دانلود پایان نامه

تعیین کننده در گرایش دانشجویان به سوء مصرف وابستگی به مواد هستند(حکیما، موسوی، 1391).
10) سبک های تربیتی و رگه های شخصیتی
در پژوهشی که تحت عنوان نقش سبک های تربیتی در رگه های شخصیت بود، نتایج پژوهش نشان داد که سبک مقتدرانه بارگه ی شخصیتی نوروزگرایی همبستگی منفی و نوروزگرایی با سبک مستبدانه و سهل گیرانه رابطه ی مثبت و با سبک مستبدانه، همبستگی منفی دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که وظیفه شناسی با سبک های مقتدرانه و مستبدانه همبستگی مثبت و با سبک سهل گیرانه همبستگی منفی دارد(مداحی، صمدزاده).
11) مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی و افراد معتاد و غیر معتاد یافته ها نشان داد بین خرده مقیاس های ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که افراد باهوش، هوش معنوی پایین به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف مواد می شوند، و افراد معتاد از لحاظ روان آزردگی، روان گسسته بودن در وضعیت بدتری نسبت به افراد غیر معتاد دارند(حمید محی الدینی، هاشم هوشیار، سعید محمدی اصفهانی، ادنان غفاری، 1391).
12) مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل مسئله در مردان معتاد و غیر معتاد(فاطمه صابر، سید ولی ا… موسوی، ایرج صالحی، 1390).
یافته ها نشان داد که معتادان در مقایسه با گروه غیر معتاد در بعد شخصیتی روان رنجور خویی، نمره بالاتر و در ابعاد شخصیتی توافق پذیری، برونگرایی و باوجدان بودن نمره پایین تری داشتند. در بعد شخصیتی انعطاف پذیری بین دو گروه تفاوتی دیده نشد.
13) بررسی مقایسه ای سنخ های شخصیتی افراد وابسته به هروئین، تریاک، سیگار و عادی بر اساس مدل پنج عاملی نئو یافته ها نشان گر این است که آن دسته از ویژگی های شخصیتی که از قبل در فرد معتاد وجود داشته یا در طول دوره ی وابستگی به مواد شکل گرفته است، اساساً در شکل گیری و یا تداوم و نهایتاً بازگشت به مصرف مواد تاثیر دارد و این افراد از نظر میزان کنترل تجارب و هیجان های نامطلوب و بروز رفتارها و حالات عاطفی مثبت دچار مشکل هستند(رجبی و زارع زاده، 1391).
14) بررسی و مقایسه وضعیت اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی در مردان معتاد و غیرمعتاد یافته ها نشان داد که مردان معتاد نسبت به مردان غیر معتاد، نمره بالاتری در اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی بدست آوردند با توجه به نتایج می توان چنین نتیجه گیری کرد که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و کمرویی ممکن است برای کاهش اضطراب و اجتناب اجتماعی دست به مصرف مواد مخدر می زنند (اتاری، شفیعی تبار، رضاپور، 1389).
15) مقایسه سرسختی روان شناختی وسبک های مقابله با فشار روانی در افراد معتاد و عادی (رحیم ملازاده اسفنجانی، موسی کافی، ایرج صالحی 1389، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار 1390).
نتایج پژوهش نشان داد که بین سرسختی روان شناختی و سبک مقابله متمرکز بر هیجان در افراد معتاد و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد،ولی از نظر سبک متمرکز بر مساله تفاوت معنی داری بین دو گروه بدست نیامده است.
16) بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد (دکتر علیرضا جزایری، محمود دهقانی).
با بهره گرفتن از آزمون چند محوری میلون و پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان انجام شد و نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی و اعتیاد با نیمرخ روانی رابطه وجود دارد.
17) بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی معتادان به مواد مخدر با افراد غیر معتاد ساکن همدان (احمد حیدری پهلویان، دکتر محمد علی امیر زرگر، دکتر عبدا… فرهادی نسب، دکتر حسین محجوب)از آزمون MMPI استفاده شد و نتایج نشان داد که افراد معتاد در مقایسه با افراد عادی در کلیه مقیاس های بالینی MMPI نمرات بالاتری داشته اند و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بوده است .
18) در پژوهشی که تحت عنوان بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی معتادین به مواد مخدر و افراد عادی انجام شد نتایج نشان داد که نمرات معتادین به مواد مخدر در عاملهایی مانند ادواری خویی، خلق استوار، اطاعت و تسلیم، واقع گرایی، استقلال فکری، دارا بودن اعتماد به نفس، نسبت به افراد عادی دامنه پایین تری دارد، در حالیکه در عاملهایی مانند حساسیت هیجانی، سلطه گری، گسیخته خویی و بی اعتمادی توام با اضطراب بالا نمرات معتادین نسبت به افراد عادی در دامنه بالاتری قرار دارد(بیدبرگ نیا، 1377).
2-2-2 سابقه پژوهش در جهان
1) پژوهشی تحت عنوان ویژگی های شخصیتی مجرمین معتاد در سال 1995 انجام شد که با بهره گرفتن از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ، مقیاس جامعه پذیری، پرسشنامه خود فریبی و پرسشنامه دیگر فریبی بود.
مشخص شد که وابستگی درونی، علائم اختلال شخصیت رابطه دارد در حالیکه مطلوبیت اجتماعی و اعتیاد همبستگی منفی وجود داشت (سایگاردستون و گادجانسون1989، نقل از کاویانی1384).
2) کلونینجر (1985) اعتیاد را با بالا بودن تازگی طلبی، پایین بودن اجتناب از آزار و پایین بودن وابستگی به پاداش توصیف کرد، تحقیقات نشان دهنده تشابه تهییج طلبی زاکرمن و تازگی طلبی کلونینجر می باشد (سان بل ،1990به نقل از کاویانی،1384).
3) در پژوهشی که از طریق مصاحبه ی بالینی سازمان یافته بر روی 49 معتاد انجام شد، نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی مهمترین عامل در ترک اعتیاد است (بال و سسرو، 2001).

4)در پژوهشی دیگر مشخص شد که درمان اعتیاد زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که اختلالهای شخصیت در افراد معتاد را کاهش داده یا به حداقل رساند(فرانکل،2003، نقل از کاویانی،1384).
2-3-مفهوم وابستگی به مواد (اعتیاد)
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک اختلال روان‌پزشکی به ابعاد زیست‌شناختی روان‌شناختی اجتماعی و معنوی یکی از مشکلات عصر حاضر است اعتیاد معمولاً به مجموعه وابستگی فیزیکی و روانی اطلاق می‌شود ولی در مجموع مفهومی مبهم دارد(بلوم ،1984 (اعتیاد عبارتست از وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت محض و در زمان‌های معین از نظر مصرف کننده ضروری بود و دارای ویژگی‌های زیر است:
ایجاد وابستگی جسمانی فیزیولوژیکی
ایجاد وابستگی فکری روان‌شناختی
پیدایش پدیده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی
به دست آوردن ماده مورد نیاز به هر شکل و طریق ممکن
تأثیر مخرب بر مصرف کننده خانواده و اجتماع
سازمان بهداشت جهانی الگوی خود را در تدوین مفاهیم ((نشانگان وابستگی))قرار داده است که به تدریج جایگزین اصطلاح اعتیاد شده است در سال ٬1964 سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید که اعتیاد دیگر اصطلاح علمی نیست و و اصطلاح ((وابستگی به مواد)) را جایگزین آن کرد علی‌رغم پیشنهاد اصطلاح وابستگی دارویی کلمه اعتیاد هنوز هم در بین مردم رایج است .
در DSM-IV، که یک نظام پنج محوری است در محور اول سوءمصرف و بوابستگی به مواد و علائم بالینی آن‌ها توضیح داده می‌شود به علاوه 11 دسته از مواد روان گردان سوءمصرف و وابستگی به همراه دارند که عبارتند از:
الکل، مواد حشیش، کوکائین، داروهای توهم زا، مواد استنشاقی ، نیکوتین، کافئین ،آمفتامین ها ،فن سیکلیدین، داروهای آرامش‌بخش، خواب آور و نیز ضد اضطراب ها.
در جدیدترین تعریف وابستگی به مواد انجمن روان‌پزشکی آمریکا و معتقد است که وابستگی به مواد به مجموعه‌ای از علایم شناختی، رفتاری، روان‌شناختی و فیزیولوژیکی گفته می‌شود که براساس آن فرد علیرغم وجود اختلالات وابسته به مواد همچنان به مصرف آن ادامه می‌دهد و معمولاً منجر به بروز پدیده تحمل ،محرومیت و الگوی رفتار مصرف اجباری در شخص می‌شود.
طبق DSM-IV-TR مصرف یک ماده زمانی سوء مصرف قلمداد می‌شود که :
مصرف مواد دست کم برای مدتی یک ماه دوام داشته باشد
موجب بروز مشکلات اجتماعی شغلی روان‌شناختی یا جسمانی فرد شود
به‌طورکلی تأثیرات گوناگون ناشی از وابستگی به مواد عبارتند از :
الف )احساس اجباری و غیرقابل کنترل بودن برای مصرف مواد
ب) تلاش و تمایل شخص به مصرف مواد
ج) الگوی نسبتاً پایدار برای مصرف مواد
د)بروز علائم سازگاری یا انطباق عصبی که شامل نشانه‌هایی چون پدیده تحمل و ترک می‌باشد
هـ) اهمیت و غلبه ی رفتار مصرف دارو نسبت به بقیه رفتارهای شخص که زمانی بیشتر در اولویت بوده و گرایش به بازگشت به سوی مصرف مواد پس از یک دوره پرهیز.
بر اساس تعاریف بالا علیرغم آنکه پدیده های تحمل و محرومیت دو ملاک باارزش‌ در تشخیص وابستگی به مواد می‌باشند اما وجود چنین پدیده‌هایی برای تشخیص کافی و لازم نمی‌باشد به واقع برای تشخیص صحیح‌تر باید به الگوی مصرف اجباری به عنوان سومین ملاک توجه کرد.
2-3-1 تعریف مفاهیم اساسی ملاک‌های وابستگی به مواد
تحمل
تحمل یا Tolerance یعنی مصرف مکرر مقادیر زیادی از مواد در مدت زمان طولانی که به تدریج باعث کاهش تاثیر دارو می‌شود به عبارت دیگر تحمل عبارت است از نیاز به مصرف مقادیر بیشتر یک ماده برای رسیدن به اثرات خوشایند جسمانی و روانی و کاهش قابل ملاحظه‌ای تأثیرات منفی جسمانی و روانی آن به ارائه مصرف همان مقدار ماده می‌باشد
تحمل با پدیده وابستگی فیزیکی ارتباط تنگاتنگی دارد بنابراین با ظهور پدیده تحمل وابستگی فیزیکی در واقع پاسخ سازگار است که عطفی برای جلوگیری از بروز سندرم محرومیت یا قطع دارو می‌بایست دارو به طور مداوم مصرف کند.
تحمل مقاطع
تحمل مقاطع زمانی پیش می‌آید که سابقه قبلی مصرف دارو و گروهی از داروها موجب افزایش تحمل مصرف‌کننده نسبت به دارو یا گروه‌های دیگری از مواد شود. به طور مثال ،مصرف‌کنندگان با سابقه ماری جوانا به تدریج به مقدار کمتری ماری جوانا برای نشئه شدن احتیاج دارند (جودیت و همکاران، 2002، ترجمه ی خادمی و روشن، 1385به نقل از ثریا اسلامدوست 1390).
محرومیت یا ترک
محرومیت یا ترک به مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌ها گفته می‌شود که وقتی شخص مصرف مواد و یا ماده را که از نظر فیزیولوژیکی به آن وابسته است به طور ناگهانی و آرام کنار بگذارد ظاهر می‌شود. به‌عبارت‌دیگر محرومیت شامل یک تغییر رفتاری غیر انطباقی به تبعات فیزیولوژیکی و شناختی است که در اثر کاهش تجمع یک ماده در خون یا بافت فردی که مصرف زیاد و طولانی از یک ماده را داشته است، ایجاد می‌شود. بنابراین اگر یک بار مصرف مواد کنار گذاشته شود شخص وابسته به مواد با پدیده ترک مواجه می‌شودو پدیده ترک و ظهور علایم ناشی از محرومیت، عامل مهمی در دوام و تکرار اعتیاد می‌باشد (نعیمه بزمی، 1391).
2-3-2سوء مصرف مواد
الگوی غیر انطباقی یا ناسازگارانه مصرف مواد منجر به مشکلات مکرر و پیامدهای سوء چون مصرف در موقعیت‌های خطرناک و مشکلات زناشویی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی و قانونی می‌شود .
طبق تعریف DSM-IV-IR سوء مصرف مواد حداقل با یک نشانه ویژه مشخص می‌شود که نشان دهنده تداخل مصرف در زندگی فرد است (کاپلان سادوک، 2000).
نشانگان قطع
اصطلاحی است که به نشانه‌ها و علایم ترک بعد از قطع مصرف داروی مصرف‌شده اطلاق می‌شود نشانگلان قطع یا ترک و مسمومیت در DSM-IV-IR به صورت اختلال‌های ناشی از مواد طبقه‌بندی شده است APA)،2000).
عود
عود یعنی (بازگشت مجدد علایم وعود بیماری به دنبال بهبود ظاهری آن است (دورلند1987 ، به نقل ازنعیمه بزمی،1390). به عبارت دیگر عود، فرایندی است که در نهایت به مصرف مجدد مواد منجر خواهد شد.
2-3-3 مراحل وابستگی به مواد
فرایند شکل‌گیری و وابستگی به مواد در طی سه مرحله رخ می‌دهد این مراحل عبارتند از :
1) مرحله آشنایی با مواد اعتیادآور است که مصرف‌کننده در اثر مسامحه یا تشویق یا میل به انجام یک کار تحقیقی و کنجکاوی یا علل دیگری همانند کسب لذت تو به مصرف مواد می‌کند.
2) مرحله میل به افزایش مواد مصرفی است زیرا در این مرحله بدن مصرف کننده هر روز به مواد بیشتری نیاز پیدا می‌کند. در واقع بعد از مدتی استفاده نامنظم از مواد افیونی شخص دچار شک و تردید شده و برای رهایی از آن با امیال و هوس‌های خودش دست به مقابله می‌زند.
3) مرحله وابستگی به مواد ،مرحله‌ای است که بعد از شک و دودلی و یا حتی ترک اعتیاد بالاخره شخص به مواد وابسته می‌شود. به علاوه استفاده نامنظم از مواد افیونی، کاهش و یا قطع ناگهانی آن‌ها باعث می‌شود علائم و نشانگان محرومیت در شخص بروز پیدا کند(ولپی سلی( 2000) به نقل از نعیمه بزمی( 1390).
ملاک های تشخیص DSM-IV-TR برای سو ءمصرف مواد
الف) الگوی غیرانطباقی مصرف مواد که باعث فرسودگی و تخریب قابل ملاحظه ی بالینی شده و به یک یا چند علامت از مجموعه علائم زیر که در طول یک دوره ی 12 ماهه روی می‌دهند، تظاهر می‌کند :
1) مصرف پی‌درپی مواد منجر به ناتوانی در انجام وظایف و مسئولیت و تعهدات اصلی در ارتباط با نقش فرد در زمینه‌هایی چون کار، تحصیل و امورات خانه می‌شود.
2)مصرف پی‌درپی مواد در موقعیت‌های خطرناک چون رانندگی، کار با ماشین آلات و دستگاه‌های که فرد تحت تأثیر مواد قرار گرفته و برایش خطرناک و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند .
3) ایجاد مشکلات قانونی تکراری ناشی از مصرف مواد
4) مصرف پی‌درپی مواد علیرغم مشکلات دائمی یا عود کننده اجتماعی یا میان فردی که در نتیجه مصرف مواد بوده یا بدان وسیله تشدید شده باشدایجاد میکند.
ب) نشانه‌های مطرح شده ی فوق واجد ملاک‌های وابستگی به مواد نباشد (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000).
2-3-4 اختلالات وابسته به مواد به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از :
1) سوء استفاده از مواد
2) وابستگی به مواد
2-3-4-1 سوء استفاده از مواد
طبق DSM-IV-TR سوءاستفاده از مواد را به وجود حداقل یک علامت ویژه نشان می‌دهد و آن اینکه مصرف مواد با زندگی شخص تداخل کرده باشد. همچنین روز به روز بر اثرات منفی آن بر جسم و روان و عملکرد اجتماعی و شغلی مصرف‌کننده ماده مذکور افزوده می‌شود.
2-3-4-2 وابستگی به مواد
براساس سیستم DSM-IV-TR برای تشخیص وابستگی به مواد وجود حداقل سه نشان از هفت نشان مرضی اصلی ضروری است نشانه‌های بالینی اصلی برای تشخیص وابستگی به مواد به شرح زیر است:
الگوی غیر انطباقی سوء مصرف مواد که موجب تخریب و آسیب بالینی می‌شود و با سه نشانه از مجموع نشانه‌های زیر در طی 12 ماه تظاهر می‌کند :
1) تحمل (Tolerance)
2) ترک یا (with drawal)
3) اغلب اوقات مواد بیشتر از میزان و زمان مورد انتظار مصرف شود
5) اختصاص مدت زمان زیادی برای به دست آوردن مواد و مصرف آن
6) کنارگذاشتن و یا کاهش فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی به علت سوء مصرف مواد
7) با وجود آگاهی و علم نسبت به بروز و یا تشدید مشکلات جسمی یا روانی ناشی از سوء مصرف مواد، شخص مواد را به صورت مستمر مورد استفاده قرار می‌دهد(انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000).
تشخیص سوءاستفاده از مواد از وابستگی به مواد متفاوت است د

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


دیدگاهتان را بنویسید