دانلود پایان نامه

،  اعتقادات غلط( هذیان) و  توهم اشاره کرد.
روان نژند گرایی :روان‌نژندی نوعی بیماری روانی یا رفتاری است که اساس عضوی ندارد. در این بیماری اضطراب روانی با حفظ سلامت توان عقلی در شخص پدید می‌آید. روان‌شناسان بر این باورند که نگرانی یکی از مهمترین علامت‌های روان نژندی و بیشترین و رایج‌ترین نوع آن است. نگرانی هم نوع موقت دارد و هم دایمی. برخی از روان‌شناسان نگرانی را چنین تعریف می‌کنند: نگرانی احساس عمومی به آزردگی ناخوشایند، انتظار خطر وترس ناشی از خطری است که شخص منتظر آن است و نمی‌داند از کجا سرچشمه می‌گیرد.
جرم جویی: هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.
به طور کلی عوامل زیادی بر جرم و جرم جویی تأثیر می گذارند که اهم آنها عبارتند از:1. فقر و بیکاری 2.عوامل درون فردی 3. عوامل برون فردی
اعتیاد : اعتیاد یک بیماری اصلی ،  پیش رونده  و کشنده  است.این عارضه ، نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک ماده روان گردان یا تأثیر گذار بر ذهن و یا رفتاری که ما را در برابر میل بیش از حد ناتوان می کند ، می باشد. اعتیاد به عنوان  حالتی  که در آن  بدن انسان برای انجام فعالیت های عادی خود  به یک ماده یا یک رفتار خاص وابسته می شود، تعریف شده است. زمانی که ماده مورد نیاز در اختیار بدن قرار نمی گیرد یا انجام رفتاری که  شخص معتاد  بدان وابسته شده است امکان پذیر نمی باشد، نتیجه کار  بروز علائم  خماری  یا محرومیت است. اعتیاد را می توان  اجبار به انجام کاری تعریف کرد که فرد از پی آمدهای زیانبار آن آگاه است. حتی والدین ، همسر و دیگر  نزدیکان فرد معتاد به راحتی این واقعیت را که اعتیاد نوعی بیماری است نمی پذیرند. علت این امر آن است که این افراد نیز از لحاظ احساسی در فرایند بیماری فرد معتاد درگیر هستند.ویژگی های شخصیتی یک سازه ی محوری در روان شناسی و علو رفتاری می باشد و برای افراد ، مراکز و مؤسسات مختلف از اهمیت بالایی برخورداراست.بنابراین ،پژوهش های متعددی انجام گرفته است تا پیشایندها و تأثیر آن را شناسایی کنند.تا حدودی،متغیر های متعدد و مهمی شناسایی شده اند که مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار یکی از جمله این متغیرها هستند. با وجود این،پژوهش های بیشتری (به ویژه در ایران) مورد نیاز است تا به مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار به عنوان متغیرها توجه نمایند که می توانند پیشگیری ، کنترل و درمان را تحت تأثیر قرار دهند.

فصل سوم
روش تحقیق
در این فصل نوع تحقیق جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار مورد استفاده در تحقیق، طرح تحقیق ،روش های آماری (توصیفی و استنباطی)و روایی و پایایی ابزار های گرد آوری اطلاعات مورد استفاده در تحقیق ، بیان شده است.
نوع تحقیق:
پژوهش به صورت توصیفی علی- مقایسه ای انجام شده است. در این نوع تحقیق روابط بین متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرد.
جامعه آماری :
جامعه آماری در این پژوهش شامل گروهی از جوانان بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر هستند که در مجموع 420 نفر می باشند.
نمونه آماری و روش نمونه گیری:
نمونه مورد مطالعه گروهی از جوانان بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر می باشند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند؛ به این ترتیب که نمونه آماری نمونه بزهکار در مراکز پلیسی شهرستان ماهشهر و غیر بزهکار در دانش آموزان مدارس شهر ماهشهر مشخص و انتخاب شدند.
برای حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده که نمونه را 210 نفر نشان داده است که با توجه به احتمال عدم برگشت پذیری برخی پرسشنامه ها 240پرسشنامه توزیع شد، که از این تعداد 10 پرسشنامه به لحاظ اینکه مقیاس L از حد نرمال(میانگین 8) بالاتر بوده و غیر قابل تفسیر و نمره گذاری بوده اند کنار گذاشته شده، که از این تعداد 220پرسشنامه برگشت داده شد.

جدول شماره3-1:جامعه آماری تحقیق برحسب جنسیت
بزهکار
غیر بزهکار
زن
مرد
زن
مرد
تعداد
61
149
52


دیدگاهتان را بنویسید