دانلود پایان نامه

و اهمیت دوره متوسطه نشان می دهد که معلم در این دوره با دانش آموزانی سروکار دارد که در حال آماده شدن برای انتخاب های مهم و اساسی زندگی خود و از همه مهم تر انتخاب شغل و حرفه ی خود می باشند رعایت اخلاقیات توسط معلم و توجه همه جانبه به اخلاق معلمی در این دوره از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند پرورش دهنده ی افرادی باشد که در آینده وظایف فردی و اجتماعی خود را از روی دانش و معرفت توأم با ایمان و عقیده انجام می دهند. توجه به عمل در فرایند اخلاق ضروری است. از آنجا که فضایل اخلاقی در پرتو عمل به دست می آیند و تکرار عمل منجر به ظهور فضایل می شود، معلم باید التزام خویش را نسبت به اعمال فضیلت مندانه آشکار سازد. اخلاق تدریس بدون چنین التزامی صورت تحقق به خود نخواهد گرفت. با توجه به این که معلم نقش الگویی نسبت به شاگردان دارد، اهمیت این امر، مضاعف خواهد شد. معلم باید به عنوان عامل اخلاقی، با عملکرد خود چگونگی اخلاقی بودن را نشان دهد. این اعمال صرفاً اعمال خاصی نخواهد بود، بلکه انجام هر تکلیفی که به عهده معلم است باید به بهترین صورت ممکن انجام گیرد( باقری، بیروتی کاشانی،379،1386). دانش آموزان دوره متوسطه که در جست و جوی شخصیت خود هستند به شکلی پیوسته و مداوم نسبت به نگرش ها، ارزش ها و شخصیت های معلمان خود واکنش نشان می دهند. دانش آموزان به طور ثابت در حال جذب و کسب اظهارات، حالت ها و نگرش های معلمان خود هستند و این امر بدون آنکه معلم رجوع خاصی به این گونه رفتارها داشته باشد انجام می گیرد. لذا معلمان باید توجه داشته باشند که هر نوع رفتاری در هر زمانی می تواند به شکل یک الگو عمل کند. از این رو دانش آموزان رفتارهای مثبت و منفی، هر دو را از معلمان خود خواهند آموخت(اصلانی،1386). از سوی دیگر بخشی از اهداف مطرح برای دوره متوسطه اهداف اخلاقی می باشد، که به تبع برای تحقق آن ها محتوایی تهیه گردیده است. اما نیل به این اهداف در صورتی امکان پذیر خواهد بود که معلم در کنار داشتن دانش و معلومات کافی به مباحث اخلاقی در حرفه ی خود نیز توجه داشته باشد. لازم است یادآوری شود که آموزش اخلاق نمی تواند جدا از آموزش هیچ علمی ‏باشد، آموزش هر علم باید به گونه ‏ای باشد که بدون ارزش اخلاق نباشد. علم تنها آن‏ نیست که حقایق را کشف کند آنگاه آن را حفظ کنند و یا در کتابی آن را جمع‏آوری‏ نمایند، علم وسیله ای است جهت تکامل و اصلاح بعد معنوی انسان ها، همچون‏ داروئی که امراض را شفا می‏بخشد، در حقیقت علم تمرین هایی است در راه راستی‏ و درستی و حقیقت و معنویت و کوشش برای یک زندگی کاملتر و با معنویت‏تر. بنابراین ارزش هر علم در این است که تا چه اندازه با ارزش های اخلاقی قابل‏ سنجش باشد و آموزش اخلاق باید در آموزش هرعلمی نهفته باشد و در آن منظور شده باشد(حسنی،137:1377).

ت) پیشینه پژوهش
در هر پژوهشی جهت رسیدن به اهداف آن لازم است که گذری بر تحقیقاتی که قبلاً صورت گرفته است داشته باشیم تا از تجربیات علمی آنها نیز استفاده نماییم لذا در این قسمت به معرفی چند پژوهش مرتبط با موضوع که در ایران و خارج صورت گرفته است پرداخته می شود:
1-4-2 پژهش های داخلی
در این قسمت ابتدا به بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه اخلاق حرفه ای مرتبط با موضوع تحقیق و سپس پژوهش ای انجام شده در مورد اخلاق حرفه ای در سایر حوزه ها و رشته ها پرداخته می شود:
بهنام جام (1389) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای آموزش اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد» با بهره گرفتن از روش پیمایشی به بررسی مؤلفه های اخلاق حرفه ای آموزش و همچنین جایگاه و اهمیت اخلاق حرفه ای آموزش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان پرداخته است.
گودرزی (1388) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی مبانی اخلاق حرفه ای معلمان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان» به بررسی آرا و نظریات چهار اندیشمند اسلامی با هدف تدوین منشور اخلاق حرفه ای معلمان بر اساس تلفیق نظریات اندیشمندان اسلامی می پردازد. ایشان برخی از اصول اخلاق حرفه ای معلم از نگاه هریک از چهار دانشمند مورد نظر را به شرح زیر بیان می کند: برخی از اصول اخلاق حرفه‌ای معلم از نگاه غزالی شامل؛ محبت و دلسوز بودن معلم (احساس مسئولیت)، اخلاص کامل، موعظه‌گری و نصیحت، گذشت و چشم‌پوشی همراه با مدارا و … بخشی از اصول اخلاق حرفه‌ای معلم از نگاه فیض کاشانی راشامل؛ احساس مسئولیت، موعظه‌گری و خیرخواهی، تغافل و چشم‌پوشی (گذشت)، حفظ زبان و …. اصول اخلاق حرفه‌ای معلم از نگاه ابن‌خلدون را عبارت از؛ آسان‌گیری و مهربانی، حفظ حرمت و شخصیت شاگردان، واقع‌گرایی و عدالت، صبوری، خود ارزیابی. و اصول اخلاق حرفه‌ای معلم از نگاه خواجه نصیرالدین توسی را هم عبارت از؛ تقوا، عدل، جدیت، صداقت، حسن ظن و ….می داند. ایشان در انتها، استنتاج خود از بحث را در 12 عنوان جمع ‌بندی کرده است و آن را به عنوان پیشنهاد خود به عنوان منشور اخلاق حرفه‌ای معلمان بیان می‌کند.
فرهود(1389) در پژوهشی تحت عنوان «اخلاق آکادمیک در آموزش و پژوهش» چنین می نویسد: ملاحظات اخلاقی می توانند به عنوان یک عامل بازدارنده بسیار مؤثری از کجروی و آسیب رسانی شاخه هایی از علوم که برخی از آن ها شاید هنوز پا به عرصه نگذاشته اند، بکاهد. در ملاحظات اخلاق آکادمیک چارچوب هایی تعریف شده اند ولی هیچ کدام از این دستورالعمل ها کاربرد مطلق ندارند، بلکه آمیخته ای از آن ها از سوی اهل علم پذیرفته شده اند. وی در این پژوهش ارزش ها و ضد ارزش ها در مناسبات دانشگاهی را در قالب دوجدول؛ مجموعه نظریات مرتن و میتروف ارائه کرده است.
عاملی(1381) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام»چنین نتیجه می گیرد: علم اخلاق به منزله یک دانش دارای ارزش فراوانی است، در آثار عالمان غربی و اسلامی به آن توجه فراوان گردیده است. اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و در تعریف حرفه آن را فعالیت معینی می دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است. اخلاق حرفه ای در سنت با محوریت انسان و انگیزه خدمت به دیگران در طول تاریخ متحول گردیده است، به گونه ای که امروزه انسان در خدمت حرفه و به ابزاری در جهت اهداف صرفاً مادی او تبدیل شده است. در نظام های غربی مانند سودانگاری، عدالت توزیعی، آزادی فردی و تکلیف گرایی اخلاق زمینه رسیدن انسان به سعادت را فراهم می نماید، اما سعادت در هر یک از این نظام ها به معنای خاصی تفسیر گردیده که با نظام اخلاقی اسلامی تباین دارد. در نظام اخلاق اسلامی ملاک نهایی و نهایت سعادت بشری، الله است و انسان به عنوان خلیفه و جانشین الهی بر روی زمین، محور توجهات اخلاقی است، بدین معنا که خشنودی انسان و خدمت به او موجب رضایت و تقرب به خداوند می گردد، لذا در نظام اخلاق اسلامی با توجه به ملاک نهایی در صدد هستیم تا با ارائه دستورالعمل ها و آئین نامه های اخلاقی در سطح حرفه و زندگی اجتماعی و همچنین با در نظر گرفتن پیشرفت های مادی در جهت بهبود زندگی انسان ها، زمینه سعادت و کمال حقیقی بشر را فراهم آورد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماهینی(1386) در پژوهشی تحت عنوان «مبانی و الگوهای اخلاق حرفه ای در نهج البلاغه» چنین می نویسد: تأثیر نهج البلاغه در تکوین و تکامل تمدن و فرهنگ اسلامی و همچنین اهمیت آن در ترویج اخلاق حرفه ای بر مبنای اسلام، بررسی مبانی اخلاق حرفه ای و الگوی رفتار ارتباطی معرفی شده در نهج البلاغه را ضروری می نماید. ملاک نهایی اخلاق در نهج البلاغه رضایت الهی است و رعایت حقوق افراد مبنای عملیاتی اخلاق حرفه ای در آن است. تبیین حقوق و اجرای آن از وظایف حکومت در زمامداری حضرت علی (ع) محسوب می شود که به آن اقدام توصیه نموده اند. با بررسی مؤلفه های الگوی رفتار قاطعانه که پنج اصل پرهیز از برخورد هیجانی، صداقت، صراحت، احترام، آزادی می باشند، الگوی رفتاری سازنده و اثر بخش در سیره ی عملی و نظری حضرت علی (ع) در نهج البلاغه را الگوی رفتاری قاطعیت می یابیم.

قراملکی و سیاری (1386) در پژوهشی تحت عنوان «تحویلی نگری مانع ترویج اخلاق حرفه ای» به ابعاد و آثارتحویلی نگری دراخلاق حرفه ای می پردازد وپس از بیان علل و عوامل تحویلی نگری درحوزه اخلاق حرفه ای می کوشد تا زوایای این رویکرد را در مسائل اخلاق حرفه ای آشکار کند. تحویلی نگری آفت شناختی است و در حوزه اخلاق حرفه ای ابعاد فراوانی مانند تحویل اخلاق حرفه ای به قانون ومقررات وآیین نامه ها، تحویل آن به مسئو لیت های حرفه ای یا هنجارهای رایج مشاغل و نیز تحویل مسئولیت های اخلاقی سازمان به منابع انسانی است. این مقاله به نقد اجمالی پدیدار شناسی به عنوان راه حل تحویلی نگری می پر دازد و می کوشد از منظر میان رشته ای، دو الگوی تلقین منسجم رهاورد رشته ها و و چالش روشمند رهیافت ها را به عنوان راه حلی برای تحویلی نگری در تدوین سند جامع اخلاقی شرکت ها بنگاه های اقتصادی معرفی کند.
قراملکی (1386) در پژوهشی تحت عنوان «بر سر گنج» چنین می نویسد: جامعه ی ما بر سر گنج پنهان در اخلاق حرفه ای نشسته است: میراث اخلاقی ایران باستان و میراث اخلاقی در آموزه های اسلامی و نیز میراث اخلاق حرفه ای در تمدن اسلامی. اگرچه امروزه حرفه مفهوم، تنوع وگستره ی نوینی یافته است، شناخت این سه گنج جایگاه راهبردی اخلاق حرفه ای در فرهنگ و دین ما را نشان می دهد. درمقایسه با کشورهای صنعتی، درتوسعه ی اخلاق حرفه ای وضعیت مطلوبی نداریم. این واقعیت تلخ را عواملی است و دلایلی. که در این مقاله به بیان آن عوامل و دلایل می پردازد.
باقری و بیروتی کاشانی (1386) در پژوهشی تحت عنوان «مبانی و اصول اخلاق تدریس در فلسفه اخلاق اسلامی» چنین می نویسد: مجموعه ملاحظات اخلاقی که معلم باید با به آن ها توجه وتدریس خود را در قالب آن ها تنظیم کند، اخلاق تدریس- یا در صورت جامع تر اخلاق معلمی-گفته می شود. در این مقاله به مبانی فلسفی اخلاق معلمی بر اساس فلسفه اخلاق اسلامی اشاره می شود. محورهایی مثل مبتنی بودن اخلاق بر حرکت انسان به سوی خدا مطابق با ویژگی های فطری انسان، تاکید بر پرورش بعد عقلانی از جهت دانستن حکمت اعمال، لزوم تکریم انسان ها مبتنی بر کرامت ذاتی انسان، شناسایی نیازهای شاگردان و هماهنگی برنامه تدریس با سطح رشد اخلاقی آنان مطرح می شود. ابعاد اخلاقی کار معلم در روابط گوناگون او با شاگردان و والدین بحث می شود واصول اخلاقی مناسب با هر کدام بیان می گردد.
فریور(1386) در پژوهشی تحت عنوان «اخلاق حرفه مندی و پیشه وری در ایران باستان» به این نتیجه می رسد از آنجا که کشاکش زندگی و نازندگی تا پایان گیتی در کار است و مدام احکام تازه ای را به میان می آورد، لازم است کردار وگفتار آدمی با شرایط روز، سازگار باشد تا فریب اهریمن را نخورد. ضرورت این امر در زندگی ساده کشاورزی عهد قدیم چندان محسوس نبود اما برای تسهیل روابط در حرفه ها وپیشه های گوناگون که با گسترش امپراتوری های ایرانی رو به توسعه داشتند، روی آوری به احکام اخلاقی ضروری بود.
لشکر بلوکی(1387) در پژوهشی تحت عنوان «چارچوب تدوین ارزش ها و اخلاق حرفه ای پژوهش های علمی و فناوری» چنین بیان می کند که زندگی حرفه ای اخلاقی از جمله پژوهشگری محتاج اصولی است که خط مشی رفتارهای اخلاقی یک پژوهشگر را ترسیم کند. وقتی می توان کدهای اخلاقی را تدوین کرد که قبل از آن، بتوان مسایل اخلاقی را شناسایی و تعیین کرد. به علت تعدد، تنوع و پراکندگی مسایل ارزشی و اخلاقی پژوهش احتیاج به چارچوبی جامع و سامان بخش می باشد. ایشان در راستای ایجاد چارچوب جامع موضوعات اخلاقی پژوهش، اسناد 30 سازمان مرتبط با علم و فناوری شامل دانشگاه ها، نشریات و انتشارات، انجمن های علمی و پژوهشگاه ها تحلیل محتوای کیفی، توصیفی نموده اند و سرانجام چارچوبی را برای سامان دهی موضوعات اخلاقی با دو محور ذینفعان پژوهش و مراحل پژوهش فراهم کرده اند. این چارچوب با تعیین 10 ذینفع در محور اول و 5 مرحله پژوهش در محور دوم می تواند تمام موضوعات اخلاقی پژوهش را در 50 سلول خود جای دهد. تضمین تصمیم گیری اخلاقی کارآمد مستلزم وجود چارچوبی جامع و سامان بخش است. چارچوب پیشنهادی مقاله حاضر، علاوه بر سامان بخشی به موضوعات اخلاقی پژوهش و تعیین مسیر تعاملی و همکارانه تحقیقاتی آینده، می تواند کارکردهای مفید چهارگانه دیگری نیز داشته باشد.
نخود ساز (1387) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی میزان کاربست مؤلفه های اخلاق حرفه ای در مراکز تربیت معلم شهرهای یزد و اصفهان» به بررسی متون مربوط به اخلاق حرفه ای پرداخته است. از این مؤلفه ها در قالب عبارات حفظ کرامت انسانی، برقراری عدالت، رعایت آزادی و امانت ورزی یاد شده است. نتایج حاصل نشان داد ارزیابی کلیه مؤلفه ها در وضعیت موجود و مطلوب(با اختلاف میان میانگین ها) بیش از سطح متوسط بود. ضمناً در وضعیت موجود و مطلوب بیشترین میزان کاربست به مؤلفه امانت ورزی اما کمترین میزان کاربست، در وضعیت موجود به مؤلفه رعایت آزادی و در وضعیت مطلوب به مؤلفه برقراری عدالت تعلق داشت. میزان کاربست تمامی مؤلفه ها در وضعیت موجود به طور معنی داری بیش از کاربست همان مؤلفه ها در وضعیت مطلوب بوده است. در اولویت بندی (عمومی) نیاز های آموزشی، بالاترین اولویت به مؤلفه رعایت آزادی و کمترین آن به مولفه امانت ورزی تعلق داشت. در بررسی کلی اولویت بندی نیازهای آموزشی گویه های اخلاق حرفه ای بیشترین اولویت به وفاداری به عهد و پیمان خویش با دیگر افراد و کمترین به، به وجود آوردن فرصت هایی برای ابراز وجود خویشتن تعلق داشت.
جوزفسون (1379) در پژوهشی تحت عنوان «اصول اخلاق حرفه ای» ابتدا به تعریفی از اخلاق در سطح عام پرداخته و سپس پیرامون دوراهی ها و تنگنا های اخلاقی و چرایی و چونی رویارویی با آن ها گفتگو می کند و آن را با بحث پیرامون اخلاق در حرفه حسابداری به پایان می برد.
نجارزادگان (1388) در پژوهشی تحت عنوان «توحید گرایی و اخلاق حرفه ای» چنین می نویسد: اخلاق حرفه ای به معنای خلق و خوی حرفه ای در آموزه های دینی به وفور یافت می شود. توحید به عنوان اصل الاصول همه باورها در نظام ادیان آسمانی با تار و پود این آموزه ها گره خورده است و به آن مبنا و اعتبار می بخشد. تربیت اخلاقی انسان، زیر مجموعه مربی گری خداوند و هدایت گری او بر کل نظام هستی است. انسان در جهان بینی الهی همزاد با فطرت توحیدی است. یکتا انگاری و یکتاپرستی از چند جهت با مبانی اخلاق، به ویژه اخلاق حرفه ای پیوند می خورد؛ از جمله تبیین خاستگاه گرایش های اخلاقی انسان، ارزش گزاری گرایش های اخلاقی، انگیزه بخشی و تداوم فضایل اخلاقی و … است.
چادویک (1381) در پژوهشی تحت عنوان «اخلاق حرفه ای»


دیدگاهتان را بنویسید