برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

پایان نامه رایگان با موضوع رابطه مبادله، عملکرد کارکنان، کوتاه مدت

شفاهي از کارمندان) قلمداد کرديم. بنابراين يک مدير بايد مهارت ارزيابي عملکرد و برقراري نظام ارزشي پاداش هاي کاري و اعطاي آنها به کارمندان ذيصلاح را دارا باشد. (شرمرهورن و همکاران،1378؛135) مي توان با استفاده Read more…

No category

تحقیق درمورد تستوسترون

جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر پاسخ حاد و تاخيري لپتين، انسولين، کورتيزول، تستوسترون و انرژي مصرفي پس از ورزش در مردان سالم. مجله غدد درون ريز. 13(1). ص ص:73-63. 28. Sarvghadi F, Rambod Read more…

No category

تحقیق درمورد سطح معنادار

ميشود. جدول 4- 7: ميانگين كلسترول پس از هشت هفته تمرين هوازي گروه انحراف استاندارد± ميانگين مقدار t سطح معناداري پيش از تمرين پس از تمرين 57/48±89/186 99/21±44/188 094/0- 927/0 نمودار 4- 2: تغييرات کلسترول Read more…