرد سازمانی، به اهمّیت سرمایه گذاری بر روی این دارایی ها پی برد. دراکر(1993) می گوید: ما در حال وارد شدن به یک اقتصاد دانش محور هستیم که در آن منابع


دیدگاهتان را بنویسید