دانلود پایان نامه

و امور اداری و غیر اداری که مربوط به ارباب رجوع می شود نقش مهمی ایفا می کند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه ی خود باعث تحریک بسیاری از محرک ها و رفع بسیاری از ناهنجاری ها می شود(کئن به نقل از بیک زاد و همکاران،6:1381). اخلاق ورزی نسبت به افراد، اصناف و محیط های اجتماعی مسائل مختلفی ایجاد می کند، به گونه ای که نمی توان انتظار داشت اخلاق واحدی در مورد همه انسان ها وجود داشته باشد و با یک روش با همه آنان عمل نمود و همچنین اخلاق همواره در قالب و چهارچوب مسائل اجتماعی نظیر خانواده، طبقه، حرفه و … مقید است(صادقی،64:1371).
کلمه ی حرفه از لحاظ فنی، سازمانی و روانشناختی، در اواخر قرون وسطی شکل گرفت، اگر چه ریشه های آن به روزگار باستان برمی گردد. در طول آن زمان در اروپا، روند رشد تقسیمات اجتماعی کار اتفاق افتاد که در آثار نویسندگان کلاسیک سیاسی- اجتماعی به روشنی توصیف، تجزیه و تحلیل شده است. در همان زمان زندگی خصوصی از زندگی عمومی جدا شد و انواع متفاوت حرفه گرایی شکل گرفت(انجمن کتابداری قم،23:1386). به زعم هاتمن پدیده ای از فعالیت های ایجاد شده توسط تقسیم کار است که به عوامل اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی نیاز دارد(هاتمن،1416:2010). حرفه اصطلاح رایجی است که در برگیرنده ارتباط اشخاص با یکدیگر با درنظر گرفتن یک مجموعه اصول و قوانین می باشد. به صورت تخصصی، حرفه زمینه ساز ارتباط کارمندان با یکدیگر در اجتماع می باشد. اوزار نیز حرفه را مهارتی شامل تمام یا بخشی از دانش و توانایی در به کارگیری دانش برای عملی سودمند و ارتباط با دیگران تعریف می کند(بیک زاد و همکاران،5:1381).
واژه حرفه کاربردهای فراوان دارد و مفهوم آن نیز از تطور تاریخی بسیاری برخوردار است. عام ترین کاربرد حرفه به معنای پیشه، شغل و کار است. مفهوم اصطلاحی حرفه از دیرباز متفاوت با کار و حتی شغل به کار می رود. تحلیل مفهومی واژه حرفه نشان می دهد که اشتغال یکی از مؤلفه های حرفه است. مؤلفه دیگر روزی به دست آوردن از طریق اشتغال است. مؤلفه ی دیگر اختیار در کار و اشتغال است. مؤلفه مهم خدمت محوری، مثمر به ثمر بودن، مفید بودن یا مطلوبیت اجتماعی حرفه است. مؤلفه دیگر برخورداری از دانش، مهارت و توانایی است. قدما از این مؤلفه سه وجهی به صناعت تعبییر می کنند. دو مؤلفه دیگر را نیز می توان به حرفه افزود: استقلال و میزان قابل توجهی از اقتدار. اما این تعریف های سنتی از حرفه با چالش های بسیاری چون تمایز حرفه از حرفه نما، تمایز آن از زیر حرفه و تمایز حرفه های سنتی از حرفه های نوین روبروست. پرستاری را غالباً حرفه می نامیم ولی می توان آن را زیر شاخه ای از حرفه پزشکی دانست و اینکه عده ای مهندسی را حرفه نما دانسته اند.
عده ای برآنند که شاید از طریق برشمردن مؤلفه ها نمی توان به نحو تحلیلی و پیشین به تعریف دقیقی از حرفه دست یافت بلکه باید آن را از طریق مصادیق مورد تحلیل قرار داد (تعریف به مصداق). چنین تحلیلی می تواند حرفه را به فرآیند تعریف کند. به همین دلیل فریدسن فرآیندی را که از طریق آن یک شغل به حرفه می انجامد، معرف حرفه می خواند یعنی تأمل در اینکه چگونه گروه خاص شغلی به منزلت حرفه ای دست می یابند. حرفه، شغلی است که به منزلت حرفه ای رسیده است و این فرآیند با شرایط اجتماعی گره می خورد. شرایط اجتماعی نیز، متنوع است. در کشورهای انگلیسی، آمریکایی صنعتی، منزلت حرفه ای بیش از تخصص معرفتی، به مهارت شغلی وابسته است در این رهیافت، تعریف چادویک قابل تأمل است: حرفه نوع خاصی از فعالیت است که فرد به وسیله آن از منزلت و اعتبار خاصی برخوردار می شود و به آداب و اخلاق خاصی متعلق می گردد(قراملکی،1386: 9-6).
الوانی معتقد است که تعریف واحدی برای حرفه وجود ندارد، اما ایشان به نقل از پاگ حرفه را واجد چند ویژگی می داند: حرفه دارای یک چارچوب ذهنی است، مجموعه ای از دانش و تئوری را دربردارد، دارای شأن و مرتبتی اجتماعی است، سازمان یا سازمان هایی آن را ترویج می کنند، گروهی عملاً و نظراً بدان مشغولند، در میان رشته های دانشگاهی جایگاهی دارد و دارای معیارهای اخلاقی و ارزشی خاص خود می باشد(الوانی،58:1377).
فرلاند نیز ویژگی های اصلی یک حرفه را شامل موارد زیر می داند:
مجموعه از دانش تخصصی و مهارت های فنی. هر حرفه ای مستلزم داشتن دانش تخصصی و مهارت های فنی است.
آموزش و تجربه رسمی. هر حرفه ای مستلزم تدارکات وسیع و فشرده ای برای اتخاذ روش لازم به منظور به کارگیری دانش و مهارت های فنی است.
نظام نامه اخلاقی یا استاندارد رفتاری. برای هر حرفه ای باید نظام نامه ای اخلاقی یا استاندارد رفتاری وجود داشته باشد تا اعضای آن حرفه در ارتباط با مراجعان و همکاران خود از آن تبعیت کنند.
تعهد به ارائه خدمات عمومی به عوض کسب درآمد مالی. هدف اصلی ارائه خدمات عمومی است، بنابراین لازم است که اعضا ارائه خدمات به مراجعان را پایه و اساس کار خود قرار دهند نه کسب درآمدهای مالی را.
سازمانی رسمی برای حمایت از حرفه ای شدن. باید یک نوع سازمان رسمی وجود داشته باشد تا تمام اعضا برای عملکرد یکدست و کارآمد در حرفه به هم پیوند دهد.
اعطای جواز به دست اندرکاران.
مقررات شدید و استانداردهای سطح بالای صلاحیت ها. برای تازه واردان به حرفه باید مقررات شدید و استانداردهای سطح بالای صلاحیت ها وجود داشته باشد.
اطمینان متقابل بین اعضای حرفه و مشتریان. در هر حرفه ای باید برای بین اعضای حرفه و مشتریان اطمینان وجود داشته باشد.
ادامه کار به خاطر دیگران. حرفه به خاطر دیگران دنبال می شود نه به خاطر خود شخص(انجمن کتابداری قم،1386: 26- 25).
حرفه ها از اخلاق دو توقع عمده دارند: که شامل؛ یک، دستیابی به نظام جامع مسئولیت های اخلاقی سازمان به صورت سند جامع اخلاقی برای ممیزی اخلاقی فرایند تصمیم سازی و دو، برخورداری از مهارت تشخیص دقیق و حل اثر بخش مسائل اخلاقی حرفه برای ترویج اخلاق در سازمان می باشد(قراملکی،175:1388).
تعریف اخلاق و حرفه نشان می دهد که اخلاق حرفه ای آداب و ویژگی های حرفه ای ها نیست. بلکه اخلاق حرفه ای شاخه ای از اخلاق کاربردی در قلمرو حرفه است. اخلاق حرفه ای در مفهوم سازی های اولیه به معنای اخلاق مشاغل و حرف به کار می رفت مثلاً شعاری نژاد اخلاق حرفه ای را رشته ای از دانش اخلاق که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می دهد تعریف می کند که در تعاریفی از این دست نگرش اصالت فرد و یا فردگرایی وجود دارد و اخلاق حرفه ای مسئولیت ها و الزامات اخلاقی فرد در شغل بیان شده است(دهقان منشادی،61:1390). به عبارت دیگر مراد از اخلاق شغلی، مسئولیت اخلاقی فرد از حیث شغل است. اما اخلاق حرفه ای به مسائل اخلاقی که از دانشی که در حرفه های مختلف به وجود می آید، می پردازد. تفاوت شغل و حرفه در این است که؛ شغل صرفاً به ماهیت فعالیت نظر دارد ولی حرفه به ماهیت فعالیت بعلاوه انجام موثر و کارای آن نظر دارد(حسین زاده،1391).
اخلاق حرفه ای عبارت است از: اصول و معیارهای اخلاقی که توسط سازمان ها بر اساس الگوهای اخلاقی تدوین شده و تمامی اعضای سازمان ملزم به رعایت این اصول که هدایتگر رفتار آنان می باشد، هستند(امیر کبیری، داروئیان،85:1390). به زعم بیک زاد و همکاران مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند. در حقیقت، اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و یا اشاعه داد. اخلاق حرفه ای از طریق سالم سازی و بهینه کردن عملکرد امروز و فردای سازمان ها بازار فردای آن ها را تضمین می کند. رسالت اخلاق حرفه ای به منزله دانش، حل مسائل اخلاقی سازمان ها و تبیین تعهدات و مسئولیت های اخلاقی اخلاقی سازمان هاست. دانش اخلاق حرفه ای با تأکید بر شفاف سازی و تبیین اعمال ضداخلاقی و مسئولیت پذیری در قبال آن ها تدوین کدهای اخلاقی جامع و ضابطه مند در سازمان را ضروری می کند(بیک زاد و همکاران،36:1389). به عبارت دیگر به مجموعه ای از کنش و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان ها یا مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد اخلاق حرفه ای می گویند. این اخلاق در برگیرنده مجموعه ای از احکام، ارزش، تکالیف، رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آن است(سلامتی،19:1388).
اخلاق حرفه ای نوع خاصی از اخلاق است. اخلاق حرفه ای شامل استاندارهای رفتاری حاکم بر مشارکت در عمل یک تعاونی خاص است. یک حرفه ی اخلاقی به لحاظ اخلاقی الزام آور است تا آنجا که هر کدام از اعضای حرفه بخشی از آن را انجام داده و به طور داوطلبانه در منافع عمل تعریف شده حرفه سهیم می شوند. اخلاق حرفه ای بخشی از اخلاق است زیرا تعهدات حرفه ای در نهایت تعهداتی اخلاقی هستند، اما جدای از اخلاق به صورت متداول تعهدات حرفه ای پیش فرض های خاص مربوط به عمل است(دیویس،26:1999). مقصود از اخلاق حرفه‌ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌ که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات‌های قانونی دچار شوند(امیری و همکاران،1389).
از نظر استنت اخلاق حرفه ای به مسائل و پرسش های اخلاقی و اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای می پردازد و ناظر بر افعال ارادی حرفه ای ها در حیطه فعالیت های حرفه ای خودشان است(فراستخواه،15:1385).
بدین سان از اخلاق حرفه ای تعریف های گوناگونی شده است که بسیار به هم نزدیک می باشند. و همه ی آن ها به عناصر مشترکی اشاره کرده اند که شاید بتوان عصاره و خلاصه ی همه ی آن ها را در تعریف قراملکی از اخلاق حرفه ای خلاصه نمود. اخلاق حرفه ای، حوزه ای تخصصی در دانش اخلاق است که به بیان مسئولیت های اخلاقی بنگاه ها و مشاغل و نیز تحلیل مسائل اخلاقی در کسب و کار می پردازد، نقش عملیاتی در حل معضلات اخلاقی در کسب وکار دارد(قراملکی،137:1383).
در تعریف اخلاق حرفه‌ای به موارد زیر اشاره شده است:
اخلاق حرفه‌ای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اخلاق حرفه‌ای مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌دادن کارهای حرفه‌ای است.
اخلاق حرفه‌ای رشته‌ای از دانش اخلاق است که به مطالعه روابط حرفه ای می‌پردازد.
اخلاق حرفه‌ای عبارت است از مجموعه‌ای از قوانین که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست می‌آید.(حسینیان به نقل از امیری و همکاران،1389).
ابوت در مقاله اخلاق حرفه ای پنج مشخصه یا ویژگی اخلاق حرفه ای را چنین بیان می کند:
تقریباً تمامی حرفه ها از قوانین اخلاق رسمی –البته مکتوب- برخوردارند.
به نظر می رسد باور و پذیرش قوانین اخلاق رسمی، ارتباط مستقیمی با شأن درون حرفه ای دارند. هم در نظریه و هم در عمل، شاغلان اداری منزلت درون- حرفه ای عالی، برای پذیرش قوانین اخلاقی، درمقایسه با شاغلانی که در سطح پایین تر منزلت درون حرفه ای جای دارند، آماده تر و پذیراترند.
اجرای غیررسمی اصول اخلاقی در میان گروه های حرفه ای سطح پایین، غیرممکن به نظر می رسد.
اخلاق حرفه ای در نظر و عمل مبتنی بر استقلال یا فردگرایی است. در رژیم قدیم فرانسه و آلمان (قبل از 1789)، قواعد اخلاقی صاحبان حرفه، از تعهدات و الزامات سازمانی رسمی تحمیل شده به آن ها توسط مقامات مرکزی مشتق می شد، اما هم اکنون، دیگر بدان شکل عمل نمی شود و تقریباً در همه جا، اصول اخلاق حرفه ای مستقل حاکم شده است.
آخرین مشخصه اخلاق حرفه ای، تقسیم بندی خاص و تعادل بین خود فرامین و دستورات می باشد. در مقابل، تعهدات و الزامات برای صاحبان حرفه بسیار زیاد است. در واقع تعهدات برای مشتریان، کم و نسبتاً خاص بوده اما تخلفات مستقیم آن ها به مجازات های جدی می انجامد. در حالیکه قواعد درون حرفه ای، هم زیاد و هم مفصل است، با این حال، تخلفات آن ها، به واکنش های خفیف تری می انجامد(انجمن کتابداری قم،1386: 35-34).
2-2-2 ویژگی های دانش اخلاق حرفه ای
آنچه که تا اینجا بدان پرداخته شد، تعریف ساده و اولیه ای از اخلاق حرفه ای بود. اکنون جای دارد که به بررسی بیشتر این دانش و ویژگی های آن پرداخته شود. اخلاق حرفه ای به منزله یک رشته ی علمی دارای هشت ضلع به شرح زیر می باشد:
اخلاق حرفه ای به منزله دانش: اخلاق حرفه ای در درجه اول یک دانش و معرفت است. بررسی مسائل و معضلات اخلاقی در مشاغل و حرفه ها به ویژه توجه به بعد سازمانی، محتاج پژوهش و تحقیق روشمند و دارای چارچوب نظری خاص و مبانی معینی است. دانش بودن اخلاق به همین معنی است. هر دانشی هویت جمعی و تاریخی دارد که به تدریج با به میان آمدن مسائل آن دانش و در پرتو همکاری های دانشمندان در طول تاریخ بالنده می شود. علم را مسأله فربه می کند و دانش مشکلات را حل می نماید. بنابراین اولین ویژگی هرگونه برنامه آموزشی و ترویجی در اخلاق حرفه ای آن است که به پژوهش های علمی مستند باشد و با روی آورد علمی به حل مسائل بپردازد.
نقش کاربردی: برآوردن توقع و تحلیل مسائل عینی و موردی منوط به این است که دانش اخلاق نیز در گرو ارائه قواعد عملیاتی و اصول راهبردی است که در شرایط عینی سازمان کارایی داشته باشند. دانش اخلاق حرفه ای، آموزش برای آموزش، آگاهی برای آگاهی مقبول نیست بلکه آگاهی برای اقدام و آموزش برای حل مسأله است و همین شاخص کارایی و اثربخشی چنین برنامه آموزشی است. بنابراین اخلاق حرفه ای هم دارای هویت معرفتی است و هم از هویت مهارتی برخوردار است.

صبغه حرفه ای: هویت کاربردی علم اخلاق آن را از عرش تحلیل های نظری به فرش زندگی روزمره می نشاند و حرفه ای بودن، جهت گیری کاربردی آن را در کسب و کار نشان می دهد؛ دانشمندان اخلاق در گذشته به این نکته توجه کرده بودند که در عالم حرفه محتاج دانش خاص هستیم که بتواند معضلات خاص آن حرفه را پاسخگو باشد و لذا در اخلاق سیاستمداران، اخلاق اصناف، اخلاق متعلمین و … آثار متنوعی می نوشتند و برای اطباء و اهل صناعت آیین نامه های اخلاق حرفه ای تنظیم می کردند. امروزه مفهوم حرفه تحولی بنیادین یافته، که بر پیچیدگی آن افزوده است.
دانش بومی: مسائل عینی و حرفه ای اخلاق به فرهنگ وابسته اند. در زمینه های معین فرهنگی و اجتماعی به وجود می آیند و شکل می یابند و لذا در حل و رفع آن ها توجه به زمینه های یاد شده اهمیت به سزایی دارد. هنجارهای قومی و ملی، زمینه های اعتقادی مسائل خاصی را برمی انگیزند و راه های معینی را می طلبند. بنابراین اخلاق حرفه ای اگرچه یک دانش است اما این دانش فارغ از زمینه های فرهنگی نیست و از داشتن اخلاق حرفه ای بومی گریزی وجود ندارد.
اخلاق اسلامی: اخلاق حرفه ای محتاج یک نظام اخلاقی است. در جهان نظام های


دیدگاهتان را بنویسید