دانلود پایان نامه

در این راستا در قسمتی از این پژوهش سعی میشود به طور خاص عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای حقوق بشری آن مورد بررسی قرار گیرد.

ج) اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
حقوق بینالملل بشر چه قواعد و مقرراتی را در زمینهی تغییرات ژنتیکی ارائه میدهد و آیا چنین قواعد و مقرراتی برای حمایت از حقوق بشر کارآمد بودهاند؟
در راستای پرسش اصلی فوق پایاننامه حاضر کوشش مینماید که به پرسشهای فرعی ذیل پاسخ دهد:
1- چه رابطهای میان فناوری ژنتیک و حقوق بینالملل بشر وجود دارد و جایگاه تغییرات ژنتیکی در چنین تعامل و تقابلی چه میباشد؟
2- حقوق و تعهدات دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی در چارچوب تغییرات ژنتیکی چیست و چگونه نقش خود را در جهت حمایت از حقوق بشر ایفا نمودهاند؟

3- چه فواید و معایبی در خصوص تغییرات ژنتیکی وجود دارد و چه ضمانتاجراهایی در چارچوب حقوق بینالملل بشر جهت جلوگیری از تغییرات نامطلوب ژنتیکی یافت میشود؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی
1- پیشرفت فناوری ژنتیک، امری غیرقابل اجتناب است با این حال دولتها نظاممندی آن را با این تصور که واقعیت دور از دسترس است، دایما به تعویق میاندازند. فناوری ژنتیک با قراردادن قدرت نقض حقوق در دستان عوامل خصوصی در جامعه مانند شرکتهای بیوتک (تکنولوژی حیات)، موضوعات حقوق بشری را خصوصی میسازد. بدین ترتیب، عملکرد آنها سزاوار بررسی دقیق، طبق استانداردهای حقوق بینالملل بشر است. با توجه به موارد سو استفاده از فناوری ژنتیک به ویژه در زمینه دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسانی بدون در نظر گرفتن حق جنین در توارث ژنتیکی آزاد از تحریف انسان، همچنین دستورزی ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان که منجر به از بین بردن تنوع حیاتی- که از موضوعات حقوق محیطزیست بینالملل میباشد- میشود، در عرصهی بینالمللی هیچگونه کنوانسیون بینالمللی در زمینه حمایت از نوع بشر در موضوع اصلاح عمدی ژنتیک بشر، یافت نمیشود. در اکثر اعلامیهها و توافقنامههای بینالمللیحقوق بشری در زمینهی دستکاری ژنتیکی، نظام حقوقی خاصی که بتواند تابعین را ملزم به رعایت ملاحضات حقوق بشری نماید، مشاهده نمیگردد و تنها تابعان حقوق بینالملل را به همکاری در این زمینه دعوت مینمایند، آنچه بیشتر در این اسناد مورد توجه قرار گرفتهاست مسئله اخلاق زیستی میباشد، اما آنچه حقوق بینالملل در حمایت از نوع بشر بدان نیازمند است مسئله ضمانت اجرا و اصول حقوقی معین در این زمینه میباشد. به طور مثال اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین (1993) در بند یازده تصریح میکند پیشرفت خاص، به ویژه در طب زیستی و علوم حیاتی و در فناوری اطلاعات ممکن است به طور بالقوه عواقب نامطلوب برای تمامیت، کرامت و حقوق انسانی افراد داشته باشد، از این رو درخواست میکند برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر و منزلت انسانی در حوزههای مورد توجه جهانی، همکاری بینالمللی صورت گیرد. با این حال قابل ذکر است که در سالهای اخیر کوششهایی در سطح منطقهای و جهانی صورت گرفته است تا کنوانسیونی در زمینهی حمایت از نوع بشر و کرامت انسانی پذیرفته شود که نشان دهنده تحول و توسعه در حوزه تغییرات ژنتیکی و مسائل مرتبط با کرامت بشری می باشد. برای نمونه اتحادیه اروپا پیش نویسی را در زمینه حمایت از حقوق بشر وکرامت انسانی با تکیه بر کاربرد بیولوژی تهیه نمودهاست که ممکن است در آیندهای نزدیک مورد پذیرش قرار گیرد.

پاسخهای اولیه به پرسشهای فرعی
1- از آنجا که قلمرو فعالیت حقوق بشر مسائل مرتبط با حقوق ذاتی و بنیادین انسان میباشد و از آن جهت که فناوری ژنتیک در اکثر موارد ارتباط نزدیکی با این حقوق پیدا میکند، میتوان اذعان نمود بین فناوری ژنتیک و حقوق بشر پیوندی ناگسستنی وجود دارد. به طور مثال در زمینهی تغییرات ژنتیکی در گونههای گیاهی، در علوم کشاورزی و تغذیه علیرغم اینکه با تولید نوع خاصی از گیاهان به نام تراریخته در تولید انبوه محصولات غذایی به کشورهای فقیر کمک بسزایی میشود، اما به دلیل بهرهگیری از آفتکشهای قوی در تولید این محصولات و آسیب جدی به سلامتی انسان این امر از جانب مجامع بینالمللی مورد تایید قرار نگرفت. در حقیقت مجامع بینالمللی در بهرهگیری از چنین روشهایی تاکید اساسی بر سلامت انسان و نیز حق دسترسی به منابع غذایی سالم مینمایند. کمک به حل مشکلات زوجهای نابارور از دیگر خدمات فناوری ژنتیک به بشر است، اما مسئله به اینجا ختم نمیشود بلکه در بسیاری موارد به زوجهای بدون مشکل باروری نیز در زمینه تعیین جنسیت جنین کمک میکند، اینجا از دیگر موارد برخورد حقوق بشر با فناوری ژنتیک است، زیرا در اغلب موارد منجر به انتخاب جنس مذکر برای جنین میشود که نوعی تبعیض جنسیتی را بدنبال دارد.
به اعتقاد بعضی محققان علوم ژنتیک و بیوتکنولوژی، جنبه‏های‏ اخلاقی تغییرات ژنتیکی بر روی ژنهای گیاهان یا جانوران از شدت‏ وحدت کمتری نسبت به پروژه‏های انسانی برخوردار است. اعتراض‏ سازمانهای حقوق بشری در این مورد کمتر است. در موضوع دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان فواید آن بیش از معایب آن است از طرف دیگر ساختار اولیه ژنهای انسانی به عنوان میراث مشترک بشریت در نظر گرفته شدهاست و از جایگاه والایی برخوردار است. مسأله دستکاری ژنتیکی، هرچند چشم‏انداز نوینی را فراراه علم پزشکی قرار می‏دهد، برنامه بینالمللی و بسیار پیشرفته یونسکو برای‏ شناسایی ژنهای انسان (پروژه ژنوم انسانی)، در صورتی موفقیت‏آمیز خواهد بود که بتواند جنبه‏های‏ اخلاقی و معیارهای انسانی را به‏درستی موردنظر قرار داده و از دیدگاههای علمی و قانونی با این قضیه‏ مهم، برخورد کند.
2- نکته قابل تامل آن است که دولتها با وجود پیشرفت مستمر فناوری ژنتیک اقدام قابل توجهی را در زمینه نظاممندی حقوقی این فناوری انجام ندادهاند. بر این اساس تابعان حقوق بینالملل به ویژه دولتها میبایست به مسائل مرتبط با حقوق بشر در خصوص فناوری ژنتیک، توجه بیشتری نموده و قوانین موجود خود را مطابق با پیشرفتهای این تکنولوژی تنظیم نمایند. نگرانی‏های متعدد که این پدیده به لحاظ ارتباط با کرامت و هویت‏ انسانی و اثر بر آینده بشر، در عرصه ملی و بینالمللی در پی می‏آورد، تنها با وضع مقررات‏ احتمالا ناهماهنگ و گوناگون زدوده نخواهد شد، بلکه ممکن است ناهماهنگی در تبیین و تنظیم جنبه‏های حقوقی مربوط به این پدیده، موجب بروز مشکلاتی شود و چنانچه راه حل‏ شایسته‏ای برای آنها اندیشیده نشود آسیب‏هایی را به جامعه بشری تحمیل نماید. ازاین‏رو دیگر نهاد‏های بینالمللی وارد عرصهی عمل شدند. در کنار تمامی سازمانهای بینالمللی اقدامات یونسکو و سازمان بهداشت‏ جهانی و سازمان ملل متحد حائز اهمیت بسیار است. با بررسی عملکرد این سازمانها میتوان اذعان نمود که اقدامات سازمانهای بینالمللی جهانی در این زمینه کارآمدتر بودهاست. در اسناد بینالمللی مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی، به تعهدات تابعین حقوق بینالملل از جمله دولتها اشاره شدهاست به عنوان نمونه در ماده 15 اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر بیان شده است که دولتها در کنار تأمین ساختار لازم برای انجام آزادانه پژوهش درباره ژنوم انسانی، باید اقدامات مناسبی را در جهت حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌‌‌‌‌های اساسی و کرامت انسان و حمایت از سلامت عمومی به عمل آورند و تضمین نمایند که چنین پژوهش‌‌‌‌‌هایی به منظور اهداف غیر مسالمت آمیز به کار گرفته نمی‌شود.
3- پژوهش و تحقیق درباره ژنوم انسانی و مصارف و کاربرد نتایج حاصل از این تحقیق‌‌‌‌‌ها، از یک سو، امیدهای فراوانی را برای پیشرفت در زمینه بهبود سلامتی افراد و نوع بشر به وجود آورده است، اما از سوی دیگر احتمال سوء استفاده و به کارگیری این پژوهش‌‌‌‌‌ها در عرصه‌‌‌‌‌ها و اعمالی چون دستکاری ژنتیکی در ساختار اولیهی ژنتیکی هر انسانی که مغایر با شأن و کرامت انسان محسوب می‌شود، نگرانی‌‌‌‌‌های عمیقی را نسبت به احتمال نقض حقوق اساسی بشر و کرامت انسان‌‌‌‌‌ بر انگیختهاست و از این جهت مخالفت‌‌‌‌‌های جدی و شدیدی را به دنبال داشتهاست. انجام پروژه‏های دستکاری ژنتیکی در حیوان و گیاه، ضمن ایجاد امیدواری، از سویی نگرانی‏ گروههای طرفدار حقوق حیوانات و یا سایر مجامع علمی و اجتماعی را نیز برانگیخته است. مسأله تولید گونه‏های جدید، تنوع‏ زیستی را متحول می‏کند و احتمال بروز جهشهای برگشت‏ناپذیری را درپی دارد که می‏تواند بقا و نسل حیوانات و یا گیاهان را در معرض خطر قرار دهد.
در قلمرو ژنتیک با توجه به اهمیت این حوزه و نیز حساسیتهای اخلاقی آن دیدگاههای متفاوتی در این خصوص وجود دارد. برخی اقدامات ژنتیکی را موافق با ارزشهای اخلاقی میدانند و از این حیث که فناوری ژنتیک با تاثیر خود بر محصولات غذایی گیاهی و جانوری سبب بهبود معیشت انسانها و تولید غذا میشود با آن موافقند و در خصوص ژنتیک انسانی نیز با توجه به این مهم که ژنتیک میتواند نواقص موجود در میان انسانها را برطرف نماید و زمینهساز تولد انسانهای سالم گردد، آن را کاملاً امری اخلاقی میدانند. در مقابل عدهای با این استدلال که ارزش های اخلاقی بر پایه روابط دستکاری نشده انسانها قابل تصور است و نمیتوان با این به اصطلاح توجیهات زمینهساز مداخله ژنتیک در حوزههای مختلف شد، دانش ژنتیک را امری مغایر با اخلاقیات میدانند، چرا که روال طبیعی زندگی بشر را به مخاطره میاندازد و یک ساختار تصنعی را بر آن حاکم میکند.
در ارتباط با تحلیل اولیه موضوع ضمانتاجرا در این زمینه باید اذعان نمود که موضوع دستکاری ژنتیکی و آثار آن بر حقوق بشر در برخی اسناد بینالمللی حقوق بشری مورد توجه قرار گرفتهاست اما در اکثر این اسناد تنها جنبههای حقوق بشری آن بیان شدهاست و واضعان این قواعد بینالمللی تنها به مرزبندی و چارچوب عملکرد این فناوری در حیطه حقوق بینالملل بشر اکتفا نمودهاند، حال آنکه بحث ضمانتاجرا در این اسناد یا به صورت مبهم مطرح شده است و یا آنکه هیچ اشاره ای به آن نشدهاست. ذکر این مسئله ضروری است که برخی از این اسناد میان دو حالتی که دستکاری ژنتیکی برای اهداف درمانی و انساندوستانه میباشد و زمانی که ابزاری در جهت استثمار انسان و تضییع حقوق اولیه بشری همچون حق حیات میباشد، تمایز قائل میشوند.

د) مراحل و روش تحقیق
دراین پایاننامه روش پژوهش بر مبنای روش کتابخانهای و فیشبرداری میباشد. در این راستا تلاش میشود تا از منابع موجود اعم از کتابها و مقالهها به زبان فارسی و لاتین حداکثر استفاده صورت گیرد. از آنجا که منابع موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایاننامه حاضر محدود میباشند، نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین مضاعف میگردد. البته علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایاننامه حاضر، چنانچه لازمه هر پژوهشی میباشد، تلاش میشود از روشهای دیگر نیز استفاده گردد که از جمله این روشها میتوان به مطالعه اسناد حقوق بشری بینالمللی اعم از اعلامیهها، کنوانسیونها و قطعنامههای صادره از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری اشاره کرد. همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافتهها تلاش میشود که از منابع الکترونیکی استفاده شود که در این راستا به طور مثال از سایتهای اینترنتی زیر استفاده خواهد شد.

1- اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک انسانی:
International Declaration on Human Genetic Data (16 October 2003).
http:// www.unhcr.org/refworld/docid/4042241f4.html Unesdoc.unesco.org).
2- اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر:
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (11November1997). http://www.unhcr.org/refworld/docid/404226144.htm )Unesdoc.unesco.og).
3- اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر:
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005).
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human science/themes/bioethics/bioethics-and-human-rights.
4- کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی:
Convention on Human Rights and Biomedicine(1997). http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treatis/HTml/168
5- کنوانسیون تنوع زیستی:
Biological Convention on Diversity(1992).
http://www. cbd.int/convention/text/.
6- کمیسیون ژنتیک انسانی:
Human Genetics Commission.
http://www.hgc.gov.uk/Client/news .

ه) محتوای پژوهش
در این پژوهش فصل یکم به بررسی کلیات پرداختهاست، در این راستا ابتدا در مبحث یکم تعریف و تاریخچه تغییرات ژنتیکی و حقوق بینالملل بشر و قواعد بینالمللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به نظرات موافقان و مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر اشاره شده است. در مبحث سوم این فصل اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی، چه در حیطه حقوق بینالملل بشر و چه در حیطه اصول مربوط به اخلاق زیستی؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در مبحث پایانی به عنوان یکی از مباحث مهم این فصل، به اسناد حقوقی جهانی و منطقهای در زمینه تغییرات ژنتیکی پرداخته شده است، اسنادی همچون اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر، اعلامیه بینالمللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی، اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، کنوانسیون تنوع زیستی در سطح جهانی و کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی در سطح منطقه ای.
در فصل دوم این پایان نامه به حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی، پرداخته شدهاست که به طور عمیقتری مبحث اول به این حقوق و تعهدات در موضوع تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و مبحث دوم در موضوع تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی، اشاره میکند و در پایان در مبحث سوم، مسئولیت دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در آخرین فصل پایان نامه، عملکرد سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی به عنوان اقدامات سازمانهای بینالمللی جهانی و عملکرد سازمان بهداشت قاره آمریکا، شورای اروپا و اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی به عنوان اقدامات سازمانهای بینالمللی منطقهای، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این فصل به بررسی عملکرد و قواعد حقوقی برخی کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران در موضوع نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر، پرداخته شده است.
نگارنده این پژوهش بر این باور است که حمایت ملی از حقوق بشر در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب جز از طریق تدوین مقررات حقوقی روشن در این زمینه که مسئولیت ناقضین حقوق بشر در آن بدرستی مشخص شده باشد، امکان پذیر نخواهد بود. در ارتباط با موضوع ضمانتاجرا در این زمینه باید اذعان نمود که موضوع دستکاری ژنتیکی و آثار آن بر حقوق بشر در برخی از قوانین ملی همچون قانون ایمنی زیستی مورد توجه قرار گرفتهاست اما در اکثر این اسناد تنها جنبههای حقوق بشری آن بیان شدهاست و واضعان این قواعد بینالمللی تنها به مرزبندی و چارچوب عملکرد این فناوری در حیطه اخلاق زیستی اکتفا نمودهاند و بحث ضمانتاجرا و مسئولیت در این قوانین به صورت مبهم مطرح شده است، لذا برطرف کردن این نواقص در قوانین مربوط به اخلاق زیستی و ایجاد یک نظام حقوقی جامع در جهت حمایت از حقوق بشر در موضوع تغییرات ژنتیکی با الگوبرداری از سایر کشورهای حامی حقوق بشر در این زمینه، توصیه میگردد.

فصل دوم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلیات

مقدمه

بسیاری از صاحب‌نظران از سده حاضر به‌عنوان سده مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی یاد می‌کنند. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان، پیدایش


دیدگاهتان را بنویسید