دانلود پایان نامه

کدام از استراتژیها را نشان میدهد. محسبات این قسمت نیز طبق نمونه انجام شده برای بردارهای ویژهی منابع نسبت به منابع انجام میشود.
جدول‏49: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی مدیریت مستمر سیستم کیفیت
MQS
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.445,0.665,0.851)
منابع سازمانی
(0.17,0.245,0.353)
منابع تکنولوژیکی
(0.07,0.09,0.135)
جدول‏410: بردار ویژه منابع نسبت به استراتژی چک کردن مداوم شکست ها
CHF
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.368,0.584,0.843)
منابع سازمانی
(0.161,0.232,0.368)
منابع تکنولوژیکی
(0.116,0.184,0.292)
جدول‏411: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی رویکرد دائمی به سمت هدف
ATT
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.45,0.672,0.86)
منابع سازمانی
(0.163,0.23,0.312)
منابع تکنولوژیکی
(0.075,0.098,0.156)
جدول‏412: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی رسیدگی دوره ای کیفیت
PQA
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.416,0.661,0.866)
منابع سازمانی
(0.144,0.208,0.33)
منابع تکنولوژیکی
(0.091,0.131,0.208)
جدول‏413: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی انتقال مداوم بازخوردهای مشتریان
TCF
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.196,0.311,0.493)
منابع سازمانی
(0.123,0.196,0.311)
منابع تکنولوژیکی
(0.311,0.493,0.783)
جدول‏414: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی استفاده مستمر از دانش افراد
UHK
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.36,0.571,0.824)
منابع سازمانی
(0.18,0.286,0.454)
منابع تکنولوژیکی
(0.099,0.143,0.227)
جدول‏415: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی مدیریت مستمر اطلاعات کیفی
QIM
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.099,0.143,0.227)
منابع سازمانی
(0.18,0.286,0.454)
منابع تکنولوژیکی
(0.36,0.571,0.824)
جدول‏416: بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژی کنترل مستمر هزینه های کیفیت
CQC
بردار ویژه
منابع انسانی
(0.36,0.571,0.824)
منابع سازمانی
(0.18,0.286,0.454)
منابع تکنولوژیکی
(0.099,0.143,0.227)
تشکیل ماتریسهای‌ بردار ویژه ()
این ماتریسها شامل بردارهای ویژهای هستند که از حل مقایسات زوجیِ مرحله دوم بهدست آمدهاند. در صورتی که جمع اعداد میانه هر ستون برابر با یک باشد، آن ماتریس نیازی به نرمال سازی ندارد. در غیر این صورت میبایست بردارهای ویژه را نرمالسازی کرد. بردارهای ویژهای که برای مقایسات زوجی منابع نسبت به منابع (جداول 4-2، 4-3 و 4-4) در مرحله قبل بدست آمد، طبق توضیحات داده شده نیاز به نرمالسازی دارد زیرا جمع اعداد میانی در هر ستون برابر با 2 میشود. به همین دلیل تمام اعداد فازی بردارهای ویژه منابع نسبت به منابع با تقسیم شدن بر 2 نرمال سازی میشود. جدول 4-17 ماتریس بردار ویژه نرمالسازی شده برای مقایسات زوجی منابع نسبت به منابع را نشان میدهد. به عنوان مثال اگر نرمال سازی برای بردار ویژه منابع سازمانینسبت به منابع انسانی (که در جدول 4-2 آمده است) انجام داده شود و بردار ویژه منابع انسانی نسبت به منابع انسانی یکه (1,1,1) باشد، محاسبات به طور زیر خواهد بود:
2=
جدول‏417: ماتریس بردار ویژه منابع نسبت به منابع
منابع انسانی
منابع سازمانی
منابع تکنولوژیکی
منابع انسانی
5/0, 5/0, 5/0
(0.37,0.438,0.496)
(0.283,0.4,0.49)
منابع سازمانی
(0.323,0.417,0.493)
5/0, 5/0, 5/0
(0.082,0.1,0.141)
منابع تکنولوژیکی
(0.07,0.083,0.108)
(0.055,0.062,0.074)
5/0, 5/0, 5/0
جداول 4-18، 4-19و 4-20دقیقا بردارهای ویژهی بدست آمده در مرحله قبل را به صورت ماتریس بردار ویژه نشان میدهند.
جدول‏418: ماتریس بردار ویژه استراتژیها نسبت به منابع
منابع انسانی
منابع سازمانی
منابع تکنولوژیکی
MQS
(0.213,0.336,0.466)
(0.17,0.217,0.264)
(0.202,0.334,0.492)
CHF
(0.028,0.039,0.062)
(0.063,0.097,0.147)
(0.059,0.092,0.146)
ATT
(0.072,0.113,0.171)
(0.166,0.241,0.314)
(0.061,0.097,0.151)
PQA
(0.025,0.036,0.057)
(0.033,0.047,0.075)
(0.027,0.038,0.061)
TCF
(0.026,0.036,0.057)
(0.034,0.05,0.079)
(0.038,0.062,0.102)
UHK
(0.177,0.278,0.387)
(0.026,0.043,0.079)
(0.053,0.092,0.159)
QIM
(0.065,0.101,0.154)
(0.094,0.132,0.181)
(0.091,0.15,0.233)
CQC
(0.04,0.061,0.092)
(0.102,0.172,0.269)
(0.087,0.134,0.207)
جدول‏419: ماتریس بردار ویژه استراتژیها نسبت به توانایی ارتقاء کیفیت
توانایی ارتقاء کیفیت
MQS
(0.185,0.325,0.455)
CHF
(0.031,0.05,0.091)
ATT
(0.105,0.165,0.24)
PQA
(0.027,0.041,0.067)
TCF
(0.031,0.042,0.061)
UHK
(0.15,0.243,0.347)
QIM
(0.05,0.081,0.141)
CQC
(0.036,0.053,0.082)
جدول‏420: ماتریس بردار ویژه منابع نسبت به استراتژیها
MQS
CHF
ATT
PQA
TCF
UHK
QIM
CQC
منابع انسانی
(0/445,0/665,0/851)
(0/368,0/584,0/843)
(0/45,0/672,0/86)
(0/416,0/661,0/866)
(0/196,0/311,0/493)
(0/36,0/571,0/824)
(0/099,0/143,0/227)
(0/36,0/571,0/824)
منابع سازمانی
(0/17,0/245,0/353)
(0/161,0/232,0/368)
(0/163,0/23,0/312)
(0/144,0/208,0/33)
(0/123,0/196,0/311)
(0/18,0/286,0/454)
(0/18,0/286,0/454)
(0/18,0/286,0/454)
منابع تکنولوژیکی
(0/07,0/09,0/135)
(0/116,0/184,0/292)
(0/075,0/098,0/156)
(0/091,0/131,0/208)
(0/311,0/493,0/783)
(0/099,0/143,0/227)
(0/36,0/571,0/824)
(0/099,0/143,0/227)
اگر ماتریس های مرحله سوم را وارد یک سوپر ماتریس واحد کنیم، این سوپرماتریس به صورت جدول 4-21 خواهد بود:
جدول‏421 سوپرماتریس
CQC
QIM
UHK
TCF
PQA
ATT
CHF
MQS
منابع تکنولوژیکی
منابع سازمانی
منابع انسانی
توانایی ارتقاء کیفیت
ماتریس بردار ویژه منابع نسبت بهاستراتژیها(جدول‏420)
ماتریس بردار ویژه منابع نسبت به منابع (جدول‏417)
منابع انسانی
منابع سازمانی
منابع تکنولوژیکی
ماتریس بردار ویژه استراتژیها نسبت به منابع(جدول‏418)
ماتریس بردار ویژه است
راتژیها نسبت به توانایی ارتقاء کیفیت (جدول 4-19)
MQS
CHF
ATT
PQA
TCF
UHK
QIM
CQC
محاسبه اوزان نهایی
برای محاسبه اوزان نهایی، با بهره گرفتن از سوپرماتریس بدست آمده از مرحله قبل (جدول 4-21)، طبق توضیحات و فرمول 3-10 در فصل سوم عمل میشود. جداول 4-22 و 4-23 اوزان نهایی بدست آمده برای منابع واستراتژیها را نشان میدهند. به این ترتیب که حاصلضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح در وزن نهایی سطح بالاتر ضرب میشود. نتایج این مرحله به شرح ستون دوم (وزن فازی نهایی) جداول 4-22 و 4-23 میباشد. بعد از بدست آمدن اوزان نهایی فازی، میبایست این اعداد را برای استفاده در مدل برنامه ریزی آرمانی به اعداد قطعی تبدیل کرد.اینکار با بهره گرفتن از رابطه 3-12 که در فصل قبل توضیح داده شد، انجام شده است و در ستون سوم (وزن قطعی نهایی) جداول 4-22 و 4-23 آمده است. به عنوان مثال برای منابع انسانی بصورت ذیل میباشد:
Crisp () = (2m+l+u)/4
جدول‏422: ماتریس اوزان نهایی منابع
اولویت بندی براساس وزن قطعی
%
وزن قطعی نهایی
وزن فازی نهایی
مولفه
1
52%
0/525
(0/337,0/522,0/724)
منابع انسانی
2
25%
0/254
(0/163,0/246,0/379)
منابع سازمانی
3
23%
0/239
(0/153,0/232,0/356)
منابع تکنولوژیکی
جدول‏423 ماتریس اوزان نهایی استراتژیها
اولویت بندی براساس وزن قطعی
%
وزن قطعی نهایی
وزن فازی نهایی
1
8/29
0/306
(0/178,0/303,0/445)
MQS
6
7/6
0/069
(0/039,0/065,0/112)
CHF
3
5/15
0/159
(0/094,0/156,0/238)
ATT
8
2/4
0/043
(0/026,0/04,0/07)
PQA
7
7/4
0/048
(0/029,0/045,0/076)
TCF
2

 
 
8/17
0/183
(0/103,0/18,0/28)
UHK
4
3/11
0/116
(0/067,0/112,0/183)
QIM
5
10
0/103
(0/057,0/099,0/166)
CQC
جدول 4-24 نشان دهندهی میزان منابع تخصیص داده شده در واقعیت میباشد که بردارهای ویژه آن از روش تحلیل شبکهای فازی بدست آمد. ستون اول هر استراتژی عدد قطعی و ستون دوم درصد محاسبه شده است. پس از قطعی کردن اعداد فازی بدست آمده، این جدول برای بدست آوردن انحراف بین مقدار منابع مطلوب(آرمانها) و مقادیر تخصیص داده شده در واقعیت، پس از نرمالسازی بر مبنای منابع در دسترس (جداول 4-25، 4-26، 4-27) در روش برنامه ریزی آرمانی مورد نیاز است.
جدول‏424: ماتریس اوزان قطعی منابع نسبت به استراتژیها
MQS
CHF
ATT
PQA
TCF
UHK
QIM
CQC
منابع انسانی
65/0
65%
59/0
57%
66/0
74%
0/65
64%
0/33
31%
0/58
58%
0/18
18%
0/52
56%
منابع سازمانی
25/0
25%
25/0
24%
13/0
14%
0/22
22%
0/21
19%
0/3
28%
0/3
30%
0/3

29%
منابع تکنولوژیکی
1/0
10%
194/0
19%
2/0
12%
0/14
14%
0/54
50%
0/15
14%
0/52
52%
0/15
15%
اجرای مدل برنامه ریزی آرمانی
محاسبه و نرمالایز کردن منابع مورد نیاز بر اساس اولویت منابع دردسترس
در این مرحله میبایست اوزان بدست آمده از روش تحلیل شبکهای (جدول 4-24) را با توجه به منابع در دسترس نرمالایز کنیم. جداول 4-25، 4-26، 4-27 این عملیات را نشان میدهند. برای این کار اوزان بدست آمده در ستون شماره 2 را در ستون شماره 3 که میزان منابع انسانی در دسترس میباشد، ضرب میکنیم. حاصل این ضرب اعدادی هستند که در ستون شماره 4 آمدهاند. سپس این اعداد را به درصد محاسبه میکنیم. نتیجه در ستون شماره 5 آمده است. همین عملیات را برای منابع سازمانی و تکنولوژیکی نیز انجام میدهیم تا میزان هرکدام از منابع مورد نیاز هر استراتژی را به ازای منابع در دسترس به دست آوریم.
جدول‏425 نرمالایز کردن منابع انسانی بر مبنای منابع در دسترس
HR %=52
1
استراتژیها
2
منابع تخصیص داده شده
3
منابع انسانی در دسترس
4
حاصلضرب
(3)×(2)
5
درصد
MQS
0/65
52%
33/8
15/36643
CHF
0/57
52%
29/64
13/47518
ATT
0/74
52%
38/48
17/49409
PQA
0/64
52%
33/28
15/13002
TCF
0/31
52%
16/12
7/328605
UHK
0/58
52%
30/16
13/71158
QIM
0/18
52%
9/36
4/255319
CQC
0/56
52%
29/12
13/23877
:جمع کل
219/96
%100
جدول‏426 نرمالایز کردن منابع سازمانی بر مبنای منابع در دسترس
OR=25%
1
استراتژی
2
منابع تخصیص داده شده
3
منابع سازمانی در دسترس
4
حاصلضرب
(3)×(2)
5
درصد
MQS
0/25
25%
6/25
13/08901
CHF
0/24
25%
6
12/56545
ATT
0/14
25%
3/5
7/329843
PQA
0/22
25%
5/5
11/51832
TCF
0/19
25%
4/75
9/947644
UHK
0/28
25%
7
14/65969
QIM
0/3
25%
7/5
15/70681
CQC
0/29
25%
7/25
15/18325
:جمع کل
47/75
%100
جدول‏427 نرمالایز کردن منابع تکنولوژیکی بر مبنای منابع در دسترس
TR=23%
1
استراتژی
2
منابع تخصیص داده شده
3
منابع تکنولوژیکی در دسترس
4
حاصلضرب
(3)×(2)
5
درصد
MQS
0/1
%23
2/3

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5/376344
CHF
0/19
%23
4/37
10/21505
ATT
0/12
%23
2/76
6/451613
PQA
0/14
%23
3/22
7/526882
TCF
0/5
%23
11/5
26/88172
UHK
0/14
%23
3/22
7/526882
QIM
0/52
%23
11/96
27/95699
CQC
0/15
%23
3/45
8/064516
:جمع کل
42/78
%100
مدل برنامه ریزی آرمانی پیشنهادی
برای مدل سازی، منابع مورد نیاز برای هر استراتژی به ازای منابع در دسترس که در مرحلهی قبل به دست آمد (جداول 4-25، 4-26 و 4-27) ضرایب محدودیتهای برنامه ریزی آرمانی را تشکیل میدهند. مقادیر سمت راست این مدل نیز با روش تحلیل شبکهای فازی (جدول4-23) بدست آمد. مدل برنامه ریزی آرمانی پیشنهادی در ذیل آمده است.
MIN: P1 [+]
P2 [+]+
P3 [+]+
P4 [+]+
P5 [+]+
P6 [+]+
P7 [+]+
P8 [+]

نتایج مدل برنامه ریزی آرمانی
پس از قرار گیری مقادیرOR، HR وTRمرحله قبل، با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل، کمبودها و اضافهبارها که همان توابع هدف هستند درجدول4-28مشخص شدند (ستون 2و3).
اگر کمبودها از میزان منابع هدف کم شوند و اضافهبارها به آن اضافه شوند، منابع اختصاص داده شده به استراتژیها در واقعیت بدست میآید. به عبارتی دیگر اگر ستون 1 جدول 4-28 با اضافهبارهای ستون 2 جمع شود و یا از کمبودهای ستون 3 کم شود مقادیر تخصیص داده شده واقعی بدست میآید. به عنوان مثال برای استراتژی اول (MQS):
49935/12=3006/17-8/29
برای کاهش انحرافات در تخصیص منابع، نیاز به ضریبیاست که بتواند کمبود را جبران و اضافه بار را کاهش دهد. این ضریب از تقسیم میزان منابع هدف بر میزان منابع تخصیص داده شده در واقعیت بدست میآید. به عبارتی دیگر مقادیر ستون 1 جدول 4-28 بر مقادیر ستون چهارم تقسیم میشود. به عنوان مثال برای استراتژی اول (MQS) :
384123/2 =49935/12÷8/29
جدول‏428 نتایج حل مدل برنامه ریزی آرمانی
هدف
اضافه بار
کمبود
منابع اختصاص داده شده واقعی
ضریب
(واقعی/ هدف)
شماره ستون
1
2
3
4
5
MQS
29/8
-17/300658%))
12/49935
2/384123
CHF
6/7
5/797916(5/86%)
12/49792
0/536089
ATT
15/5
-3/08674(%20)
12/41326
1/248665
PQA
4/2
8/278376(1/197 %(
12/47838
0/336582
TCF
4/7
7/780581(54/165 %(
12/48058
0/376585
UHK
17/8
-5/27387(6/29%)
12/52613
1/42103
QIM
11/3
1/269575(2/11%)
12/56958
0/898996
CQC
10
2/534811(3/25%)
12/53481
0/797778
اصلاح مدل برنامه ریزی آرمانی
در این مرحله برای از بین بردن انحرافات، ضرایب محدودیتهای آرمانی در مدل برنامه ریزی آرمانی پیشنهادی در ضریب آن (ستون پنجم جدول 4-28) ضرب میشود. به عنوان مثال برای استراتژی اول (MQS) داریم:
63546/36 =384123/2×36643/15
مدل برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده به شکل زیر درمیآید:
MIN: P1 [+]+
P2 [+]+
P3 [+]+
P4 [+]+
P5 [+]+
P6 [+]+
P7 [+]+
P8 [+]
بعد از حل مدل برنامه ریزی آرمانی اصلاح شده و یا قرار گیری مجددOR ، HR و TR در محدودیتهای آرمانی، تمام انحرافات به صفر میرسد. این یعنی مقدار بهینهی تمامی منابع به ازای هر استراتژی به دست آمده است. این روش با موفقیت انحرافات را شناسایی و بر اساس نیاز هر استراتژی، منابع دریافتی هر کدام را بهینه کرده است.
فصل پنجم
نتیجهگیری

در این فصل پس از مرور کلی بر تحقیق حاضر، به بحث و نتیجهگیری دربارهی یافتههای تحقیق و مقایسه آنها با نتایج تحقیقات دیگر پرداخته میشود. در ادامه نیز، پیشنهادات تحقیق و محدودیتهای تحقیق ارائه میشود.
پاسخ به سوالات اصلی تحقیق
پاسخ به سوال اول
با


دیدگاهتان را بنویسید