دانلود پایان نامه

منفعت را ببرند، زیرا سازمان‌هایی که سبک ثابت مدیریتی را انتخاب کرده و تلاش نمی‌کنند تا متناسب با تغییرات محیط پیش روند، موفق نخواهند بود (فروزنده دهکردی،1394). هیئتهای دینی و مذهبی که وظیفه حمایت و تبلیغ فرهنگ اسلامی را در بین مردم دارند، نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پیچیده بودن و وقوع تغییرات سریع محیطی کارشناسان این بخش را ناگزیر به پیش‌بینی روند تغییرات و تمرکز بیشتر بر آینده کرده است. به همین منظور یکی از عوامل کلیدی که در سازمان‌های هوشمند قرن بیست و یکم بوجود آمده و آنها را از هم متمایز میسازد، داشتن برنامه بلند مدت استراتژیک است (دیوید،1394).
برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از الگو یا طرحی که هدفها، سیاستها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند (فرد،1393)، در سطوح بالای سازمان شکل میگیرد و نیاز به تخصیص میزان وسیعی از منابع دارد، تمرکز آن بر مقابله سازمان با محیط خارجی و دارای نگرش چند بعدی است (دیوید،1394).
برنامه‌ریزی استراتژیک بخش مهمی از مدیریت استراتژیک است و چارچوبی برای مدیریت استراتژیک محسوب میشود (فرد،1393)، در مکتب موقعیتیابی راهبردی، سازمانها به پایش محیط بیرونی و محیط درونی خود در قیاس با رقبا با رویکرد تحلیلی میپردازند که این پایش پیش نیاز تدوین راهبردهای سازمان است. برنامه‌ریزی راهبردی رسیدن از وضعیت موجود (مأموریت سازمان)، به وضعیت مطلوب را که به چشم انداز سازمان اشاره دارد، تشریح می‌کند(فروزنده دهکردی،1394). در برنامه ریزی استراتژیک، سازمان تبلیغات اسلامی یک سیستم پویا است که تأثیراتی از بیرون متحمل میشود و به سهم خود تأثیراتی بر بیرون میگذارد. بنابراین لازم است برنامه ریزی استراتژیک امری مداوم باشد تا بتواند در برابر این تأثیرات، مسیرهای روشن و موفقی را برای خود ترسیم کند. از سوی دیگر، سازمان تبلیغات اسلامی سازمانی پیچیده است و ویژهگیهایی دارد که بر فرهنگ جامعه تأثیر میگذارد. بدین ترتیب، تصمیمگیری در این سازمان صرفاً براساس شناخت و تشخیص مدیران ارشد صورت نمیگیرد(فرد،1393).
در سالهای اخیر، مطالعاتی درباره برنامه‌ریزی راهبردی درباره فرهنگ و مذهب اسلام در کشور انجام گرفته که در آنها سعی بر ارتقاء امور و فعالیتهای جاری هیئتهای دینی و مذهبی، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در برنامه‌ها و روش‌های آموزشی میباشد، برنامه ریزی راهبردی دورنمای روشنی برای رسیدن به جایگاه برتر هیئتهای دینی و مذهبی استان ایلام در امر تبلیغ و ترویج دین را نشان میدهد، اما امروزه شاهد تهاجم فرهنگی از سوی کشورهای غربی و آمریکایی میباشیم و این نیاز احساس میشود که از منظری متفاوت تر از آنچه که تا امروز به هیئتهای دینی و مذهبی استان ایلام نگریسته میشده، دیده شود، لذا در این پژوهش پس از بررسی محیط درونی و بیرونی این سازمان و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، استراتژهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی تدوین شده است.
1-2. بیان مسأله پژوهش
برنامه‌ریزی راهبردی یک چهارچوب مفهومی را برای تصمیم‌گیری مهیا می‌کند که از دستاوردهای آن کسب راهبردهای جمعی مشترک است، یعنی اینکه توجهات را به سمت درک و همکاری فراسازمانی سوق می‌دهد که ابزاری مناسب برای مقابله با آشفتگی در محیط سازمان محسوب می‌شود، همچنین پاسخگویی سازمان به تهدید‌های برون سازمانی و رفع نقاط ضعف درون سازمانی نیز به نحو مطلوب محقق می‌شود و توانایی سازمان را برای استفاده از فرصت‌ها و نقاط قوت افزایش می‌دهد (فروزنده دهکردی،1394).
تغییرات این چنین برای هیئتهای دینی و مذهبی که وظیفه حفظ، تبلیغ و توسعه فرهنگ و مذهب ‌را دارند، وجود برنامه‌‌ریزی را برای تطابق با این تغییرات به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است، یکی از راه‌های رسیدن به این مزیت تدوین راهبردهای فرهنگی میباشد، چونکه عامل بقاء‌ مذهب در محیط دائماً در حال تغییر امروزی تدوین راهبردهای جامع و واکنش به موقع می‌باشد.
بررسی‌های انجام شده در دنیا نشان می‌دهد مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی راهبردی پرکاربردترین ابزار مدیریتی دنیا است (مت و ذکریا، 2015). تمامی سازمان‌ها و نهادهای موفق دنیا بخش عمده‌ای از موفقیت خود را مرهون برنامه‌ریزی راهبردی می‌دانند. از طرفی باتوجه به شرایط پر شتاب، متغییر و پیچیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود، که آیا هیئتهای دینی و مذهبی استان ایلام در راستای اهداف و برنامههای کلان کشوری اقداماتی انجام دادهاند؟. با توجه به این سؤال محقق در طی این مطالعه درصدد است که با بررسی اسناد و مطالعه کافی این مشکل را بررسی و راه کارهای لازم را ارائه نمایید. بدین منظور موضوع پژوهش تدوین راهبردیهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام انجام می‌پذیرد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
فرهنگ یا تمدن کلیت درهم تافته است، شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می‌آورد. فرهنگ اساساً بنایی است مبین تمامی باورها، دانش‌ها، ارزش‌ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر ملت را مشخص می‌کند(ویسی حصار و توانگر، 1393).
تدوین برنامه‌ریزی مطلوب و ارائه خط‌مشی‌های دینی و مذهبی یکی از اهداف و سیاست‌های کلی توسط سازمان تبلیغات اسلامی در حمایت و توسعه فعالیت‌های
فرهنگی هیئت‌های دینی و مذهبی است. بر این اساس برخی از مهمترین ضرورتهای پژوهش به شرح زیر میباشند:
سازماندهی و تقویت رو به رشد سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی هیئتها؛
ایجاد نگرش مثبت در مدیران در جهت سمت‌دهی و برنامه‌ریزی استراتژیک در برنامه‌های هیئت‌های دینی و مذهبی؛
احصاء نقاط قوت و ضعف هیئت‌های دینی و مذهبی و تبدیل فرصت‌ها به نقاط قوت؛
توسعه و گسترش رویکرد توجه بیشتر به جوانان و نوجوانان جامعه در استان ایلام.
تدوین این برنامه راهبردی با مشخص ساختن اولویت‌های فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی، هدف‌گذاری برنامه‌ریزی را در امر فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تسهیل می‌سازد. و موجبات توانمندسازی هر چه بیشتر این سازمان را در سطح ملی و استانی فراهم می‌سازد.
1-4. بهروه وران پژوهش
انجام این پژوهش، با شناسایی و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی استان ایلام متناسب با ویژگی‌های بومی، ایرانی- اسلامی ارائه می‌گردد و در یک تحلیل جامع پیشنهاد‌ها و راهکارهای کاربردی و عملی برای بهبود تبلیغ و نشر فرهنگ اسلامی در استان ایلام ارائه می‌گردد.
جدول1-1: بهرهوران پژوهش
ردیف
نام سازمان
نوع استفاده
1
سازمانهای تبلیغات اسلامی در سراسر کشور
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی در جهت دستیابی به اهداف این سازمان، قابلیت کاربرد دارد.
2
آحاد مردم جامعه
این پژوهش میتواند در افزایش آگاه سازی مردم در برابر هجوم فرهنگی مؤثر باشد.
3
نهادهای سیاستگذار فرهنگی سازمانی استان ایلام
با این پژوهش رویکردی جدید در عرصه فرهنگ در استان شکل میگیرد.
4

 
 
پژوهشگران و افراد دانشگاهی
مبنایی جدید برای تحلیل و پژوهش در عرصه فرهنگ ایرانی اسلامی فراهم میشود.
1-5. اهداف تحقیق
هدف اصلی: تدوین راهبردهای فرهنگی در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام میباشد.
اهداف فرعی:
شناسایی نقاط قوت فرهنگی در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
شناسایی نقاط ضعف فرهنگی در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
شناسایی فرصتهای فرهنگی در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
شناسایی تهدیدهای فرهنگی در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.
تدوین استراتژی‌های قابل اجرا بر اساس تقابل قوت‌ها، ضعف‌ها، تهدیدات و فرصت‌های فرهنگی در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام.

1-6. سؤالهای تحقیق
1. نقاط قوت s، ضعف w، فرصت‌ها O و تهدیداتT فرهنگی در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟
2. استراتژی so، مبتنی بر فرصت‌ها و نقاط قوت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام در زمینه فرهنگ کدامند؟
3. استراتژی wo، مبتنی بر فرصت‌ها و نقاط ضعف‌ فرهنگی، هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟
4. استراتژی ST، مبتنی بر نقاط قوت و تهدیدات فرهنگی، هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟
5. استراتژیWT، مبتنی برتهدیدات و نقاط ضعف فرهنگی، هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام کدامند؟
1- 7. روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد، بدین صورت که در ابتدا با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی، اهداف فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی تدوین گردید.

سپس اهداف فرهنگی موجود را با توجه به اهداف، برنامه‌ها، و فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی به نظرسنجی گذاشتیم، و متعاقب آن با توجه به شرایط محیطی، قوانین و مقررات فرهنگی، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی، قوت‌ها و ضعف‌ها ، فرصت‌ها و تهدیدات خارجی، وضع مطلوب طراحی و در نهایت استراتژی‌های مناسب تدوین و پیشنهاد ‌گردید.
1-8. تعریف متغییرها
1-8-1. تعریف مفهومی متغییرها
مدیریت استراتژیک:
هنر و علم تدوین، اجرا وارزیابی تصمیمات بین وظیفه‌ای است که سازمان را در رسیدن به اهدافش توانمند می‌سازد (دیوید، 1394).
راهبرد یا استراتژی:
راهبرد به زبان ساده به مجموعه راه های رسیدن به هدف اطلاق می‌شود و در نوشتن برنامه برای نشان دادن آن از کلمه (از طریق) استفاده می‌شود.
تحلیلSWOT:
SWOT سرواژه قوت‌ها و ضعف‌های داخلی کسب و کار و فرصت‌ها و تهدیدات محیط آن است. تجزیه و تحلیل SWOT شناخت نظام یافته این عوامل و استراتژی‌های است که بهترین ترکیب میان آنها را منعکس می‌سازد. این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش، قوت‌ها و فرصت‌ها را در حداکثر و در عین حال که ضعف‌ها و تهدید است آن را به حداقل می‌رساند (مت و ذکریا، 2015)، این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می‌کنند و می‌توانند با بهره گرفتن از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمایند: استراتژی SO، استراتژی WO، استراتژی ST و استراتژیWT (دیوید، 1394:360).
فرصت‌ها (O):
به مجموعه عوامل خارجی سازمان گفته می‌شود که سازمان تبلیغات اسلامی با بهره گرفتن از آنها می‌تواند به اهداف خود برسد.
تهدیدها (T):
به مجموعه عوامل مؤثر و مداخله‌گر خارج از سازمان اطلاق می‌شود که به عنوان مزاحم عمل نموده و مانع از اجرای برنامه‌ها و در نتیجه تحقق اهداف سازمان تبلیغات اسلامی می‌شود.
نقاط قوت (S):
به مجموعه توانمندی‌ها و منابع سازمانی اطلاق می‌شود که سازمان را در نیل به اهداف یاری می‌رساند (فرد،1393).
نقاط ضعف (W):
به مجموعه عوامل داخلی سازمان گفه می‌شود که مانع از تحقق اهداف سازمان تبلیغات اسلامی می‌شوند
1-8-2. تعریف عملیاتی متغیرها
راهبرد یا استراتژی:
وضع موجود، وضع مناسب، وضعیت مطلوب، سیاست‌ها و تاکتیک‌ها.
نقاط قوت (S):
نیروی انسانی متخصص، امکانات، سرمایه.
نقاط ضعف (W):
کمبود منابع، معضلات مربوط به نیروی انسانی.
فرصت‌ها (O):
قوانین دولتی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی.
تهدیدها (T):
تهاجم فرهنگی، تغییر نگرش مردم، قوانین و مقررات دست و پاگیر(فروزنده دهکردی،1394).
فصل دوم:
مبانی نظری وادبیات تحقیق
فصل دوم:
مبانی نظری وادبیات تحقیق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1. مقدمه
در فرهنگ لغت عمید و دهخدا، فرهنگ به معنای ادب، دانش، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت، به کار رفته است (ویسی حصار و توانگر، 1393)، واژهی فرهنگ علی رغم این که سابقهی طولانی دارد و از حیات پر معنای هزارههای آن میگذرد، همچنان این واژه کاربرد خود را حفظ کرده، اما در عصر حاضر بر بار معنایی آن افزوده شده است. این کلمه امروزه شالودهی هر جامعهای میباشد و در پرتو آن شاخصهای دیگر در عرصه های مختلف جامعه، معنا و مفهوم و تشخیص پیدا میکنند. فرهنگ موضوعی دائمی برای دولت‌ها و نیز موضوعی محوری در خصوص پیشرفت و موفقیت ملت‌ها بوده و به دلیل تغییرات وسیع و گسترده ارتباطات جهانی ضرورت تدوین راهبردهای فرهنگی آشکار می‌شود. در این فصل از پژوهش در بخش اول مبانی نظری برنامه ریزی راهبردی نوشته شده، در ادامه و در بخش دوم مطالبی درباره فرهنگ و آشنایی با هیئتهای مذهبی بیان شده و در پایان سابقه مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج کشور آمده است.
بخش اول: مبانی نظری برنامه ریزی راهبردی
2-2. مفهوم استراتژی
فرهنگ وبستر استراتژی را این چنین تعریف می‌کند:
«علم و هنری که فرمانده نیروهای نظامی در هنگام مواجهه با دشمن جهت بهره گیری از موقعیت‌ها و امکانات بکار می‌بندد».
واژه استراتژی از ریشه یونانی استراگما به معنای فرمانده ارتش، مرکب از دو کلمه ارتش و رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکار گرفته شد. سپس تئوریسین‌های علم مدیریت، استراتژی را چگونگی تخصیص منابع کمیاب، جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کردند (فروزنده دهکردی،1394)، در زمان پریکلس (450 ق، م)، به معنای مهارتهای مدیریتی (اداره، رهبری، قدرت و سخنرانی) اطلاق می‌شد. در زمان اسکندر مقدونی (330 ق، م)، به معنای مهارت‌های استفاده از نیروها در غلبه بر دشمنان و مخالفان و ایجاد یک سیستم واحد حکومت بر جهان به کار می‌رفت. استراتژی به حیله‌ها و تدابیر فرمانده نظامی اطلاق می‌شد و این قدیمی ترین تعریف استراتژی است. در زمان ناپلئون استراتژی تعریف دیگری پیدا کرد: «علم حرکات و طرح‌های نظامــی» (همان).
مفهوم استراتژی سالهای سال به عنوان یک مفهوم نظامی بکار برده شده است. و در کشور ما هم از کلمه معادل سوق الحبیشی در این مورد استفاده می‌شود که به طور مستقیم به عملیات نظامی مربوط است و به عنوان: لشکر کشی، تعبیه سپاه، علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ تعریف شده است (توتونچی افشار، 1382، 12).
‌اندروز در سال 1971 استراتژی را چنین تعریف می‌کند، استراتژی عبارتست از الگوی منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی‌های اصلی و طرح‌های جهت دستیابی به اهداف (دیوید،1394).
هنری مینتزبرگ استراتژی را به پنج مفهوم به کار برده است. که عبارت از طرح، تمهید، الگو، موقعیت، دیدگاه و چشم‌انداز (ابراهیمی نژاد، 1379، 14).
استراتژی عبارت از الگو یا طرحی که هدف‌ها، سیاست‌ها و زنجیره‌های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یک دیگر ترکیب می‌کند. اساساً استراتژی مجموعه‌ای از قواعد تصمیم گیری برای جهت دادن به رفتار سازمانی است (فرد،1393).
استفاده از مفهوم استراتژی در حیطه سازمان و مدیریت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی توسط هنری فایول و پیتر دراکر آغاز شده است (فروزنده دهکردی،1394).
استراتژی یک مفهوم سیستمی است که به رشد یک سازمان پیچیده همخوانی و جهت می‌دهد (مت و ذکریا، 2015). از این رو باید از رویکرد سیستمی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها، موقعیت ها، تهدیدها و تنگناهای محیط بیرونی و جنبه‌های مثبت و منفی درونی سازمان استفاده کرد (حمیدی زاده، 1380، 4).
استراتژی عبارتست از تلاش برای درک این مطلب که در جهان امروزی، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده ایم، و نپرداختن به این موضوع که آرزو داشتیم در چه جایگاه


دیدگاهتان را بنویسید