دانلود پایان نامه

استفاده از آزمون در ارزیابی بالینی، تخمینی از سطح خلق و اضطراب آزمودنی به دست آورد زیرا شواهد به دست آمده نشان می دهد که نمرات بعد آسیب پرهیزی همبستگی ضعیفی با وضعیت اضطراب و افسردگی آزمودنی دارد (براون و همکاران 1992، شوراکیک و همکاران 1992، جوفه و همکاران 1993).
همین موضوع به میزان کمتری درباره زیر مقیاس هیجان پذیر ماجراجو در بعد نوجوئی و بعد همکاری صادق است. اختلال های روان پزشکی مزمن (همچون الکلیسم) که منجر به افسردگی ثانویه گردند نیز نمرات بعد آسیب پرهیزی را کاهش می دهند. علاوه بر عامل خلق، سن افراد نیز بر نمرات برخی از شاخص ها تاثیر می گذارد. نمرات بعد نوجوئی با افزایش سن کاهش می یابد (در حدود 10درصد) (کلونینجر و همکاران 1991 و 1993) و نمرات ابعاد همکاری و خود- راهبری با افزایش سن افزایش پیدا می کنند.
این تغییرات نشان دهنده ی بلوغ روانی طبیعی افراد بر اثر گذشت عمر است (کلونینجر و همکاران 1993). با توجه به این نکات، در تفسیر نیمرخ بایستی وضعیت خلق و سن آزمودنی را در نظر داشت. همانند سایر آزمون ها در تفسیر نتایج بایستی اطلاعات و شواهد بالینی را حتماً به یاد داشت.
چند توصیه مهم نیز در زمینه روائی آزمون وجود دارد که با توجه به آنها می توان صداقت و درستی پاسخگویی آزمودنی به سوالات را محک زد. اول ببینید که تعداد پاسخ های صحیح و غلط چگونه است. در موارد صداقت این اعداد نزدیک به هم هستند. دوم به ردیف پاسخ ها توجه شود. برخی از افراد تعداد نسبتاً قابل توجهی از یک ردیف و سپس همین روال برای ردیف بعدی را علامت گذاری می نمایند. در این صورت تعداد پاسخ های صحیح و غلط نزدیک به هم است ولی نحوه پاسخگویی بدون دقت و تصادفی بوده است.
تشخیص اختلال شخصیت: در چاپ جدید کتاب جامع روان پزشکی (سادوک و سادوک، 2000)، فصل اختلال های شخصیت به کلونینجر و شوراکیک واگذار شده است در حالی که در چاپ قبلی این کتاب که مرجع اصلی برای اغلب روان پزشکان ایران است این فصل توسط کاستاو مک کری نگاشته شده بود.
قبل از این که به توضیحات کلونینجر بپردازیم، بهتر است نگاهی به فهرست انواع اختلال شخصیت بر اساس DSMIV داشته باشیم. گروه الف (A) شامل: اسکیزوئید، پارانوئید، و اسکیزوتایپال. گروه ب (B): ضد اجتماعی، مرزی، خودشیفته و هیستریونیک؛ گروه ج شامل: اجتنابی، وابسته و وسواسی. علاوه بر این موارد گروه “طبقه بندی نشده در جای دیگر(NOS)” نیز در نظر گرفته شده است که شامل انفعالی- پرخاشگر و انفعالی- وابسته است. برای تشخیص اختلال شخصیت لازم است که نمرات آزمودنی (نمراتT) در حد پائین تر از یک سوم در ابعاد خود- راهبری و همکاری باشد. نمره بعد خود- راهبری دارای اهمیت ویژه است. نمره بسیار پائین در این شاخص حتی وجود بیش از یک نوع اختلال شخصیت را پیش بینی می کند. ترکیب نمرات پائین در ابعاد مننش و نمرات بالا در ابعاد سرشت، عدم بلوغفراگیر شخصیت را می رساند. چنین افرادی معمولاً نابالغ، غیرمنطقی، واکنشی و بی ثبات هستند (شوراکیک و همکاران 1993). هر قدر نمرات افراد در ابعاد منش افزایش یابد و تعادل بیشتری در نمرات سرشت داشته باشند (در یک سوم میانی نمره) بر میزان بهداشت روانی و بلوغ و بالندگی افزوده می گردد (شوراکیک و همکاران 1993).
پس برای تشخیص اختلال شخصیت دو کار ساده را بایستی انجام داد. اول وضعیت بلوغ روانی فرد را با توجه به نمرات او در ابعاد خود-راهبری و همکاری مشخص می کنیم و در مرحله دوم نوع اختلال شخصیت را بر اساس پائین یا بالا بودن نمرات در ابعاد سرشت مشخص می نمائیم. جدول 1-4 انواع اختلال شخصیت را بر اساس وضعیت نمرات در ابعاد سرشت نشان می دهد؛ جدول 2-4 برخی از انواع اختلال شخصیت را با توجه به نمرات مقیاس های منش باز می نماید.
اعتیادیابی و هنجاریابی:
ارزیابی روایی گرفتن آزمون
گاهس اوقات نتایج یک آزمون می تواند زیر سوال برود؛ در اثر اشتباه آزمودنی، بی اهمیت گرفتن پاسخ ها، حالت دفاعی، اغراق در پاسخگویی و دلایل دیگر. بین سبک عملکرد در آزمون و شخصیت فرد ارتباط های قابل پیش بینی وجود دارد. برای مثال، کسانی که در ابعاد محتوایی TCI به عنوان مطیع تلقی می شوند، احتمالاً در پاسخ گویی فرمانبردارترند (یعنی هنگامی که شک دارند، پاسخ”درست” را بر می گزینند)، در حالی که افراد نافرمانبردار به احتمال فزون تری در هنگام تردید پاسخ “نادرست” را بر می گزینند. بنابراین، هماهنگی بین مقیاس روایی و نیمرخ شخصیتی، نشانه ای است برای روایی عملکرد، در مقابل عدم هماهنگی و تطابق بین مقیاس روائی و محتوای شخصیتی توصیف شده توسط فرد، نشانی است از عدم روایی عملکرد آزمودنی. فرآیند تعبیر و تفسیر TCI بایستی شامل تحلیل مقیاس های روایی، تحلیل نیمرخ مقیاس های محتوایی سرشت و منش، و ارزیابی هماهنگی بین نیمرخ ها شود. این فرآیند کلی تعبیر و تفسیر نافذتر روایی و پویایی های ساخت شخصیت را امکان پذیر می سازد.
هنجارها و همبسته های جمعیت شناختی TCI
ارقام هنجاری بر اساس نمونه تصادفی ملی (n=1019) استوار است. این نمونهافراد 18 تا 99 سال را شامل می شد (کلونینجر، رزیبکو شوراکیک، 1991) و از مطالعات زمینه یابی و نظرخواهی عمومی که توسط شرکت ها و موسسات ملی صورت می گیرد، برگرفته شده است. جدول 3-4 حاوی این ارقام هنجاری و نیز یافته ها برآمده از مطالعه انجام شده بر روی 803 دانشجوی روان شناسی است.
جدول 4-4 حاوی اطلاعاتی است که از کاربرد TCI در نمونه های برگرفته از جامعه کلی و بین سنین 99-18 به دست آمده از چند مطالعه را توصیف کرده اند که در جداول قابل مشاهده است.
تهیه و انتطباق
نخست، دو منیع مستقل TCI را ترجمه کردند. دو نسخه ترجمه شده، توسط دو روان شناس بالینی مسلط به زبان انگلیسی و فارسی بازخوانی شد و نظرات (پس خوراند) آنها گرفته شد. سپس دو نسخه ترجمه مترجمان اولیه مقابله گردید و با توجه به پس خوراند دوبازخوان، تغییرات جدید به پرسشنامه وارد شد. در این مرحله به خصوص جنبه های مربوط به تفاوت های فرهنگی در شیوه ی بیان عبارات پرسشنامه مورد تاکید قرار گرفت. در انتها برای اطمینان از درستی متن به لحاظ فن ترجمه، یک استاد زبان انگلیسی (دکترا) عبارات ترجمه شده را با جملات متن اصلی مقایسه کرد. متن نهایی با توجه به نکات فنی ترجمه، به دست آمد.
پرسشنامه سرشت و منش (TCI-125) دارای 125 عبارت است که فرد در مقابل هر عبارت بایستی به صورت «صحیح» یا «غلط» پاسخ دهد.
نمونه گیری در دو شهر تهران (112نفر) و شیراز (127 نفر)بر روی جمعیت جوان (دختر و پسر دانشجو) انجام شد. شرکت کنندگان در این تحقیق از بین دانشجویان رشته های علوم انسانی و پزشکی به صورت دردسترس برگزیده شدند. جدول 8-4 مشخصات سن و جنس نمونه را به تفکیک شهر نشان می دهد.
برای محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه TCI و مقیاس های منش و سرشت، از 20 نفر از آزمودنی ها پس از گذشت حدود دو ماه آزمون مجدد به عمل آمد.
پرسشنامه به صورت گروهی (گروه های 30-20 نفره) به افراد داده شد. از آنها خواسته شد تا عبارات پرسشنامه را به دقت بخوانند و چنانچه آن عبارت درباره آنها صادق است پاسخ «صحیح» و در غیر این صورت پاسخ «غلط» را در پاسخنامه علامت بزنند. برای اجتناب از پاسخ های ساختگی (براساس آرمان ها و نه واقعیت) آزمودنی ها ترغیب می شدند تا صادقانه پاسخ دهند و وقت زیادی را صرف تصمیم گیری بر سر پاسخ ها نکنند. به آنها اطمینان داده می شد پاسخ های آنها به صورت محرمانه نزد محققان طرح باقی خواهد ماند و هیچ کس غیر از آزمودنی ها از نتایج مطلع نخواهد شد. در پایان، پاسخ نامه ها توسط مجری وارسی می شد و چنانچه جای پاسخی خالی مانده بود، از فرد خواسته می شد تا آن را تکمیل کند.
کلیه تجزیه و تحلیل های آماری این تحقیق از طریق برنامه SPSS برای ویندوز انجام شد. برای مقایسه تک متغیرهای (مثل سن و …) موجود بین گروه های دوگانه (مثل مرد- زن و تهران- شیراز) از یک رشته آزمونt برای نمونه های مستقل استفاده شد.
یافته های مربوط به متغیرهای وابسته (نمرات مقیاس های هفتگانه) به وسیله تحلیل واریانس چند متغیره 2 طرفه (جنسیت×شهر) تجزیه و تحلیل شد. در این عملیات آماری، دو عامل جنسیت و شهر به عنوان متغیرهای میان گروهی در نظر گرفته شد. چنانچه یک اثر اصلی یا تعاملی برای یکی از دو متغیر میان گروهی پیدا می شد، آن عامل از محاسبه حذف و عملیات آماری دوباره به تفکیک زیرگروههای آن عامل، تکرار می شد. همچنین برای برآورد ضریب پایاییی از طریق نمرات آزمون- بازآزمون، روش همبستگی پیرسون به کار برده شد. از آنجا که تحلیل واریانس نشانگر تفاوت متغیرها بین دو شهر بود، محاسبه همبستگی ها به تفکیک برای شهرها محاسبه شد. همچنین برای کاوش فزون تر اثر عامل سنف این عامل در کنار مقیاس های اصلی به محاسبات همبستگی اضافه شد. متعاقب آن برای مقایسه نمرات هر مقیاس در دو گروه یک رشته تحلیل واریانس تک عاملی انجام شد. برای کنترل تغییرات سنی، عامل سن در کلیه عملیات تحلیل واریانس به عنوان متغیر همپراش به محاسبات وارد گردید، لیکن تغییر محسوسی در مقادیر به دست آمده، مشاهده نشد. بنابراین ارقام و یافته های ارائه شده در این گزارش از محاسبات آماری اصلی (پیش گفته) خواهد بود.


دیدگاهتان را بنویسید