دانلود پایان نامه

آزمون میانگین محاسبه شده برای متغیر عوامل آموزشی 3.6355 و انحراف معیار برای 0.67847 است.
جدول 4-22 نتایج ازمون آزمون تک نمونه‌ای برای نیات رفتاری برای استفاده
درجه اطمینان 95 درصد
t
درجه آزادی
عدد معنی‌داری
میانگین انحراف
پایین
بالا
نیات رفتاری برای استفاده
89.342
227
0.00
3.63549
3.5554
3.7156
نتایج جدول دوم نشان‌دهد که عدد معنی‌داری حدود 0.000 است و چون این عدد کوچک تر از 0.05 است به است به معنی معنی‌دار بودن محاسبات است. در نتیجه فرضیه صفر یعنی کوچکتر یا مساوی بودن اماره محاسبه شده از عدد 3 رد شده و بدیل آن یعنی بزرگتر بودن اماره از پذیرفته می‌شود. هم‌چنین حدود بالا و پایین هر دو مثبت است که به معنی بالاتر بودن آماره محاسبه از عدد آزمون (3) است.
یعنی میانگین 3.6355 معنی‌دار است و چون این عدد بیش از 3 و معنی‌دار است به این معنی است که نیات رفتاری برای استفاده بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی اثرگذار است.
5.4 آزمون رتبه‌بندی عوامل
در این بخش با بهره گرفتن از آزمون فریدمن به آزمون رتبه‌بندی عوامل موثر و غیر موثر بر پذیرش مالیات‌ستانی می‌پردازیم. خروجی نرم‌افزار نشان داد که مهم‌ترین عوامل موثر بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی عبارتند از: نگرش نسبت به استفاده از فناوری، نیات رفتاری برای استفاده، انتظار عملکرد و انتظار تلاش. این عوامل (که با رنگ خاص مشخص شده‌اند) چهار عاملی بودند که بر متغیر وابسته اثر مستقیم و معنی‌دار داشتند و سایر متغیرها اثر مستقیم و معنی‌دار نداشتند.
جدول 4-23 رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر مالیات‌ستانی الکترونیک
رتبه عامل
میانگین رتبه
عامل
3
4.90
انتظار عملکرد
4
4.29
انتظار تلاش
1
6.74
نگرش نسبت به استفاده از فناوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7
3.42
اثر اجتماعی
8
3.16
تسهیلات
6
3.64
خودکارامدی
5
4.13
اضطراب
2
5.71
نیات رفتاری برای استفاده
6.4 نتیجه‌گیری
در این فصل ابتدا به بررسی آمار توصیفی مربوط به پاسخ‌دهندگان به پرسش‌ها پرداخته شد و سپس به بررسی و آزمون فرضیات اقدام شد. در بخش آزمون فرضیات ابتدا از آزمون تک‌نمونه‌ای برای بررسی اثرگذار بودن عوامل هشتگانه بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی اقدام شد و نتایج آن به طور خلاصه در جدول زیر ارائه شده است:
جدول 4-24 نتایج بررسی فرضیات تحقیق
وضعیت فرضیه
میانگین محاسبه شده
متغیر مستقل
فرضیه
تایید
3.35
انتظار عملکرد
1
تایید
3.10
انتظار تلاش
2
تایید
3.98
نگرش نسبت به استفاده از فناوری
3
رد
2.87
اثر اجتماعی
4
رد
2.77
تسهیلات
5
رد
2.84
خودکارامدی
6
رد
2.92
اضطراب
7
تایید
3.63
نیات رفتاری برای استفاده
8
در ادامه با بهره گرفتن از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل پرداخته شد که به ترتیب این عوامل بالاترین اثرگذاری را بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیک نشان دادند: نگرش نسبت به استفاده از فناوری، نیات رفتاری برای استفاده، انتظار عملکرد و انتظار تلاش.
فصل پنجم
نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادات
فصل پنجم
نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادات

1.5 مقدمه
در فصل چهارم داده‌های حاصل از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این بخش نیز نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم در دو بخش تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.
بنابراین در این فصل شامل موارد زیر است :
بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری.
ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته‌ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی
بیان محدودیت‌های تحقیق
2.5 فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق عبارتند از:
1- عوامل مرتبط بر روی « انتظارعملکرد » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
2- عوامل مرتبط بر روی« انتظار تلاش » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
3- عوامل مرتبط بر روی « نگرش نسبت به استفاده از فناوری » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
4- عوامل مرتبط بر روی « اثر اجتماعی » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
5- عوامل مرتبط بر روی « شرایط تسهیل‌کننده » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
6- عوامل مرتبط بر روی« خودکارآمدی » مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
7- عوامل مرتبط بر روی « ضطراب » در پذیرش مالیات ستانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
8- عوامل مرتبط بر روی « نیات رفتاری برای استفاده » در تغییر رویکرد از مالیات‌ستانی سنتی به الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری دارند.
3.5 نتایج آزمون تک‌نمونه‌ای
از پاسخگویان سوال شده بود که هر یک سوالات مربوط به عوامل تا چه میزان بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیکی اثرگذار هستند.
با بهره گرفتن از آزمون تک‌نمونه‌ای فرضیات فوق بررسی شد و میانگین متغیر انتظار عملکرد 3.35 محاسبه شد و در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود که نشان‌دهنده‌ی اثرگذار بودن این عامل بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است؛ بنابراین فرضیه اول تأیید شد.
فرضیه دوم نیز توسط آزمون تک‌نمونه‌ای بررسی شده که میانگین 3.10 به دست آمده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود و این به معنی اثرگذار بودن عامل انتظار تلاش بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است و بنابراین فرضیه دوم نیز تأیید شد.
فرضیه سوم نیز توسط آزمون تک‌نمونه‌ای بررسی شده که میانگین 3.98 به دست آمده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود و این به معنی اثرگذار بودن عامل نگرش به استفاده از فناوری بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است و بنابراین فرضیه سوم نیز تأیید شد.
فرضیه چهارم نیز توسط آزمون تک‌نمونه‌ای بررسی شده که میانگین 2.87 به دست آمده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود و این به معنی عدم اثرگذاری عامل اثر اجتماعی بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است و بنابراین فرضیه چهارم تأیید نشد.
فرضیه پنجم نیز توسط آزمون تک‌نمونه‌ای بررسی شده که میانگین 2.77 به دست آمده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود و این به معنی عدم اثرگذاری عامل شرایط تسهیل‌کننده بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است و بنابراین فرضیه پنجم تأیید نشد.
فرضیه ششم نیز توسط آزمون تک‌نمونه‌ای بررسی شده که میانگین 2.84 به دست آمده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود و این به معنی عدم اثرگذاری عامل خودکارآمدی بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است و بنابراین فرضیه ششم تایید نشد.
فرضیه هفتم نیز توسط آزمون تک‌نمونه‌ای بررسی شده که میانگین 2.92 به دست آمده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود و این به معنی اثرگذار بودن عامل اضطراب بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است و بنابراین فرضیه هفتم نیز تایید نشد.
فرضیه هشتم نیز توسط آزمون تک‌نمونه‌ای بررسی شده که میانگین 3.63 به دست آمده که در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار بود و این به معنی اثرگذار
بودن عامل نیات رفتاری به استفاده از فناوری بر پذیرش سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک است و بنابراین فرضیه هشتم تأیید شد.
4.5 نتایج آزمون فریدمن
الف- با بهره گرفتن از آزمون فریدمن به بررسی اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیک پرداخته شد و به ترتیب این عوامل شناسایی شد:
نگرش نسبت به استفاده از فناوری
نیات رفتاری برای استفاده
انتظار عملکرد
انتظار تلاش
اضطراب
اثر اجتماعی
خودکارامدی
تسهیلات
5.5 ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
در این بخش متناسب با اولویت‌ عوامل اثرگذار بر پذیرش مالیات‌ستانی الکترونیک پیشنهاداتی ارائه می‌شود:
الف- نگرش نسبت به استفاده از فناوری
یکی از بزرگترین مشکلات سازمان امور مالیاتی نبودن استراتژی مدون در حوزه فناوری اطلاعات است. باید در این راستا یک استراتژی مناسب در سطح کلان طراحی مستقر گردد. یکی از این استراتژی‌ها باید ارائه فواید پرداخت‌الکترونیکی مالیات در قالب سیمنارهای آموزشی باشد که ارتباط مستقیم مدیران ادارات مالیاتی را با مودیان تقویت می‌بخشد.
باید در بازطراحی سیستم مالیات‌ستانی مواردی را افزود که پرداخت الکترونیکی مالیات را به یک تجربه لذت‌بخش و دوست داشتنی تبدیل کرده و به عنوان یک ایده خوب به نظر بیاید. باید سیستم مشاوره و پاسخگویی به مودیان تقویت شود و بدین منظور باید میز خدمات‌رسانی برای ارائه مشاوره و پاسخگویی به مودیان در ادارات امور مالیاتی مستقر و فعالیت آنان تقویت شود. باید تمام مزایا و جنبه‌های جذاب سیستم الکترونیکی به سمع مودیان رسانیده شود و کلیه ابهامات آنان رفع گردد.
بهتر برای مودیانی که از سیستم الکترونیکی برای پرداخت مالیات بهره می‌برند در قرعه‌کشی شرکت داده شوند و حائز جوایزی جهت تشویق شوند.
نیات رفتاری برای استفاده
عده زیادی از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که به استفاده از سیستم الکترونیکی مالیات‌ستانی تمایل دارند و برخی از این افراد برای انجام این کار برنامه‌ریزی نیز کرده‌اند. حال باید تدابیری اندیشیده شود تا عده بیشتری از این افراد نیت استفاده از سیستم را به عمل تبدیل نمایند. در این راستا بیان فوائد و مزیت‌های استفاده از این سیستم بیش از هر عامل دیگری راهگشاست که این امر همان‌طور که در ادامه بیان خواهد شد می‌تواند در قالب همایش‌هایی با حضور مسئولین ادارات مالیاتی و مودیان و یا از طریق مجلاتی حاوی مطالبی در رابطه با فواید سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی باشد که این مجله خود باید الکترونیکی بوده و از طریق پست الکترونیک ارسال شود.
انتظار عملکرد
باید جهت آموزش نحوه استفاده از این سیستم برای مودیان کاتالوگ‌های الکترونیکی در سامانه پرداخت گونه‌ای طراحی و قرار داده شود که افراد دارای سواد الکترونیک پایین‌تر نیز بتوانند آن را درک کنند. هم‌چنین می توان این یک آموزش نحوه انجام کار از اشکال ویدئویی نیز بهره برد و حتی سیمنارهایی با حضور مودیان و مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار کرد و ضمن ارائه آموزش نحوه استفاده از سیستم به بیان تاًثیر استفاده از این سیستم بر افزایش سرعت، بهره‌وری و افزایش موفقیت کسب و کار مودیان اقدام نمود که در نهایت به نزدیک‌تر شدن رابطه مودیان مالیاتی با مسئولان ادارات امور مالیاتی خواهد انجامید. باید سایت مورد استفاده برای سرعت‌های مختلف دسترسی به اینترنت طراحی شود و با هر میزان سرعتی بتوان از آن بهره برد.
انتظار تلاش
انتظار تلاش به معنی درجه سهولت مرتبط با بهره گرفتن از یک سیستم مالیات‌ستانی الکترونیکی است. علاوه بر افزایش سطح آگاهی و مهارت مودیان مالیاتی باید فرایندهای الکترونیکی را نیز بازنگری و تسهیل شوند. برای این منظور می‌توان از نظرسنجی الکترونیکی در باره میزان آسانی و مفید بودن و سایر ابعاد استفاده از سیستم الکترونیکی مالیات ستانی بهره برد و از این اطلاعات برای بهبود فرایندی که سیستم طی می‌کند استفاده کرد. ضمناً باید فرایندی که سیستم طی می‌کند به صورت شفاف شرح داده شود. نهایتاً باید این فرایندهای ساده‌سازی شده به کاربران از طریق آموزش صحیح ارائه شود که برای این کار باید از روش‌های مختلف آموزشی بهره برد.
در نهایت باید افزود که اساس کار مالیات اطلاعات است و باید اطلاعات جامعی در باره‌ی معاملات ملکی، شهرداری‌ها، گمرک، حساب‌های بانکی افراد، نقل و انتقالات، درآمدها و … در یک پایانه وجود داشته باشد تا سیستم مالیات بتواند در حد اعلی عمل کند.
6.5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده
علاوه بر مدل مورد استفاده شده در این تحقیق می توان به شناسایی عواملی مودیان را به عدم استفاده از سیستم الکترونیکی سوق داده است، پرداخت.

 
 
باید تحقیقی انجام شود و نقاط ضعف سیستم مالیات‌ستانی الکترونیک شناسایی شود.
7.5 محدودیت‌های تحقیق
آشنایی اندک برخی از پاسخگویان به حوزه فناوری اطلاعات یکی از محدودیت‌های تحقیق بوده است. هم‌چنین عدم همکاری برخی از پاسخگویان به دلایلی مانند محافظه‌کاری و نداشتن زمانی کافی دیگر مشکلی بود که در مسیر جمع‌اوری داده‌ها وجود داشته است. در نهایت افرادی که پرسشنامه‌ها را تکمیل‌کرده‌اند در حد ایده‌آل نمی‌توانند نماینده همه مودیان باشند.
ضمایم
خروجی‌های نرم افزار

sen
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
1
63
22.7
22.7
22.7


دیدگاهتان را بنویسید