دانلود پایان نامه

درحالیکه پروانهی زنبورداری توسط جهاد کشاورزی صادر شده و جنبهی آماری و حمایتی دارد که زنبورداران دارای پروانه، از حمایتهای دولتی و صنفی بهرهمند میشوند و نکته آخر اینکه این پروانه، صرفا به زنبورداری داده میشود که کلاسهای مخصو زنبورداری را با کسب نمرهی قبولی ی کرده باشو و مالک تعدادی کندوی عسل باشد.
جهت اطمینان از نحوهی روند تولید محصول، قانونگذار در تبصره مادهی فوق، به این امر اشاره میکند که فردِ منصوب در نقش مسول فنی کارخانه، باید دارای چه میزان تحصیلات و در چه رشتهای باشد؛ تا با علم به موضوع، در ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت تولیدات، کمک کند: «مسئولیت فنی کارخانههای مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، به عهدهی افرادی خواهد بود که درفنون پزشکی، داروسازی ، دامپزشکی، رشتههای تغذیه شیمی و علوم تجربی، دارای درجهی تحصیلی دانشگاهی، از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشتههای مربوط (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی )، درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوقالذکر که به موجب آئیننامهای که بوسیله وزارت بهداری تهیه میشود، تعیین خواهد شد.».
علاوه بر تولیدات داخلی که کسب تاییدیهای به عنوان پروانه فعالیت برای آن الزامی میباشد، برای ورود محصولات، به داخل کشور نیز تاییدیهای با عنوان پروانه ورود، الزامی است، که ماده 16 این قانون به آن پرداخته است: «از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک، به هر شکلی و کیفیتی، به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی، با رعایت مقررات عمومی، علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ، مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.».

مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینهی زنبورداری
هر رشتهای از کشاورزی شرایط و ویژگیهای مختص به خود را دارد که رسیدگی و نظامبخشی به آن رشته، مقررات مختص خود را میطلبد که نمیتوان آنرا در دیگر زمینههای کشاورزی به کار گرفت. به این دسته از قوانین و مقررات که فقط در زمینهی خاصی کاربرد دارد و نمیتوان به دیگر مسائل و رشتهها تعمیم داد، قانونگذاری افتراقی میگویند.
در این مبحث به آن دسته از قوانین افتراقی میپردازیم که نقش کنشی داشته که البته به تعداد کمی میتوان از آن دست قوانین یافت؛ چراکه از طرفی، قانونگذاری به صورت افتراقی در بین حجمهای از قوانین که تورم قابل توجهی را بوجود آورده، کاری ریزبینانه است که چنین توجه و ظرافتی توسط دستگاه قانونگذاری، بعید به نظر میرسد و مضافا اینکه نقش زنبورداری نیز مانند بسیاری از دیگر صنایع در رشد اقتصاد، فرهنگ، سلامت و علیالخصوص تقویت قانونگذاری نادیده گرفته شده است، و از طرف دیگر بهکارگیریِ سیاست کنشی در میان قانونگذار ما کمی ناشناخته و تا حدودی دور از فهم است.
یکی از قوانین شاخصی که سیاست کنشی افتراقی را در پیش گرفته است قانون برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل و استقرار زنبورستانها است، که موضوع ماده 14 قانون نظام جامع دامپروری کشور در۱۰ ماده و۴ تبصره میباشد، و در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ با امضای وزیر جهاد کشاورزی به دستگاههای ذیصلاح ابلاغ گردید. قانونگذار در این قانون، جهت جلوگیری از بروز اختلافات بین زنبورداران، یا بین زنبورداران و دیگر کشاورزان، الزاماتی را پیشبینی کرده و در برخی موارد، حلِ اختلافاتِ پیش آمده را به ادارات مربوطه واگذار نموده و در دیگر موارد دخالت نیروی انتظامی را پیشنهاد داده است که هر ماده را در مبحث مربوطه، شرح خواهیم داد.
در حال حاضر به قوانینی میپردازیم که قانونگذار صرفا مسائل مربوط به زنبورداری را موضوع مصوباتِ خود قرار داده و در پیِ پیشگیری از بروز هرگونه سوءاستفاده یا ارتکاب جرمی باشد (سیاست کنشی).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به جهت تشریح هر چه بهتر مطالب، دو عنوان کلیتر برای این مبحث در نظر گرفته شده است که هر یک از قوانین کنشی افتراقی، یا در دسته قوانینی میگنجد که به مرحلهی پرورش زنبورعسل مربوط میشود (گفتار اول)، و یا در قدم بعدی، مسائل مربوط به تولید و عرضهی محصولات (گفتار دوم) را در بر میگیرد.
گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل
ویژگی انحصاری پرورش زنبورعسل، نقل و انتقال زنبورستان از منطقهای به منطقهی دیگر، برای تولید محصول بیشتر است. در این مرحله به جهت احتمال بروز تخلفاتی هنگام نقل و انتقال و یا در محل مستقر شده، قانونگذار به ایران و آمریکا به تصویب قوانینی پرداختهاند که از وقوع این ناهنجاریها جلوگیری شود. بند اول با عنوان «صدور گواهی نامههای مربوطه» به الزامات کسب گواهیهایی میپردازد که سلامت و صحت آمار زنبورستان را تصدیق میکند و در بند دوم به آن دسته از قوانین پرداختیم که قانونگذار جهت جلوگیری از هرگونه اختلاف و تخلف، چارهای اندیشیده، که با عنوان «ساماندهی استقرار زنبورستانها»، بحث را ادامه میدهیم.
بند اول: صدور گواهینامههای مربوطه
به همراه داشتن گواهینامه در واقع به این معناست که زنبوردار نسبت به داشتن اختیاراتی (تعیین محل استقرار زنبورستانِ خود)، مجاز دانسته شده و یا اینکه نشاندهندهی قرار گرفتنِ وی در یک وضعیت و شرایط خاص و مورد نظر (مثل سلامتیِ زنبورستان) است که مدت اعتبارِ این گواهی نامه، ممکن است مدتدار باشد یا اینکه دائمی صادر شده باشد.
در مقام مفهوم مخالف، باید گفت که فقدان اینگونه گواهینامهها (بسته به سیاست قانونگذاری هر کشوری)، به منزلهی امکان وقوع حادثهی زیانبار یا فعل مجرمانه و یا تخلف میباشد که متعاقبا ضمانتاجراهایی را نیز در پی دارد.
گواهیِ ثبت زنبورستان یا گواهی سلامت و یا گواهی بازرسی از اینگونه موارد است که در این بند به بررسیِ آن خواهیم پرداخت.
الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان
علیرغم نزدیکیِ این دو عبارت به هم، بهتر است این دو مورد را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهیم، تا تفاوت آنها مشخص شود.
1) گواهینامهی اشتغال به زنبورداری
برای شروع به اکثر مشاغل علاوه بر کارآموزی و گذراندن کلاسهای آموزشی، کسب مجوز کتبی اشتغال به آن شغل لازم است که توسط صنف مربوطه صادر میشود و به افراد واجد شرایط و صلاحیت داده میشود.
زنبورداری از آن دسته مشاغلی است، که این گواهی زنبورداری توسط سازمان جهاد کشاورزی منطقهی سکونت زنبوردار، بعد از موفقیت در آزمون مربوطه، به فرد اعطا میشود تا بتواند به امر زنبورداری بپردازد.
فردی که با گواهینامه به شغل زنبورداری مشغول است به راحتی میتواند از مزایا و تسهیلاتی که برای زنبورداران در نظر گرفته شده است، بهرهمند گردد؛ سهمیهی زنبورداران برای دریافت شکر و سوخت ارزانتر، تسهیلات مالی که بانک کشاورزی برای زنبورداران در نظر گرفته از جملهی این مزایاست که برای جلوگیری از سوءاستفادهی افراد از موقعیت شغل زنبورداری باید گواهینامهی خود را ارائه دهند.
دیگری در مرحلهی استقرار زنبورستانهاست که فقط زنبوردار میتواند مساحت متناسبی از جنگل یا هر مکان دیگری که مناسبِ پرداختن به زنبورداری است را، جهت استقرار زنبورستان خود انتخاب نماید. قاعدتا زمانیکه فردی به اسم زنبوردار، مکانی از محیطزیست را برای سودجویی خود اشغال میکند به حقوق زنبورداران دیگر تجاوز میشود. مورد دیگری که میتواند نتیجهی فقدان گواهینامه باشد این است که، زنبوردارانی که به منطقهی دیگری تعلق دارند و بدون کسب مجوز، در استان دیگر مستقر میشوند در این شرایط، موجبِ تضییع حقوق دیگر زنبورداران میشود؛ چراکه ممکن است ظریفیت مساحت و یا گرده در آن سال به اندازهی زنبوردارانِ همان منطقه باشد.
در چنین شرایط است که داشتن گواهی زنبورداری میتواند مثبِتِ حق مدعی و یا منکِر باشد.
در آمریکا، اینگونه نیست که تمام ایالات، زنبوردارها را به داشتن گواهی زنبورداری ملزم کند، گرچه تمام ایالات، برای ثبت اطلاعات مربوط به زنبورستان و همچنین گواهی بازرسی، قوانین الزامآور دارند.
2) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال)
دعاویای که بر سر مالکیت شکل میگیرد؛ یا ممکن است کسی مدعی ربوده شدن تعدادی از کندوها یا کلنیهای خود شود و یا دعوی بر سر تعداد کندوهای انتقال داده شده باشد؛ مثلا اینکه، خریدار تقاضای انتقال کندوهای خریداری شده به خود را داشته باشد و فروشنده ادعای وی را رد کند، مبنی بر اینکه قبلا انتقال انجام شده و تعداد مورد توافق به خریدار تحویل داده شده است.

استقرار زنبورستان در یک مکان ممکن است موجب خساراتی بر مجاورین زنبورستان شود و یا اینکه متقابلا خساراتی بر زنبورستان وارد کند. لذا وجود مدرکی که مثبِتِ مشخصات زنبورستان باشد، هرگونه ابهام در مورد میزان خسارت را از بین میبرد.
همچنین یکی از مهمترین کاربردهای ثبت مشخصات زنبورستان در ایران، جهتِ تعلقِ حق بیمه به زنبوردار است، که معمولا خسارت تخمینی توسط بازرس بسیار کمتر از مقدار خسارت وارده بر زنبورستان است، که متاسفانه هیچ مرجع اعتراضی برای رسیدگی به حقوقِ تضییع شدهی زنبوردار وجود ندارد.
در آمریکا، زنبورداری یکی از مشاغلی است که برای افراد بسیار هیجانانگیز و پرطرفدار برای کسانی است که میخواهند عسل مورد نیازشان را خود تامین کنند؛ درحالیکه از کاهش جمعیت زنبورعسل جلوگیری میکنند. از طرفی، به علت وجود خطرات احتمالی در آینده که امکان حدوث آن در این شغل دیده میشود، هر ایالتی بنا بر صلاحدید خود مقرراتی را برای ثبت زنبورستانهای موجود در آن ایالت را پیشبینی کرده است. در ایالات، شاید قانونی برای صدور و دریافت گواهینامه زنبورداری وجود نداشته باشد و یا الزامی برای دریافت آن نباشد، اما ثبت زنبورستان و گواهی بازرسی امری اجباری است(How to Get a Beekeeper’s License in US)، که بسیار شبیه به دریافت گواهی است.
ابتدا کلمهی «گواهی زنبورستان» یا «گواهی زنبورداری»، در قسمت جستجوی وبسایت ادارهی کشاورزی نوشته میشود و سپس اطلاعات مربوط در مورد مقرراتِ مربوط به مراحل دریافت گواهی و یا ثبت زنبورستان، در اختیار زنبوردار قرار میگیرد. کلمهی «زنبورستان»، یک کلمهی اختصاصی برای مکانی است که زنبورها در آنجا نگهداری میشوند و استفاده از آن برای دولت بسیار رایج میباشد.
بعد از جستجوی مذکور دریافت قوانین مربوط به ثبت یا دریافت گواهی زنبورداری، فرم مربوطه در غالب PDF یک یا دو صفحهای قابل دانلود است. به طور کلی، آنچه در این فرم مورد نیاز است؛ 1) مکانی که زنبوردار قصد استقرار زنبورستان خود در آنجا را دارد و 2) تعداد کندوهایی است که زنبوردار میخواهد آنها را در زنبورستانِ خود نگهداری کند. هزینهی ثبت یا اعطای گواهی به تعداد کندوهای تحت مالکیت زنبوردار، بستگی دارد. زنبوردار به راحتی میتواند این فرم را پر کند و به همراه یک چک، از طریق پست الکترونیکی، برای اداره کشاورزی بفرستد.
البته برخی از ایالتها چنین فرمی را تهیه نکردهاند و در عوض زنبوردار، برای ثبت یا گواهی، باید درخواست خود را از طریق پست الکترونیکی و یا تلفن، به ادارهی مربوطه اعلام دارند. اطلاعاتِ مربوط به ادارهی بازرسی در وبسایت اداره کشاورزی وجود دارد. زمانیکه بازرس، از زنبورستانِ زنبوردارِ متقاضی، دیدن کرد، فرم مربوطه را به زنبوردار میدهد و زنبوردار بعد از تکمیل اطلاعاتِ فرم، آنرا به همراه مبلغ مورد نیاز، به بازرس میدهد.
زمانیکه زنبوردار در دسترسی به اطلاعات موردِ نیاز خود، دچار مشکل شد و یا اینکه، اطلاعاتِ موجود برای توجیه زنبوردار واضح نبودند، سازمانهای دیگری در سطح ایالتی و ملی وجود دارند که به درخواست و یا شکایت زنبوردار رسیدگی کنند. ادارهی بازرسی زنبورستانهای آمریکا، یکی از این سازمانهاست. وبسایتِ آنها در منابع پایین است و لیستِ همهی بازرسانِ زنبورستانهای ایالتهای آمریکا، به همراه قوانینِ مرتبط را دارد. از این طریق، زنبوردار میتواند با بازرسِ ایالتِ خود، ارتباط مستقیم بر قرار کند و تمام اطلاعاتِ مورد نیاز خود، اعم از ثبت، دریافت گواهی، بازرسی و یا بهطور کلی در مورد زنبورداری را به دست آورد.
منابع دیگری که کمک به سزایی به زنبوردار میکنند، فدراسیون زنبورداری آمریکا و هیات ملی عسل میباشد. این دو از سازمانهای ملی بزرگی هستند که زنبوردار را در هر مسئله یاری میکنند؛ از شکایات گرفته تا سلامت زنبورستانِ خود، به آنها خدماترسانی میکنند. همچنین، لینکهایِ محلیِ بسیاری را پیشهاد میدهند تا زنبوردار بتواند در ارتباطِ با زنبوردارهای دیگر، به اطلاعاتِ مورد نظرِ خود برسد. (Laws on Beekeeping).
ادارهی بازرسی زنبورستانهای آمریکا، فدراسیون زنبورداری آمریکا و هیات ملی عسل، سه تا از مهمترین مراکزی هستند که در زمینهی خدمت رسانی در این زمینه به زنبورداران کمک میکنند. در واقع سازمان اولی –بازرسی زنبورستانهای آمریکا- سازمانی ملی است که یکی از وظایفش، در امر ثبت زنبورستان در سطح ملی، تعریف شده است و این امر مشروط به وجود نواقصی در مقررات ایالتی در این زمینه میباشد. دو سازمان دیگر –فدراسیون زنبورداری آمریکا و سازمان ملی عسل- از سازمانهای بزرگ ملی هستند که زنبورداران را در هر زمینهای؛ از شکایت به مقررات گرفته تا رسیدگی به سلامت زنبورستان، یاری میرسانند.
مادهی 131.045 قانون تگزاس که در خصوص ثبت زنبورستان تصویب شده است، ابتدا زنبورستان را تعریف میکند: «مکانی است که در آنجا حداقل 6 کندو یا جمعیت زنبور عسل، نگهداری میشود.» و سپس مفاد الزامی ثبت را ذکر میکند که شامل نام زنبوردار، آدرس و شماره تلفن، شهرستان یا شهرستانهایی که ممکن است زنبورستان خود را در آنجا مستقر کند و زمان تقریبی که زنبورستان در آن شهرستان قرار دارد، میباشد.
در ادامه به وظایف بازرس اشاره میکند که زنبوردار را ملزم به ارائه نقشهی مکانی میکند که نشاندهندهی مکان دقیق زنبورستان میباشد؛ در سال 1980 دادستان کل تصمیمی را صادر کرد ، با این مضمون که، مکان دقیق زنبورستان جزو طبیعت اسرار تجاری است و اینکه مکان تعیین شده توسط زنبوردارها موضوع تصویب قانون Open Records Decision نمیباشد. قوه مقننه جهت اطمینان از این مطلب، بخش فرعی c را به ماده 131.045 در سال 1989اضافه کرد که اختصاصا نوشت: «نقشهای که بر اساس این ماده ارائه میشود، به موجب فصل 552 قانون حکومتی، جزو اسرار تجاری محسوب میشود و نباید فاش شود.».
3) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان
در ایالاتِ آمریکا، سیستم ثبت مارک زنبورستان از 3 عدد تشکیل میشود که با یک خط فاصله از هم جدا میشوند؛ عدد اول نشانگر این است که مارک ثبت شده، یک مارکِ ثبت شدهی ایالتی است، دومین عدد معرف شهرستان مورد اقامت ثبتکننده است و سومین عدد ثبتکننده را معرفی میکند.
در ایران البته به این مشخصی، مقررات اطلاعات زنبورستان وجود ندارد و تنها در این حد که در دفترچه زنبورداری قید میشود که زنبوردار مالک چند کندوی زنبور میباشد. شیوهی آماری و اطلاعاتی، این دو نظام قضایی، در این موارد اجرایی، به طور یکسان نمیباشد. همانطور که ملاحظه میشود در آمریکا کوچکترین جزئیات ثبت میشود اما در ایران کمتر به این موارد پرداخته شده و یکی از دلایلی که اموال زنبورداران در ایران، به راحتی به سرقت میرود و زنبوردار چارهای جز سکوت ندارد، همین دلیل است.
4) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان
مشخص کردنِ تجهیزات زنبورستان که از عوامل پیشگیرانهی سرقت کندوها یا تقلب میباشد، موضوع مواد 131.061 الی 131.065 قانون تگزاس در این مورد است. تجهیزات و کندوهای زنبورستان باید به طور واضح و نازدودنیای توسط بازرس مارک بخورد که شامل نام و آدرس مالک یا علامت تجاری که بر اساس ماده 131.064به ثبت رسیده، باشد.
ب: گواهینامه سلامت
لزوم صدور گواهینامه سلامت زنبورستان جهت فروش آن و اظهارنامهی زنبوردار در تایید چگونگی پرورش زنبورعسل(Burger, 2003)، در قوانین ایالات بسیار به آن پرداخته شده است. بر اساس مادهی 131.023 قانون ایالت تگزاس، فروش ملکه، جمعیت زنبور، بچه زنبور،


دیدگاهتان را بنویسید