دانلود پایان نامه

اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار و…. نیست بلکه منبع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود. قرن 21، قرن اقتصاد دانش محور است. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتی حاکم بود. در اقتصاد صنعتی عوامل تولید ثروت اقتصادی، یک سری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار و پول و ماشین آلات و …. بوده است که از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می شد.در این اقتصاد، استفاده از دانش، به عنوان یک عامل تولید، نقش ناچیزی دارد اما در اقتصاد دانش محور، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود و فیزیکی، اهمّیت بیشتری پیدا می کند در این اقتصاد، سرمایه فکری و به خصوص سرمایه های انسانی جزو مهم ترین دارایی های سازمانی محسوب می شوند و موفّقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود آنها. باغ رشد اقتصاد دانش محور به طور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با دارایی های مشهود عامل مهمی در حفظ و تحقّق مزیت رقابتی پایدار به حساب می آیند. بطور خلاصه در اقتصاد دانش محور، مهم ترین دارایی ها و عوامل تولید شرکت ها نامشهود هستند که استفاده از آنها نه تنها از ارزش آنها کم نمی کند بلکه به ارزش آنها نیز می افزاید.این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فکری و…. هستند. ولی در اقتصاد صنعتی مهم ترین عوامل تولید، دارایی های مشهود وفیزیکی هستند که دارای استهلاک هستند و استفاده از آنها، از ارزش آنها می کاهد که این دارایی ها شامل زمین، ماشین آلات و سرمایه های پولی و… استBontis,. 1998))
1-4 اهداف تحقیق:
شناخت سرمایه فکری و معرفی اجزای آن.
معرفی جایگاه سرمایه فکری در صنعت بانکداری کشور.
بررسی ارتباط متقابل اجزاء سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در صنعت بانکداری کشور.
اطلاع از وضعیت نسبی سرمایه فکری در بانک های کشور.
1-5 متغیرهای تحقیق
سرمایه فکری: در تعریفی ساده، سرمایه فکری عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی های یک شرکت. در تعریفی دیگر، از سرمایه فکری به عنوان همه دارایی هایی نام برده می شود که معمولاً در ترازنامه منعکس نمی شوند. در واقع سرمایه فکری نوعی سرمایه شایستگی است که از طریق مواردی همچون اعتبار سازمان، خوش نامی کارمندان، وفاداری مشتریان و … قابل حصول است.
سرمایه انسانی: شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شایستگی ها و طرزفکرهای کارکنان را در بر می گیرد که متبلور تجربه، خلاقیت و مسئولیت پذیری اعضای یک سازمان است.
سرمایه ساختاری: شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است از جمله پایگاه داده ها، چارت های سازمانی و فرآیندها و راهبردهایی که به سازمان فراتر از مواد آن می دهد.
سرمایه مشتری: عبارت است از دانش گرفته شده در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان که مصرف کنندگان کالا و خدمات یک سازمان هستند.
عملکرد سازمانی شعب بانک: در این تحقیق منظور از عملکرد سازمانی شعب بانک، کارآیی است. در واقع اندازه گیری عملکرد در سطح عملیاتی شعب بانک، همان کارآیی است.
1-6 فرضیات تحقیق
1-6-1 فرض اصلی
بین سرمایه های فکری و بهبود عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.
1-6-2 فرضیات فرعی
بین سرمایه ساختاری و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین سرمایه مشتری و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.

 
 
بین سرمایه انسانی و عملکرد بانکی ارتباط معناداری وجود دارد.
1-7 روش کار:
الف : نوع روش کار:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است.
ب: روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و غیره):
شیوه گردآوری داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق میدانی بوده که با بهره گرفتن از ابزار معرفی شده در بخش بعدی صورت می پذیرد. بدیهی است که تبیین فرضیه های تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت می پذیرد.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره):
یکی از معتبرترین ابزارهای اندازه گیری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی، پرسشنامه ی بونتیس است (شجاعی و باغبانیان، 1388؛ فطرس و بیگی، 1389؛ محمدی پیراسته و همکاران، 1390). این پرسشنامه در تحقیقاتی در مورد سرمایه ی فکری و عملکرد سازمانی در کشورهایی چون کانادا و مالزی مورد استفاده قرار گرفته است (شجاعی و باغبانیان، 1388). پرسشنامه ی یاد شده دارای 63 گویه است که سه سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری، همچنین عملکرد بانکی را در بر می گیرد. همچنین به منظور کمی کردن پاسخ پرسش های مندرج در این پرسشنامه طیف پنج درجه ای لیکرت بکارگرفته شده است. بر اساس طیف لیکرت یکی از رایجترین طیف های مورد استفاده برای کمی کردن پاسخ سوال های مندرج در پرسشنامه ها است (فطرس و بیگی، 1389).
جامعه آماری این تحقیق تمامی شعب بانک های فعال در استان گیلان است. در راستای اهداف این تحقیق، با توجه به مشخص بودن تعداد اعضای جامعه ی آماری، از شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود. بر اساس آذر و مومنی (1388) در این شیوه هر یک از عناصر جامعه برای انتخاب شدن شانس مساوی دارند و زمانی کاربرد دارد که اولاً تعداد اعضای جامعه مشخص و ثانیاً گروه های متجانسی در جامعه وجود نداشته باشد.
یکی از رایج ترین فرمول های مورد استفاده برای محاسبه حجم نمونه رابطه ی کوکران است. بکارگیری فرمول مذکور مستلزم مشخص بودن حجم جامعه می باشد ( نصرتی، 1393). لذا برای محاسبه ی حجم نمونه ی این تحقیق از فرمول مذکور استفاده می شود. بر اساس این فرمول، حجم نمونه ی تحقیق 110 مشاهده در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که برای دقیق بودن محاسبه ی حجم نمونه به جای اجرای آن به صورت دستی از محاسبات برخط (online) پایگاه اینترنتی علمی- پژوهشی پارس مدیر استفاده شده است. این پایگاه با گرفتن حجم جامعه و سطح اطمینان مورد نظر محقق (در این تحقیق 95%) از وی، حجم نمونه را به صورت برخط و بلادرنگ (online-realtime)محاسبه و در اختیار محقق قرار می دهد.
ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
از معروف ترین و پرکاربردترین شیوه های ارزیابی پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ (محمدی پیراسته و همکاران، 1390). لذا در این تحقیق برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود. در این راستا ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از مجموعه پرسش های مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و عملکرد بانکی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. چرا که بر اساس همان منبع برای ارزیابی پرسشنامه یاد شده عموماً از این شیوه استفاده می شود.
برای ارزیابی اعتبار سنجه های پرسشنامه سه شیوه ی اعتبار معیار، اعتبار سازه و اعتبار محتوا بکار گرفته می شود، چرا که بر اساس بونتیس (1999) این شیوه ی برای اعتبار سنجی پرسشنامه ی مذکور مناسب می باشد.
همچنبن به تعصبی از بونتیس(1999) برای تجزیه و تحلیل مدل علی تحقیق و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر تکنیک LISRELاستفاده می گردد. تکنیک مذکور آمیزه ای از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر (تعمیم تحلیل رگرسیون) است (حیدری، 1384).
1-8 جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آ«اری مجموعه ای از افراد هستند که یک یا چند صفت مشترک دارند. نمونه آماری مجموعه ای از افراد هستند که از طریق روش های نمونه گیری از جامعه آماری انتخاب می شوند. نمونه باید معرف جامعه آماری باشد تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه ای برآورد کرد.
در برآورد حجم نمونه معمولاً مراحل زیر باید طی شود:
– تعیین دقت احتمالی
– پیدا کردن فرمولی برای برآورد n؛
– پیش برآورد واریانس؛
– برآورد حجم نمونه؛
– ارزیابی n برآورد شده در پرتو امکانات
برای نمونه گیری می توان از روش های متنوعی استفاده نمود که مهم ترین این روش ها به شرح زیر میباشد.
1) روش های نمونه گیری احتمالی: در این روش ها معمولاً نمونه به صورتی انتخاب می شود که هریک از افراد جامعه مورد مطالعه احتمال مشخص و معمولاً یکسان برای انتخاب شدن در نمونه دارند. این روش ها عبارتند از:
– نمونه گیری طبقه بندی شده
– نمونه گیری خوشه ای یا چند مرحله ای
– نمونه گیری سینماتیک
2) روش های نمونه گیری غیر احتمالی: در این روش ها چارچوب نمونه گیری وجود ندارد/ روش نمونه گیری نااحتمالی به دو طریق انجام می شود:
– اتفاقی
– سهمیه ای (‌ساعی، 1377)
در این تحقیق به دلیل این که تعداد جامعه آماری مشخص می باشد و شانس شعب بانک برای انتخاب شدن با هم یکسان است لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود.
1-9 خلاصه فصل
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد و پس از بیان مسئله و اهداف تحقیق، فرضیات و متغیرهای تحقیق بیان شدند. سپس روش تحقیق، جامعه آماری
و شیوه نمونه گیری و ابزار مورد استفاده در این تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری توضیح داده شد.

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
در محیط اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه های فکری ارزش و اهمیت بیشتری را برای سازمان ها و بنگاه ها به نسبت سرمایه های فیزیکی دارند و به تعبیری سرمایه های فکری، به عنوان سرمایه واقعی و جزء استرات‍ژیک ترین سرمایه های سازمان های عصر حاضر به ویژه برای مراکز تحقیقاتی و سازمان های دانش بنیان مطرح می باشند. لذا سازمان های دانش محور، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام مند سرمایه های فکری خود می باشند. به همین منظور، طراحی و بکارگیری رویکردی مناسب برای مدیریت سرمایه های فکری، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل با اشاره به اقتصاد دانش مدار و سپس مدیریت دانش و اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری به ارائه تعاریف و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم. در ادامه اجزای سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری) را به تفصیل نام برده و نتایج برخی مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق را بیان می کنیم. در پایان نیز مروری بر تعریف عملکرد و سیستم های ارزیابی عملکرد ارائه می شود.
2-2 اقتصاد دانش محور
عصر صنعت و تفکر خالص صنعتی سپری شده و اکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایه های انسانی در سازمان های دانش محور و اهمیت ویژه ای پیدا نموده و مدیریت بر سرمایه های انسانی و دانشگران در سازمان های امروزی به رمز موفقیت آنان تبدیل شده است. لذا سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که میتواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده های تولید را تغییر داده یا تعدیل کند و مبنایی برای نوآوری فراهم سازد که در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد در رویکردهای نوین مدیریت، نقش مدیر از نقش های فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی،محور توجه مدیران است. باید توجه داشت در اقتصاد امروز دارایی های مجازی و ناملموس همراه با دارایی های ملموس ارزش سازمان را مشخص می کنند. تا اوایل دهه 1950 اکثراً تصور می شد که عامل عمده و ریشه عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی است. در راستای چنین طرز فکری این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، خود عوارض عدیده ای در تشدید وابستگی این کشورها و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی آنها ایجاد می نمود. اما امروزه این حقیقت مسلم گشته که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی به این کشورها لزوماً موجب تسریع روند توسعه آنها نمی شود و صرفاً کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند توانسته اندسرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند.
در اقتصاد امروزی تولید ثروت عمدتاً از دارایی های نامشهود(فکری) سرچشمه می گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تاًکیدی بر این واقعیت است که ایجاد ارزش (عبارت «ارزش» در این فصل، تغییرات مثبت و پایداری تلقی می شود که افراد، گروه و سازمان را قادر می سازد در راستای موفقیت سازمان کلیه ظرفیت های خود را به کار گیرند) بیشتر از دارایی های فیزیکی به دارایی های نامشهود وابسته است. با رشد اقتصاد دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش به طور قابل ملاحظه ای می توان شاهد این واقعیت بود که دارایی های نامشهود شرکت ها در مقایسه با سایر دارایی های مشهود عامل بسیار مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها باشد. در طی دهه گذشته، کسب وکار اهمیت اندازه گیری دارایی های نامشهود خود را درک کرده و توسعه و بهبود اینگونه دارایی ها را به عنوان مهمترین منبع مزیت رقابتی خود در نظر گرفته اند. در پایان باید گفت که شرکت ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را به طور مستمر ارتقاء دهند بقای خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد(Bontis, 1998).
2-3 مدیریت دانش:

شناخت روزافزونی در حوزه اقتصاد در رابطه با اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای سازمان ها شکل گرفته است. اقتصاد جدید که مبتنی بر دانش است علاوه بر خلق آن، برای گسترش و استفاده از اطلاعات و دانش نیز اهمیت زیادی قائل است. در این اقتصاد، افراد وسازمان ها بر نگهداری و ارتقاء دارایی های دانشی خویش جهت ابتکار و خلاقیت تأکید بسیاری دارند. توانایی آنها برای یادگیری، سازگاری و تغییر به یک مزیت برای رقابت و بقای آنها تبدیل شده است.
مدیریت دانش و دارایی های نامشهود توجه بسیاری از محققان و پژوهش گران را به سوی خود جلب کرده است. جمله معروف« اگر تنها می دانستیم که چه می دانیم» تفکر در خصوص جذب، اشتراک و کاربرد دانش در سراسر سازمان را بر می انگیزد. گرچه این اصل که دانش دارایی اصلی برای تجارت است وجود دارد اما سازمان ها هنوز در مراحل اولیه فهم کاربردهای مدیریت دانش می باشند. مدیریت دانش عبارت است از تولید دانشی که به دنبال تفسیر، توزیع، کاربرد، حفظ و پالایش دانش ایجاد می شود. مدیریت دانش فرآیند انتقادی دانش در جهت برآورده کردن نیازهای موجود در جهت شناسایی و استخراج دارایی های دانشی موجود گردآوری شده و توسعه فرصت های جدید می باشد.
تعریف ارائه شده از سوی داونپورت و پروساک مورد موافقت بسیاری از پژوهشگران می باشد: مدیریت دانش عبارت است از بهره برداری و توسعه دارایی های دانشی ی


دیدگاهتان را بنویسید